14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Stormflodsloven

Lov om stormflod og stormfald

Denne konsoliderede version af stormflodsloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. april 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Stormflodsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16. maj 2022

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens område m.v.

§1 Efter reglerne i denne lov kan der ydes

 • 1) erstatning for skader forårsaget af stormflod,

 • 2) erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer samt

 • 3) tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Robust skov indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke vandløb og søer og hvilke skader herfra der er omfattet af stk. 1, nr. 2. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer

§1a En kommune kan erhverve en privat borgers grund, hvis den pågældendes ejendom inden for en kortere årrække gentagne gange har været ramt af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller skybrud og dette forventes også at ske i fremtiden.

Stk. 2 Stormrådet kan via stormflods- og oversvømmelsespuljen under nærmere fastsatte betingelser medvirke til køb af en privat borgers grund sammen med en kommune, jf. stk. 1.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for køb af private grunde efter stk. 1 og 2.

§2 Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

Stk. 2 Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i vandløb og søer, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20. år.

Stk. 3 Ved stormfald forstås:

 • 1) Stormfald i en landsdel: Hvis der i en landsdel ved kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års hugst i den ramte landsdel.

 • 2) Stormfald i hele landet: Hvis der i en eller flere landsdele ved kraftig vindpåvirkning tilsammen er væltet eller knækket mindst 1 mio. m³ træ.

Stk. 4 Ved en landsdel, jf. stk. 3, forstås et område som defineret ved Danmarks Statistiks NUTS III-kode.

Stk. 5 Efter forhandling med miljø- og fødevareministeren kan erhvervsministeren fastsætte nærmere regler om vurderingen af, om oversvømmelser fra vandløb og søer er omfattet af § 2, stk. 2. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer

Stk. 6 Afgørelse af, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald i et område på et givet tidspunkt, træffes af Stormrådet, jf. § 21, efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været stormflod, og Miljø- og Fødevareministeriet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald.

§3 Tilskud i henhold til § 1, nr. 3, kan alene ydes til private ejere.

Stk. 2 En privat ejer kan være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende. Den private ejer må ikke have indgået driftsoverenskomst med det offentlige.

Stk. 3 Såfremt det areal, der ydes tilskud til, ejes af flere personer, udbetales tilskud til den, der over for Stormrådet kan godtgøre at repræsentere hele ejerkredsen.

Stk. 4 I forbindelse med ejerskifte kan den nye ejer overtage rettigheder og forpligtelser ifølge tilsagnet om tilskud.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Erstatning for skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer

§4 Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer på her i landet værende fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand, jf. § 24 og § 26, stk. 3.

Stk. 2 Erstatning ydes ikke for indirekte tab, jf. dog stk. 3-6, samt for skader på følgende typer fast ejendom og løsøre:

 • 1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.

 • 3) Løsøre i kældre og rum under terræn, medmindre disse er godkendt til og anvendes som beboelse. Erstatning kan i disse tilfælde maksimalt udgøre 120.000 kr.

 • 4) Jord.

 • 5) Saltskadede afgrøder.

 • 6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige.

 • 7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.

 • 8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.

 • 9) Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre og bygninger placeret i haven.

 • 10) Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygningens drift.

 • 11) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 • 12) Trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.

 • 13) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 • 14) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 • 15) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 • 16) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.

 • 17) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn.

Stk. 3 Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger i tilknytning til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Erstatning til genhusning ydes i maksimalt 2 år, medmindre der af særlige årsager skønnes at være behov for, at der ydes erstatning i længere tid. Erstatning kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned. Sker genhusning ved etablering af en midlertidig beboelse på skadesstedet i form af beboelsespavilloner el.lign., kan der ydes et engangsbeløb på maksimalt 24.000 kr. til dækning heraf.

Stk. 4 I tilfælde, hvor der ikke sker genhusning, ydes der erstatning til privatpersoner for omkostninger til nødvendig opmagasinering af løsøre, hvis dette sker på grund af udbedring af skader på bygninger efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Erstatning til opmagasinering uden samtidig genhusning kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Stk. 5 Der ydes erstatning for ekstra byggeomkostninger op til 1 mio. kr., hvis disse er nødvendige for at opfylde de krav, som stilles af byggemyndigheder i henhold til byggelovgivningen, når en beskadiget bygning skal genopføres eller repareres. Erstatning for ekstra byggeomkostninger ydes dog kun, hvis

 • 1) udgifterne vedrører de dele af bygningen, der er beskadiget og bliver erstattet efter reglerne i denne lov,

 • 2) det ikke er muligt at opnå dispensation fra reglerne i byggelovgivningen,

 • 3) byggemyndigheden ikke har eller kunne have stillet krav om lovliggørelse inden skadens opståen,

 • 4) udgiften ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse og

 • 5) genopførelse eller reparation finder sted.

