14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 675 af 20. maj 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler

I medfør af § 39 b, nr. 4, § 41 a og § 104, stk. 3 og 4, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013, og § 43 a, stk. 2, § 43 b og § 72, stk. 2 og 3, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret ved lov nr. 580 af 4. maj 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse;

  • 1) ved apotekers meddelelse i henhold til apotekerlovens § 43 a, stk. 1, om onlineforhandling,

  • 2) ved apotekers onlineforhandling af lægemidler til brugerne,

  • 3) ved apotekers forsendelse af lægemidler til brugerne, uanset om lægemidlerne er forhandlet online,

  • 4) ved meddelelse i henhold til lægemiddellovens § 41, stk. 1, om onlineforhandling fra indehavere af tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til detailforhandling af lægemidler til brugerne,

  • 5) ved indehavere af tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til detailforhandling af lægemidlers onlineforhandling af lægemidler til brugerne, og

  • 6) ved indehavere af tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til detailforhandling af lægemidler til brugernes forsendelse af lægemidler, uanset om lægemidlerne er forhandlet online.

Kapitel 2

Meddelelse om onlineforhandling

§2 Apoteker
Apoteker skal give Sundhedsstyrelsen elektronisk meddelelse om onlineforhandling af lægemidler. Meddelelsen skal indeholde oplysning om apotekets nummer, apotekets navn og den webadresse, hvorfra apoteket forhandler lægemidler, samt om dato for påbegyndelse af onlineforhandling.

Stk. 2 Apoteker skal give Sundhedsstyrelsen meddelelse herom, hvis der sker ændringer i de i stk. 1 nævnte oplysninger, eller hvis apoteker ophører med at forhandle lægemidler online.

§3 Detailforhandlere
Indehavere af en tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til detailforhandling af lægemidler til brugerne skal give Sundhedsstyrelsen elektronisk meddelelse om onlineforhandling af lægemidler. Meddelelsen skal indeholde oplysning om forhandlerens navn og virksomhedens CVR-nr., om den webadresse, hvorfra der forhandles lægemidler, samt om dato for påbegyndelse af onlineforhandling.

Stk. 2 Forhandleren skal give Sundhedsstyrelsen meddelelse herom, hvis der sker ændringer i de i stk. 1 nævnte oplysninger, eller hvis forhandleren ophører med at forhandle lægemidler online.

Kapitel 3

Krav til hjemmesiden vedr. onlineforhandling af lægemidler

§4 Apotekeres onlineforhandling af lægemidler
På samtlige hjemmesider, hvor apotekeren onlineforhandler lægemidler, skal logoet, udformet som modellen i bilaget til denne bekendtgørelse, være anbragt.

Stk. 2 Logoet skal være forsynet med det hyperlink, Sundhedsstyrelsen har anvist.

Stk. 3 Hjemmesiden skal indeholde kontaktoplysninger til Sundhedsstyrelsen.

§5 Det skal tydeligt fremgå, hvilket apotek der handles med.

§6 Apoteket skal tilbyde information om lægemidlet og i et tidsrum svarende mindst til apotekets åbningstid, give mulighed for mundtlig og skriftlig rådgivning.

§7 Der må ikke på apotekets hjemmeside gives brugeren mulighed for at gennemføre onlinekonsultation hos læge eller tandlæge til brug for ordination og bestilling af lægemidler på hjemmesiden.

§8 Hjemmesiden skal være tilgængelig for brugere med syns- eller læsehandicaps.

Stk. 2 Hjemmesiden skal vejlede om og apoteket bør give mulighed for, at de i stk. 1 nævnte brugere kan henvende sig bl.a. telefonisk og få hjælp til gennemførelsen af købet online.

§9 Detailforhandleres onlineforhandling af lægemidler
På samtlige hjemmesider, hvor forhandleren onlineforhandler lægemidler, skal logoet, udformet som modellen i bilaget til denne bekendtgørelse, være anbragt.

Stk. 2 Logoet skal være forsynet med det hyperlink, Sundhedsstyrelsen har anvist.

Stk. 3 Hjemmesiden skal indeholde kontaktoplysninger til Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 4

Forsendelse af lægemidler.

§10 Apoteker og detailforhandlere
Lægemidlet skal være emballeret og forsendes på en måde, der sikrer, at lægemidlets kvalitet m.v. ikke forringes.

§11 Forsendelsen skal indeholde information, som opfordrer brugeren til at tage kontakt til apoteket eller detailforhandleren, hvis forsendelsen ved modtagelsen er brudt eller på anden måde beskadiget.

§12 Apoteker
Apoteket skal sikre, at lægemidler, som skal opbevares på køl, under forsendelsen har været opbevaret i overensstemmelse med markedsføringstilladelsens eller fremstillerens anvisninger.

Kapitel 5

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§13 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 2-12.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§14 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

profile photo
Profilside