14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6

Bekendtgørelse nr. 1011 af 04. oktober 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6

I medfør af § 19 B, stk. 8, i aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1148 af 29. august 2016, som ændret ved lov nr. 84 af 30. januar 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Meddelelse om et investeringsselskabs status som aktiebaseret
Meddelelse om, at et investeringsselskab er aktiebaseret, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 2, skal af det pågældende investeringsselskab eller selskabets forvaltningsselskab indsendes til Skatteforvaltningen senest den 1. november i kalenderåret før det kalenderår, som meddelelsen skal have virkning fra, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4.

Stk. 2 Meddelelsen efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) For danske selskaber m.v. navn, adresse og skattemæssigt hjemsted og for udenlandske selskaber m.v. navn, adresse, skattemæssigt hjemsted og hjemland.

 • 2) Cvr-nummer, SE-nummer eller tilsvarende udenlandsk identifikation.

 • 3) Selskabets m.v. ISIN-kode og eventuelle LEI-kode.

 • 4) Det senest aflagte regnskab.

 • 5) Vedtægter eller lignende dokumenter.

 • 6) Hvorvidt de aktier m.v., som investeringsselskabet udsteder, er opdelt i andelsklasser. I givet fald skal hver andelsklasses navn og ISIN-kode oplyses.

 • 7) Hvis selskabet ikke er dansk, skal det oplyses, hvilken type juridisk enhed selskabet anses for i hjemlandet.

 • 8) Kontaktoplysninger til anmelder, herunder navn, e-mail og telefonnummer inklusiv landekode.

Stk. 3 Meddelelse skal indsendes for det investeringsselskab, som efter dansk skattepraksis anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. I de tilfælde, hvor et investeringsselskab er opdelt i afdelinger m.v., som hver især er et selvstændigt skattesubjekt, skal der indsendes meddelelse om hver enkelt afdeling. For et investeringsselskab, som er opdelt i andelsklasser, sker vurderingen samlet for hele investeringsselskabet henholdsvis afdelingen.

Stk. 4 Oprettes der efterfølgende nye andelsklasser, skal dette også meddeles, og andelsklassens navn og ISIN-kode skal oplyses. Hvis en andelsklasse ophører, skal dette oplyses. Begge meddelelser skal indgives til Skatteforvaltningen senest 14 dage efter ændringen.

Stk. 5 Selskabet vil indgå på listen, medmindre betingelserne ikke er opfyldt, eller der indgives meddelelse om, at selskabet ikke mere skal anses for aktiebaseret.

§2 Oplysninger til vurdering af om anbringelsesgrænsen er overholdt
Investeringsselskabet skal senest den 1. juli indsende oplysninger til Skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen i aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 2, i det forudgående kalenderår er overholdt, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 6.

Stk. 2 Vurderingen af, om 50 pct. eller mere af investeringsselskabets aktivmasse i løbet af hvert kalenderår er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, bortset fra aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 C og investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, skal ske på grundlag af et gennemsnit opgjort over kalenderåret. Der kan fx vælges måling pr. kalenderdag, en gang om måneden eller en gang i kvartalet. Opgørelsen skal ske på grundlag af minimum fire målepunkter, som skal være jævnt fordelt over året. Selskabet m.v. må ikke ændre opgørelsesmetode uden tilladelse fra Skatteforvaltningen.

Stk. 3 Indsendelsen efter stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

 • 1) Det seneste regnskab.

 • 2) Opgørelse over fordelingen af aktivmassen, der viser, at anbringelsesgrænsen er opfyldt.

 • 3) Redegørelse for, hvordan opgørelsen over fordelingen af aktivmassen er foretaget.

Stk. 4 Såfremt investeringsselskabet ejer mindst 25 pct. af kapitalen i et andet aktiebaseret investeringsselskab eller i et aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 21, skal investeringsselskabet tillige indsende oplysninger som nævnt i stk. 2 for disses vedkommende.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på afdelinger, der er selvstændige skattesubjekter, jf. § 1, stk. 3.

§3 Skatteforvaltningens anmodning om yderligere oplysninger
Skatteforvaltningen kan efter modtagelse af meddelelse efter § 1 eller oplysninger efter § 2 anmode investeringsselskabet om yderligere oplysninger af betydning for bedømmelsen af, om anbringelsesgrænsen er overholdt. Skatteforvaltningen fastsætter en frist herfor på mindst 14 dage.

Stk. 2 Skatteforvaltningen forholder sig ikke i forbindelse med modtagelsen af meddelelse efter § 1 eller oplysninger efter § 2 til, om et udenlandsk institut efter dansk skattepraksis anses for et selvstændigt skattesubjekt eller en transparent enhed.

§4 Orientering om statusskifte til obligationsbaseret investeringsselskab
Et investeringsselskab skal inden 14 dage orientere Skatteforvaltningen, når det er klart for investeringsselskabet, at det ikke længere overholder anbringelsesgrænsen.

§5 Fremgangsmåde med meddelelse og indsendelse af oplysninger efter bekendtgørelsen
Meddelelse efter § 1 og indsendelse af oplysninger efter §§ 2 og 4 sker elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

§6 Liste over aktiebaserede investeringsselskaber
Inden udgangen af hvert kalenderår offentliggør Skatteforvaltningen en liste over de investeringsselskaber, som har indsendt meddelelse efter § 1. Listen offentliggøres på Skatteforvaltningens hjemmeside. Hvis det efterfølgende viser sig, at et investeringsselskab ikke opfylder betingelserne, fjernes det fra listen.

§7 Selskabet har ikke kalenderårsregnskab
I tilfælde, hvor selskabets indkomstår afviger fra kalenderåret, skal meddelelse efter § 1 indgives senest den 1. november før det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Oplysninger efter § 2 skal indsendes senest den 1. juli efter det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Vurderingen foretages på grundlag af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Stk. 2 For udenlandske selskaber, som efter reglerne i det land, hvor selskabet er hjemmehørende, har et skattemæssigt indkomstår, som afviger fra kalenderåret, gælder stk. 1 tilsvarende.

§8 Sprog
Indsendelsen af meddelelser og oplysninger efter denne bekendtgørelse kan ske på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. oktober 2019.

profile photo
Profilside