Stk. 6 Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået i forbindelse med stormflod eller oversvømmelse, jf. § 2, stk. 1 og 2.

Stk. 7 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om erstatning efter stk. 1-6 og anvendelsen heraf. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer

§5 Erstatning for skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer ydes til den, der er ejer, panthaver eller indehaver af anden rettighed, eller til den, der bærer risikoen for tingen, og som lider tab ved, at den forringes eller går til grunde.

§6 Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer fratrækkes følgende selvrisiko:

 • 1) For skader på ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.

 • 2) For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

 • 3) For skader på erhvervsejendomme er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør minimum 14.000 kr.

 • 4) For skader på privat løsøre placeret i ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.

 • 5) For skader på privat løsøre placeret i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.

 • 6) For skader på erhvervsløsøre er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør minimum 14.000 kr.

Stk. 2 Der betales ikke selvrisiko af udgifter til skadesbegrænsning.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af selvrisiko. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer

§6a (Ophævet).

§7 Erstatning for skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt

 • 1) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

 • 2) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

 • 3) løsøre er anbragt i de under nr. 1 og 2 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,

 • 4) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller

 • 5) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

§8 En skade forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet, hvor vedkommende er brandforsikret, senest 2 måneder efter skadens indtræden. Der kan dispenseres fra anmeldelsesfristen på 2 måneder, hvis skadelidte er uden skyld i fristoverskridelsen eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde hertil.

Stk. 2 Forsikringsselskabet foretager taksation af skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Taksation, herunder udfærdigelse af taksatorrapport, skal foretages, senest 22 arbejdsdage efter at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet.

Stk. 3 Forsikringsselskabet skal træffe afgørelse, senest 22 arbejdsdage efter at alle de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af den endelige taksatorrapport foreligger. Forsikringsselskabet anviser erstatningen til udbetaling via stormflods- og oversvømmelsespuljen. Bestemmelserne i §§ 39, 57 og 58 i lov om forsikringsaftaler gælder også for forsikringsselskabernes afgørelse i sager om stormflod og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 4 Forsikringsselskabet kan lade et andet forsikringsselskab, der tilbyder tegning af brandforsikring, varetage selskabets opgaver i henhold til denne lov. Sådanne aftaler skal godkendes af Stormrådet, inden det andet forsikringsselskab påbegynder varetagelsen af opgaver efter denne lov.

Stk. 5 Stormrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne i stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 1. pkt.

Stk. 6 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for forsikringsselskabernes sagsbehandling og brug af fælles it-systemer m.v. og om brugen af fælles it-systemer til andre kollektive erstatnings- eller forsikringsordninger. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer

§9 Stormrådet fastsætter efter forhandling med Forsikring & Pension regler om Stormrådets betaling for forsikringsselskabernes behandling og taksation af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

§10 Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 2 Stormrådet kan meddele de påbud, som anses for nødvendige for forsikringsselskabernes overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af loven. Stormrådet kan offentliggøre påbud efter 1. pkt.

Stk. 3 Stormrådet kan i særlige tilfælde kræve, at et forsikringsselskab kompenserer stormflods- og oversvømmelsespuljen for uberettiget udbetalt erstatning.

Stk. 4 De nærmere regler for tilsynet, herunder de nærmere regler for Stormrådets påbud til forsikringsselskaberne og offentliggørelse heraf samt krav om kompensation fra forsikringsselskaberne af uberettiget udbetalt erstatning, fastsættes i Stormrådets forretningsorden, jf. § 21, stk. 3.

§10a Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse på forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Tilskud til genopbygning af privat fredskov efter stormfald

§11 Tilskud ydes kun til skovarealer, som er dækket af en basisforsikring mod stormfald. Arealet skal være dækket af basisforsikringen inden for en frist, som fastsættes af erhvervsministeren. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Stk. 2 Efter fristens udløb kan et skovareal kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud ved ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af erhvervsministeren.

Stk. 3 Opsiges forsikringen, kan arealet kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud igen i forbindelse med ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af erhvervsministeren.

