14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning fra og med den 1. marts 2021 for selvstændige i økonomisk krise som følge COVID-19 § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 604 af 08. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Den selvstændige skal senest den 30. september 2022, jf. dog stk. 2-6, indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperiodens afslutning.

•••

Stk. 2 Har den selvstændige ikke indsendt opgørelsen efter stk. 1 inden for fristen, modtager den selvstændige en rykker med en frist på 30 dage, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 2, vil selvstændige, som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtage en rykker med en frist på 60 dage.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 2 og 3, kan den selvstændige indsende opgørelsen efter stk. 1 senest 30 dage efter fristen i styrelsens rykkerskrivelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den selvstændige at overholde den af

  • 1) den selvstændige har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller

  • 2) den selvstændige er blevet ramt af udefrakommende forhold, der ikke kan tilskrives denne.

•••

Stk. 5 En selvstændig, der ønsker at benytte fristen i stk. 4, skal ansøge Erhvervsstyrelsen herom på en af Erhvervsstyrelsen dertil indrettet løsning.

•••

Stk. 6 Har Erhvervsstyrelsen ikke truffet anden afgørelse senest to arbejdsdage efter ansøgning om fristforlængelse efter stk. 5, skal ansøgningen anses for godkendt.

•••

Stk. 7 Hvis den selvstændiges faktiske omsætning i hele den periode, der er modtaget kompensation for, afviger fra det i ansøgningen anførte om forventet omsætningstab, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation på grundlag af den indsendte dokumentation efter stk. 1. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

•••

Stk. 8 Selvstændige kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1 ændre kompensationsperioden til en kortere periode fastlagt i § 4, stk. 6-7. Den kortere periode skal ligge inden for den i ansøgningen godkendte kompensationsperiode.

•••

Stk. 9 Selvstændige, der har modtaget kompensation efter § 5, stk. 4, udtages til kontrol for, om § 5, stk. 4, 3. pkt. er overholdt.

•••

Stk. 10 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1-6 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 7, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

•••

Stk. 11 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel for samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over.

•••

Stk. 12 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og den selvstændige er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 15, stk. 3, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 11.

•••

Stk. 13 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at den selvstændige skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

•••
profile photo
Profilside