14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingebekendtgørelsen § 22

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 744 af 22. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Betingelsen i udlændingelovens § 9 a, stk. 4, 3. pkt., om, at forsørgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 11 (hovedpersonen), og forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til hovedpersonen (medfølgende familie), er sikret gennem egne midler det første år af opholdet her i landet, anses for opfyldt, hvis hovedpersonen på ansøgningstidspunktet dokumenterer at råde over midler, der svarer til kontanthjælpssatsen for enlige ikke-forsørgere over 30 år i et år. Hvis hovedpersonens medfølgende familie indgiver ansøgning om opholdstilladelse, skal hovedpersonen endvidere dokumentere følgende:

 • 1) At råde over midler, der svarer til kontanthjælpssatsen for enlige ikke-forsørgere over 30 år i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever.

 • 2) At råde over midler, der svarer til kontanthjælpssatsen for enlige forsørgere over 30 år i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever og et eller flere mindreårige børn.

 • 3) At råde over midler, der svarer til forskellen mellem kontanthjælpssatsen for forsørgere over 30 år og kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere over 30 år i et år, hvis den medfølgende familie er et eller flere mindreårige børn.

 • 4) At råde over midler, der svarer til kontanthjælpssatsen for enlige forsørgere over 30 år i et år, hvis den medfølgende familie er familiemedlemmer, som ikke er nævnt i nr. 1-3.

•••

Stk. 2 Betingelsen i udlændingelovens § 9 a, stk. 4, 3. pkt., om, at forsørgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 10 (hovedpersonen), og forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til hovedpersonen (medfølgende familie), er sikret gennem egne midler det første år af opholdet her i landet, anses for opfyldt, hvis hovedpersonen på ansøgningstidspunktet dokumenterer at råde over midler, der svarer til kontanthjælpssatsen for enlige ikke-forsørgere under 30 år i et år. Hvis hovedpersonens medfølgende familie indgiver ansøgning om opholdstilladelse, skal hovedpersonen endvidere dokumentere følgende:

 • 1) At råde over midler, der svarer til kontanthjælpssatsen for enlige ikke-forsørgere under 30 år i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever.

 • 2) At råde over midler, der svarer til kontanthjælpssatsen for forsørgere under 30 år i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever og et eller flere mindreårige børn.

 • 3) At råde over midler, der svarer til forskellen mellem kontanthjælpssatsen for enlige forsørgere under 30 år og kontanthjælpssatsen for enlige ikke-forsørgere under 30 år i et år, hvis den medfølgende familie er et eller flere mindreårige børn.

 • 4) At råde over midler, der svarer til kontanthjælpssatsen for enlige forsørgere under 30 år i et år, hvis den medfølgende familie er familiemedlemmer, som ikke er nævnt i nr. 1-3.

•••

Stk. 3 Betingelsen i udlændingelovens § 9 a, stk. 4, 4. pkt., om, at forsørgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 5 (hovedpersonen), og forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til hovedpersonen (medfølgende familie), er sikret gennem egne midler, anses for opfyldt, hvis hovedpersonen på ansøgningstidspunktet dokumenterer at råde over midler, der svarer til den månedlige kontanthjælpssats for enlige ikke-forsørgere over 30 år i den periode, hovedpersonen søger opholdstilladelse til. Hvis hovedpersonens medfølgende familie indgiver ansøgning om opholdstilladelse, skal hovedpersonen endvidere dokumentere følgende:

 • 1) At råde over midler, der svarer til den månedlige kontanthjælpssats for enlige ikke-forsørgere over 30 år i den periode, der søges opholdstilladelse til, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever.

 • 2) At råde over midler, der svarer til den månedlige kontanthjælpssats for enlige forsørgere over 30 år i den periode, der søges opholdstilladelse til, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever og et eller flere mindreårige børn.

 • 3) At råde over midler, der svarer til den månedlige forskel mellem kontanthjælpssatsen for forsørgere over 30 år og kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere over 30 år i den periode, der søges opholdstilladelse til, hvis den medfølgende familie er et eller flere mindreårige børn.

 • 4) At råde over midler, der svarer til den månedlige kontanthjælpssats for enlige forsørgere over 30 år i den periode, der søges opholdstilladelse til, hvis den medfølgende familie er familiemedlemmer, som ikke er nævnt i nr. 1-3.

•••

Stk. 4 Satserne nævnt i stk. 1-3 bekendtgøres på www.nyidanmark.dk.

•••

Stk. 5 Ved afgørelse om inddragelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 22, kan der blandt andet lægges vægt på, om virksomheden

 • 1) mere end to gange er straffet efter udlændingelovens § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1,

 • 2) er ifaldet straf efter udlændingelovens § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, i form af en bøde på 60.000 kr. eller strengere straf, når virksomheden beskæftiger færre end 250 fuldtidsansatte, henholdsvis 100.000 kr. eller strengere straf, når virksomheden beskæftiger 250 fuldtidsansatte eller derover,

 • 3) har væsentligt under 20 ansatte i en længere periode,

 • 4) har fået en rød smiley af Arbejdstilsynet uden at efterkomme eller tage initiativ til at efterkomme denne,

 • 5) bevidst har afgivet urigtige oplysninger til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i forbindelse med en ansøgning om certificering eller forlængelse af en certificering, eller

 • 6) godtgør, at der foreligger undskyldende omstændigheder, f.eks. hvis virksomheden er ifaldet straf efter udlændingelovens § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1, på grund af simpel uagtsomhed, og virksomheden ikke tidligere er straffet for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5, eller § 60, stk. 1.

•••

Stk. 6 Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1-4, 6-9 og 12-14, kan ikke gives, hvis der er en vis formodning om, at de faktiske ansættelsesforhold ikke stemmer overens med det, der fremgår af ansøgningen, og de faktiske ansættelsesforhold ikke vil opfylde betingelserne for en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1-4, 6-9 og 12-14, eller hvis det afgørende formål med aftalen eller tilbuddet om ansættelse er at skaffe udlændingen et ophold, som udlændingen ellers ikke ville kunne opnå. Ved vurderingen heraf kan der blandt andet indgå oplysninger om

 • 1) virksomhedens forhold, herunder om det er sandsynligt, at virksomheden har økonomi til at aflønne i overensstemmelse med det ansættelsestilbud, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse,

 • 2) det generelle lønniveau i virksomheden eller for den pågældende branche, samt om de konkret tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige for stillingen eller branchen, herunder om lønnen konkret vurderes at være usædvanlig høj eller usædvanlig lav,

 • 3) virksomheden, virksomhedens ejer eller andre ledende personer tidligere har været straffet i sager om overtrædelse af udlændingelovens regler, f.eks. hvis virksomheden er straffet for at beskæftige en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser, jf. herved udlændingelovens § 59, stk. 5, om der tidligere er givet formodningsafslag til virksomheden, og om virksomheden har været igennem gentagne virksomhedsoverdragelser eller ejerskifter eller, hvis der er tale om nyoprettede virksomheder, at økonomi og strategi ikke virker overbevisende,

 • 4) udlændingens forhold, herunder oplysninger om udlændingens uddannelsesmæssige- og erhvervsmæssige baggrund samt sprogkundskaber,

 • 5) der er begrundet tvivl om rigtigheden af dokumentation fremlagt af udlændingen, f.eks. uddannelsespapirer, eller om udlændingen i øvrigt fremstår utroværdig, f.eks. på baggrund af forklaring om baggrunden for at søge opholdstilladelse i Danmark,

 • 6) virksomheden eller dele af virksomheden ejes af udlændingens familiemedlemmer,

 • 7) om udlændingen tidligere har haft ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark eller i det øvrige Schengenområde under behandling, herunder f.eks. ansøgninger om asyl eller ansøgninger om familiesammenføring med herboende personer, og

 • 8) om udlændingen på grov vis har overtrådt eller tilsidesat betingelserne for tidligere opholdstilladelser i Danmark eller har arbejdet i Danmark uden fornøden tilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser.

•••
profile photo
Profilside