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvornår arealer, som ønskes omfattet af loven, herunder ved ejerskifte, skal være omfattet af en basisforsikring.

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter efter drøftelse med miljø- og fødevareministeren nærmere regler til gennemførelse af forsikringsordningen. Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald

§12 Stormrådet yder efter ansøgning tilskud til fredskov, der er ramt af fladefald. Arealet skal senest være fredskov på tidspunktet for udbetaling af første rate af tilskuddet.

Stk. 2 Ved fladefald forstås den del af arealet, hvor mindst 2/3 af træerne er væltet, knækket eller rodløsnet.

§13 Stormrådet yder tilskud til en stormfaldsramt skov, når den samlede stormfaldsflade udgør mindst 0,5 ha. De enkelte stormfaldsflader skal udgøre mindst 0,2 ha.

Stk. 2 Tilskud ydes til gentilplantning. Som led i gentilplantningen ydes tilskud til oprydning, hegn, omkostninger, som skyldes særlige hensyn til fortidsminder, og udarbejdelse af tilplantningsplaner.

Stk. 3 Der kan ikke ydes tilskud til et areal, hvortil der allerede modtages tilskud fra det offentlige til de i stk. 2 nævnte foranstaltninger.

Stk. 4 Stormrådets afgørelse meddeles ansøgeren.

Stk. 5 Tilskud udbetales af Stormrådet.

§14 Tilskuddet efter § 12, stk. 2, består af et oprydningstilskud og et gentilplantningstilskud. Oprydningstilskud omfatter oprydning af det stormfaldsramte areal, og gentilplantningstilskud omfatter udgifter til gentilplantning. Begge tilskud udbetales, når gentilplantningen er afsluttet.

§15 Stormrådet fastsætter tilskudssatsernes størrelse efter udtalelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

§16 Stormfald på private arealer skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet inden en frist, som fastsættes af Stormrådet. Selskabet videresender en kopi af anmeldelsen med eventuelle bemærkninger til Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om tilskud sendes til Miljøstyrelsen inden for en frist, som fastsættes af Stormrådet. Ansøgning om tilskud skal være vedlagt en tilplantningsplan.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med miljø- og fødevareministeren og Stormrådet fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration samt delegation af beføjelser i forbindelse hermed til miljø- og fødevareministeren. Der kan herunder fastsættes regler om afgrænsning af de arbejder og de udgifter, hvortil der kan ydes tilskud, om ansøgningers form og indhold, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse om tilsagn om tilskud, ændring af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, regnskaber, revision, afrapportering, kontrol og tilsyn. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Kapitel 4
1
Forarbejder

Kontrol, tilsyn, misligholdelse m.v. af stormfaldsordningen

§17 Tilsynsmyndigheden, jf. § 16, stk. 3, påser, at lovens regler om tilskud til fredskov og regler udarbejdet i henhold til § 16, stk. 3, overholdes.

§18 Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger, hvortil der er givet tilskud efter loven, kan tilsynsmyndigheden eller den, som tilsynsmyndigheden bemyndiger dertil, til enhver tid besigtige ejendomme, hvortil der er ydet tilskud. Besigtigelsen kan ske uden retskendelse, men mod behørig legitimation. På tilsvarende måde har tilsynsmyndigheden eller den, som er bemyndiget dertil, adgang til regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for så vidt angår oplysninger om tilskuddet.

Stk. 2 Ejeren eller brugeren af en ejendom, hvortil der ydes tilskud efter loven, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden

 • 1) udlevere oplysninger om forholdene på ejendommen, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, der har betydning for lovens administration, og

 • 2) yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse.

Stk. 3 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol. Erhvervsministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4 Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 5 Modtageren af tilskud skal, indtil sidste rate af tilskuddet er udbetalt, underrette tilsynsmyndigheden, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke længere opfyldes.

Stk. 6 Tilsynsmyndigheden kan indhente oplysninger fra og samkøre offentlige og private registre, herunder i elektronisk form, med henblik på at kontrollere skovens omfang på den enkelte ejendom, om skoven er fredskovspligtig, og om ejeren har betalt basisforsikringen, jf. § 11.

