14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1630 af 16. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§7 Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder § 1,

  • 2) undlader at efterkomme et påbud efter § 2, stk. 1, eller

  • 3) undlader at yde bistand som nævnt i § 5.

Stk. 2 Efter § 66, stk. 1, nr. 2, i epidemiloven straffes den, der overtræder et forbud efter § 25, stk. 1, i epidemiloven, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

profile photo
Profilside