14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Danmarks Innovationsfond

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Innovationsfond bygger på lov nr. 306 af 29. marts 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks Innovationsfond

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. april 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
1 Kommentar

Formål m.v.

§1 Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation etableres af uddannelses- og forskningsministeren som et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Stk. 2 Fondens virksomhed finansieres ved bevillinger på de årlige bevillingslove. Fonden kan modtage tilskud og gaver fra anden side end bevillingslovene.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren udsteder årligt et bevillingsbrev til fonden på baggrund af de årlige bevillingslove.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kompenserer kvartalsvis og efter behørig dokumentation fondens udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven (ikke-fradragsberettiget købsmoms), som fonden afholder af midler nævnt i stk. 2 til køb af varer og tjenesteydelser.

Stk. 5 Fonden aflægger regnskab og revideres efter de regler, der gælder for staten.

§2 Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Stk. 2 Fonden skal særlig understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

§3 Fonden skal give tilskud til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation, som samlet bidrager til at øge

 • 1) andelen af innovative virksomheder,

 • 2) andelen af private virksomheders investeringer i forskning og udvikling og

 • 3) andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder.

Stk. 2 Fondens udmøntning af tilskud skal understøtte

 • 1) koblingen mellem forskning af høj kvalitet og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder,

 • 2) dansk deltagelse i internationalt samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation og

 • 3) modning af lovende forskningsresultater og opfindelser med henblik på hurtigere formidling, anvendelse og kommercialisering af viden.

Stk. 3 Fonden kan

 • 1) udmønte tilskud til samfundspartnerskaber,

 • 2) beslutte at udmønte tilskud i samfinansiering med andre offentlige og private bevillingsgivere,

 • 3) beslutte at fordele op til 20 pct. af den årlige bevilling til udmøntning via internationale fora, hvis de pågældende fora udmønter tilskud i åben konkurrence efter faglig vurdering, og

 • 4) deltage i internationale fora som led i sin bevillingsfunktion.

Stk. 4 Fonden kan stille krav om medfinansiering fra ansøgerne.

§4 Fonden fastlægger selv et begrænset antal virkemidler inden for sit formål og inden for de rammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove.

§5 Fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger for de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De enkelte ministre uddeler herefter midlerne blandt de ansøgere, som fonden har fundet støtteværdige.

Stk. 2 Fonden kan efter anmodning bistå andre offentlige og private institutioner med forskningsfaglige vurderinger af uddelingsprocedurer og indkomne ansøgninger forud for sådanne institutioners uddeling af forskningsbevillinger.

Kapitel 2
1
1 Kommentar

Bestyrelse

§6 Fonden ledes af en bestyrelse, som træffer alle beslutninger, herunder udmønter tilskud til udvikling af viden og teknologi, jf. kapitel 1.

§7 Bestyrelsen består af 1 formand og 8 medlemmer.

Stk. 2 Formanden og bestyrelsesmedlemmerne udpeges af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab efter afholdelse af åbent opslag.

§8 Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, skal have erfaringer fra det private erhvervsliv. Samtidig skal et flertal af medlemmerne være enten anerkendte forskere eller forskningskyndige, som udøver forskningsaktivitet, jf. § 2, nr. 1 og 2, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.

Stk. 2 Bestyrelsen skal sammensættes sådan, at den samlet repræsenterer erfaring med

 • 1) teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder,

 • 2) strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder offentlig-privat forsknings- og innovationssamarbejde,

 • 3) anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater,

 • 4) innovations- og forskningsfinansiering, herunder tilførsel af kapital til virksomhedsudvikling, og

 • 5) internationale aktiviteter om forskning, teknologiudvikling og innovation.

§9 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, udpeges for en periode på indtil 3 år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem har været udpeget i samlet 6 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan undtagelsesvis forlænge udpegningsperioderne for bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, for en begrænset periode ud over de perioder, som er anført i stk. 1.

§10 Bestyrelsen kan i nærmere bestemt omfang delegere sin kompetence

 • 1) til udvalg, jf. kapitel 3,

 • 2) til sekretariatet, jf. kapitel 4, eller

 • 3) til Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet.

Stk. 2 Bestyrelsen fastlægger de nærmere rammer for de delegerede beføjelser i en bemyndigelse, der offentliggøres på fondens hjemmeside.