§19 Stormrådet kan efter udtalelse fra tilsynsmyndigheden bestemme, at tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalder, og at beløb, der er udbetalt i tilskud efter loven eller efter regler, der er fastsat i henhold til loven, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis

 • 1) modtageren af tilskud har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

 • 2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes,

 • 3) modtageren af tilskud tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 16, stk. 3, eller pligter i medfør af § 18, stk. 2, 4 og 5, eller

 • 4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter Stormrådets skøn er væsentligt ændrede.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsætte regler om tilbagebetaling i henhold til stk. 1, herunder om beregningen af renter. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

§20 Erhvervsministeren kan efter forhandling med Stormrådet og Miljø- og Fødevareministeriet fastsætte regler om, at en støtteansøger i en periode kan udelukkes fra støtte efter de af lovens støtteordninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/99 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, hvis støttemodtageren med forsæt eller ved grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelsen af støtte efter lovens støtteordninger eller andre støtteordninger i nævnte forordning. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Kapitel 5
1
Forarbejder

Stormrådet

§21 Der nedsættes et stormråd bestående af 1 formand og 7 andre medlemmer samt suppleanter for disse. Erhvervsministeren udnævner rådets formand, rådets næstformand, der repræsenterer Erhvervsministeriet, og 6 andre medlemmer af rådet, der repræsenterer følgende myndigheder og organisationer: Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Justitsministeriet, KL, Forsikring & Pension og Forbrugerrådet Tænk. Endvidere tilknyttes til Stormrådet tre særligt sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold, vandløb og søer samt stormfald. Disse udpeges af henholdsvis Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen. De særligt sagkyndige har ikke stemmeret.

Stk. 2 Medlemmerne og disses suppleanter udnævnes for 4 år ad gangen. Finder udnævnelsen sted i løbet af en periode, foretages den kun med virkning til periodens udløb.

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter Stormrådets forretningsorden. Stormrådsbekendtgørelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariatsfunktionen.

§22 Erhvervsministeren udpeger en statslig styrelse til at varetage sekretariatsfunktionen for Stormrådet.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om sekretariatets arbejde, herunder samarbejdet med forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

Stk. 3 Hvis Stormrådet vurderer, at der er sandsynlighed for, at summen af erstatninger og tilskud, der skal udbetales efter denne lov, vil overstige statsgarantiernes maksimum, jf. § 27, stk. 2, retter rådet henvendelse til erhvervsministeren.

Stk. 4 Stormrådet kan efter behov anvende fremmed bistand.

Stk. 5 Stormrådet kan, i det omfang det er nødvendigt for bedømmelse af en skadesbegivenhed, indhente yderligere oplysninger om denne og foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 6 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betaling for sekretariatets arbejde og for fremmed bistand, herunder bistand fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

Stk. 7 Stormrådet afgiver en årlig beretning til erhvervsministeren om sin virksomhed.

§23 Stormflods- og oversvømmelsespuljens og stormfaldspuljens midler anbringes i Danmarks Nationalbank til forvaltning efter nærmere aftale mellem Stormrådet og Nationalbanken.

Stk. 2 Stormrådet aflægger et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til erhvervsministeren.

Stk. 3 Erhvervsministeren har adgang til Stormrådets regnskabsmateriale, herunder revisionsprotokollater m.v.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for regnskabsførelsen.

Stk. 5 Omkostningerne ved ordningens administration, herunder betaling for sekretariatets og forsikringsselskabernes arbejde, fremmed bistand, herunder bistand fra Miljø- og Fødevareministeriet, og information af mulige ansøgere om tilskudsmulighederne ved stormfald og de tilknyttede regler, afholdes af henholdsvis stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen. Rimelige etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger ved andre kollektive ordningers brug af det fælles it-system kan afholdes af stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen.

Stk. 6 Omkostninger i forbindelse med etablering af en basisforsikring, herunder en eventuel difference mellem den af forsikringsselskabet krævede årlige præmiesum og den af forsikringstagerne tegnede præmiesum, kan afholdes af stormfaldspuljen. Erstatningsudbetaling fra forsikringsselskabet, der vedrører den præmiesum, der er afholdt af stormfaldspuljen, tilfalder stormfaldspuljen.

Stk. 7 Omkostninger i forbindelse med ændring eller ophævelse af en eksisterende basisforsikring kan afholdes af stormfaldspuljen.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Finansiering

§24 Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, skal opkræve en afgift pr. police.

Stk. 2 Afgift opkræves dog ikke af kaskoforsikringer for motorkøretøjer og både samt andre forsikringer, der dækker skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 3 Afgiften udgør årligt 30 kr. pr. police til stormflods- og oversvømmelsespuljen og 10 kr. pr. police til stormfaldspuljen og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret. Indtil stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør 500 mio. kr., kan afgiften til denne pulje forhøjes til 50 kr. pr. police.

Stk. 4 Reglerne i § 60, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på afgiften på bygningsbrandforsikringer i henhold til denne lov.

§25 Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hver måned eller hvert kvartal og senest den 15. i den følgende måned til Stormrådet anmelde størrelsen af det forfaldne afgiftsbeløb fordelt på de enkelte forsikringskategorier, jf. § 6. Anmeldelsen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse.

Stk. 2 Det skyldige afgiftsbeløb for en måned omfatter de afgifter, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i den måned, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

Stk. 3 Forsikringstagere, der på eget initiativ tegner forsikringer mod brand i udlandet, skal selv foretage den i stk. 1 nævnte anmeldelse.

§26 Et selskabs eller de i § 25, stk. 3, nævnte forsikringstageres forfaldne afgiftsbeløb for en måned skal indbetales til Stormrådet inden udgangen af den følgende måned.

Stk. 2 Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 20 kr.

Stk. 3 Der kan ikke ydes erstatning til en forsikringstager som nævnt i § 25, stk. 3, der ikke har foretaget anmeldelse og indbetaling efter reglerne i stk. 1 og § 25, stk. 3.

§27 Staten garanterer for ordningens forpligtelser efter denne lov.

Stk. 2 Dækker den til enhver tid værende formue i henholdsvis stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen ikke de administrationsomkostninger, erstatninger og tilskud, der skal udbetales i henhold til denne lov, bemyndiges erhvervsministeren til i henhold til statsgarantien at udbetale indtil 200 mio. kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen og indtil 200 mio. kr. til stormfaldspuljen.

Stk. 3 Udbetalinger under statsgarantien skal tilbagebetales tillige med en forrentning svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

Stk. 4 Statens tilgodehavende ved træk på statsgarantien tilknyttet stormflods- og oversvømmelsespuljen tilbagebetales af midler fra den midlertidige forhøjelse af den årlige afgift, jf. § 24, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 5 Den midlertidige forhøjelse af afgiften træder i kraft ved udbetaling under statsgarantien og ophører med udgangen af det afgiftsår, hvori statens tilgodehavende er fuldt tilbagebetalt og formuen i stormflods- og oversvømmelsespuljen igen udgør 500 mio. kr., jf. § 24, stk. 3, 2. pkt.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Stormflodsvarsling

§28 (Ophævet)

§29 Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut forestår stormflodsvarsling og yder efter anmodning bistand til Stormrådet.

Stk. 2 Kystdirektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling og bistand til Stormrådet afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen. Stormrådet fastsætter betalingen af udgifterne efter forhandling med henholdsvis Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut.

Stk. 3 Beslutning om ændringer i varslingsaktiviteternes tilrettelæggelse eller udførelse, som medfører væsentlige ændringer i den betaling, der skal ydes af stormflods- og oversvømmelsespuljen, træffes af Stormrådet efter indstilling fra Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervsministeriet.

Kapitel 7 a

Kommunikation

§29a Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Stormrådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§29b Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at Stormrådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af henholdsvis Stormrådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer som afsender.

§29c Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er forudsat, at dokumenter, som er udstedt af andre end Stormrådet, forsikringsselskaber og disses taksatorer eller Miljøstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt de pågældende dokumenter. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Klageadgang og straffebestemmelser

§30 Klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer kan indbringes for Stormrådet. Stormrådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Beslutninger, der træffes efter § 1 a, kan ikke indbringes for Stormrådet.

Stk. 2 De nærmere regler for behandling af klager fastsættes i Stormrådets forretningsorden.

§31 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 25, stk. 1 og 3,

 • 2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen om erstatning eller tilskud,

 • 3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en afgørelse efter loven,

 • 4) i strid med § 18, stk. 1, modvirker adgang til ejendommen og regnskabsmateriale m.v. eller

 • 5) undlader at give oplysninger efter § 18, stk. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 I regler, der er udstedt efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

Stk. 5 Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået lovovertrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 6 For så vidt angår den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895, tilsvarende anvendelse.

Stk. 7 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 9
1
Forarbejder

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§32 Økonomiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Samtidig ophæves lov nr. 340 af 6. juni 1991 om erstatning for skader forårsaget af stormflod.

Stk. 2 Dækning af Kystdirektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts udgifter, jf. § 29, stk. 2, sker med virkning fra den 1. januar 2000.

§33 (Ophævet)

§34 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside