14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 63

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 63

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§63 Miljøstyrelsen sender ansøgning om tilladelse til indvinding, jf. § 8, i høring hos berørte organisationer og myndigheder, der må antages at have en interesse i sagen. For så vidt angår myndigheder i andre lande, foretages høring efter reglerne i § 38 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal desuden foretages offentlig høring. Offentlig høring kan ske udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

•••

Stk. 2 Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes i forbindelse med høringen, og skal, uanset om ansøgningen er omfattet af § 11, stk. 1, mindst være på 30 dage.

•••

Stk. 3 For ansøgninger, som ikke er omfattet af § 11, stk. 1, kan høring, jf. stk. 1, helt eller delvist undlades eller fristen for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindre end 30 dage, hvis der er tale om forlængelse af en gældende tilladelse på uændrede vilkår, eller hvis særlige omstændigheder i øvrigt taler for det. Der skal dog som minimum foretages høring af berørte myndigheder, før der træffes afgørelse om, hvorvidt en påtænkt indvinding er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 2, jf. § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), eller gives tilladelse til indvinding.

•••

Stk. 4 Høring i henhold til stk. 1 skal mindst omfatte følgende:

  • 1) Ansøgningen, herunder den indsendte miljøvurdering inklusive en eventuel miljøkonsekvensrapport i henhold til § 23 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og eventuelle supplerende oplysninger.

  • 2) Karakteren af eventuelle afgørelser eller udkast til afgørelse.

  • 3) Angivelse af, hvortil bemærkninger eller spørgsmål kan rettes, og nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål.

  • 4) Hvorvidt de miljøoplysninger, der er indhentet af ansøger eller myndigheden til brug for sagens behandling, er til rådighed for offentligheden.

  • 5) Hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed.

  • 6) For ansøgninger omfattet af § 11, stk. 1: Oplysning om, at ansøgninger er omfattet af en VVM-procedure, og hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlighedens deltagelse i VVM.

•••
profile photo
Profilside