§11 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, udformer hvert tredje år fondens strategi med effektmål og afgiver en årlig beretning om fondens virke.

Stk. 2 Fondens forretningsorden, strategi og den årlige beretning, jf. stk. 1, skal offentliggøres på fondens hjemmeside efter orientering af uddannelses- og forskningsministeren.

Kapitel 3
1
1 Kommentar

Udvalg

§12 Bestyrelsen kan nedsætte et begrænset antal udvalg til at bistå med faglige vurderinger og til at udmønte tilskud til udvikling af viden, teknologi og innovation m.v.

§13 Antallet af udvalg holdes på det lavest mulige niveau, og alle opgavebestemte udvalg ophører, når deres opgave er fuldført. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes indbyrdes afgrænsning.

Stk. 2 Bestyrelsen udpeger formænd og medlemmer af udvalgene.

Stk. 3 Udvalgene sammensættes sådan, at medlemmernes kompetencer afspejler udvalgenes faglige eller funktionsmæssige opgaver. Medlemmer af udvalg, der skal vurdere ansøgninger om tilskud, skal tilsammen have kompetence til at vurdere kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne.

Kapitel 4
1
1 Kommentar

Sekretariat

§14 Bestyrelsen etablerer fondens sekretariat.

§15 Sekretariatet er underlagt bestyrelsens instruktionsbeføjelse.

Stk. 2 Sekretariatet skal understøtte fondens aktiviteter, navnlig fondens udstedelse af bevillinger og opfølgning på bevillinger.

Stk. 3 Bestyrelsen kan efter nærmere aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet bestemme, at sekretariatet løser opgaver for ministeriet.

§16 Bestyrelsen kan bestemme, at nærmere bestemte administrative funktioner udøves af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter nærmere aftale.

§17 Fonden afholder de nødvendige omkostninger til sekretariatet inden for rammerne af de årlige bevillingslove. Uddannelses- og forskningsministeren godkender efter indstilling fra bestyrelsen omkostningernes omfang og sekretariatets ledelse og placering m.v.

Kapitel 5
1
1 Kommentar

Bevillingsfunktion

§18 Fonden træffer afgørelse om tilskud inden for de rammer, der er fastsat på de årlige bevillingslove. Afgørelser træffes ved tildeling af bevillinger i åben konkurrence på baggrund af saglige og forud offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne.

Stk. 2 Fondens bevillingsfunktion skal varetages efter ensartede retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen. Retningslinjerne, der skal offentliggøres, skal sikre, at ansøgninger til forskningsaktiviteter vurderes af anerkendte forskere, jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, under relevant inddragelse af eksterne bedømmere.

Stk. 3 En bevilling tildeles en person eller en juridisk enhed efter fondens vurdering i forhold til det konkrete virkemiddel.

§19 Fondens ansøgningsprocedurer skal være enkle, fleksible og afstemt i forhold til det enkelte virkemiddels kompleksitet og bevillingens størrelse.

§20 Fonden skal etablere en fleksibel model for opfølgning på og evaluering af projekter, der har fået en bevilling, for at bidrage til at sikre fremdrift i projekterne.

§21 Fonden skal koordinere sin bevillingsfunktion med andre relevante offentlige og private bevillingsmyndigheder. Koordineringsforpligtelsen gælder både sammensætningen af virkemidler og temaer samt tilrettelæggelsen af administrationen.

§22 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter forslag fra bestyrelsen fastsætte nærmere bestemmelser om bevillingsfunktionen, herunder om

 • 1) de økonomiske og administrative vilkår, der stilles af fonden som betingelse for tildeling og anvendelse af en bevilling,

 • 2) fondens indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil,

 • 3) formkrav, særlig om digital kommunikation og om tidsfrister,

 • 4) at manglende overholdelse af formkrav kan medføre, at en ansøgning afvises,

 • 5) fondens vilkår for bevillingsmodtageres regnskabsaflæggelse, faglige afrapportering og revision, herunder krav om bevillingsmodtageres deltagelse i evalueringer også efter bevillingens ophør, og

 • 6) bortfald af bevilling og tilbagebetaling af udbetalt tilskud i tilfælde, hvor bevillingshaver har misligholdt betingelserne for bevillingen.

Kapitel 6
1
1 Kommentar

Klageadgang

§23 Fondens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Retlige forhold i forbindelse med fondens afgørelser som bevillingsmyndighed, jf. § 18, stk. 1, kan påklages til uddannelses- og forskningsministeren.

§24 I det omfang bestyrelsen delegerer beslutningskompetence vedrørende administration af tildelte bevillinger til en statslig myndighed under Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, kan myndighedens afgørelser truffet i medfør af delegationen påklages til uddannelses- og forskningsministeren.

§25 Klager efter § 23, stk. 2, og § 24 skal indgives skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 7
1
1 Kommentar

Tilsyn m.v.

§26 Uddannelses- og forskningsministeren fører tilsyn med fonden.

Stk. 2 Ministeren kan afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren anser for nødvendig for at kunne udøve sin tilsynsforpligtelse. Ministeren skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at fonden skal deltage i evalueringer af sit virke.

§26a Ændringsforslag fremsat med lov 177 (2020/1):

16. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Fonden skal etablere et datagrundlag vedrørende fondens konkrete tilsagn til og afslag på ansøgte projekter m.v., herunder relevante stamdata.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om etablering af datagrundlaget efter stk. 1, herunder om indsamling, videregivelse, afrapportering og offentliggørelse m.v. af data.

§ 26 b. Danmarks Innovationsfond er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 2. Fondens regnskab er omfattet af Rigsrevisionens revision i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3. Fondens bestyrelse udpeger en intern revisor, der skal være statsautoriseret revisor, med henblik på varetagelse af den interne revision i et nærmere fastlagt samarbejde med rigsrevisor, jf. § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Rigsrevisionen og uddannelses- og forskningsministeren skal underrettes om antagelse og afskedigelse af den interne revisor samt om årsagen til revisorskift.

Stk. 5. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal påtegnes af bestyrelsen, jf. § 11.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler.«

§26b Ændringsforslag fremsat med lov 177 (2020/1):

16. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Fonden skal etablere et datagrundlag vedrørende fondens konkrete tilsagn til og afslag på ansøgte projekter m.v., herunder relevante stamdata.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om etablering af datagrundlaget efter stk. 1, herunder om indsamling, videregivelse, afrapportering og offentliggørelse m.v. af data.

§ 26 b. Danmarks Innovationsfond er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 2. Fondens regnskab er omfattet af Rigsrevisionens revision i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3. Fondens bestyrelse udpeger en intern revisor, der skal være statsautoriseret revisor, med henblik på varetagelse af den interne revision i et nærmere fastlagt samarbejde med rigsrevisor, jf. § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Rigsrevisionen og uddannelses- og forskningsministeren skal underrettes om antagelse og afskedigelse af den interne revisor samt om årsagen til revisorskift.

Stk. 5. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal påtegnes af bestyrelsen, jf. § 11.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler.«

§27 Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt uddannelses- og forskningsministeren. UFS-delegationsbekendtgørelsen

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. UFS-delegationsbekendtgørelsen

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Kapitel 8
1
1 Kommentar

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§28 Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2 Ministeren udpeger efter lovens ikrafttræden en overgangsbestyrelse frem til den 1. januar 2015.

Stk. 3 Indtil bestyrelsen er udpeget, kan uddannelses- og forskningsministeren træffe beslutning om alle økonomiske og administrative forhold.

Stk. 4 Programkomiteer nedsat af Det Strategiske Forskningsråd samt Erhvervsforskerudvalget nedsat af Rådet for Teknologi og Innovation fortsætter som bevillingsudvalg, indtil bestyrelsen bestemmer andet efter bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 5 Når bestyrelsen er udpeget, kan bestyrelsen nedsætte to overordnede udvalg:

 • 1) Udvalget for Strategisk Forskning.

 • 2) Udvalget for Innovation.

Stk. 6 Udmøntning af tilskud til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation samt opfølgning på allerede tildelte bevillinger fortsætter under anvendelse af hidtidige virkemidler, opslag, bestemmelser og retningslinjer m.v., indtil bestyrelsen bestemmer andet, jf. kapitel 2.

Stk. 7 Fondens første beretning, jf. § 11, stk. 1, vedrører perioden fra lovens ikrafttræden til og med den 31. december 2015.

§29 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside