14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2632 af 14. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Register over dopingsanktionerede
Anti Doping Danmark opretter og opdaterer løbende et elektronisk register, der indeholder oplysninger om gældende dopingsanktioner.

•••

Stk. 2 Registeret indeholder oplysninger om navn, cpr-nummer samt data om den idømte sanktion, herunder sanktionens varighed, udløbsdato samt årsag til idømmelse. Oplysninger om cpr-nummer skal være krypterede og må alene indgå i registeret for at sikre entydig identifikation af den person, der søges oplysninger om. Oplysning om cpr-nummer må ikke offentliggøres.

•••

Stk. 3 Registeret skal være elektronisk tilgængeligt for de idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping, jf. § 3. Registeret skal gøre det muligt ved indtastning af et cpr-nummer at få oplyst, om den pågældende er idømt en dopingsanktion, samt i bekræftende fald varigheden af sanktionen. Øvrige oplysninger om dopingsanktionen er ikke tilgængelige via elektronisk søgning. Registerets svar skal afspejle, om sanktionen er idømt i et motions- og fitnesscenter, eller i foreningsregi eller andre idrætsmiljøer, herunder om der er tale om en suspensionsperiode forud for nævnsbehandling af en dopingsag.

•••

Stk. 4 Oplysninger vedrørende dopingsanktioner og deres varighed for konkrete personer er ikke tilgængelige for de i stk. 3 nævnte parter efter sanktionens udløb.

•••

Stk. 5 Anti Doping Danmark fastsætter standardvilkår for brug og håndtering af oplysninger, herunder vilkår om, at oplysningerne kun kan videregives til en afgrænset personkreds inden for de idrætsorganisationer og -foreninger samt andre parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping.

•••

Stk. 6 Parter, som idømmer dopingsanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag 2, har pligt til at indberette oplysninger om nye dopingsanktioner, herunder de i stk. 2 nævnte oplysninger, til Anti Doping Danmark. Indberetningen skal ske samtidig med sanktionens idømmelse.

•••
profile photo
Profilside