14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 865 af 02. juli 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS

I medfør af § 70, stk. 7, § 71, stk. 2, § 101, stk. 5, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, som ændret ved lov nr. 1613 af 26. december 2013 og lov nr. 268 af 25. marts 2014, og § 50, stk. 3, § 51, stk. 6, § 52, stk. 6, § 53, stk. 6, § 54, stk. 8, § 63, stk. 4, nr. 1 og 3, og § 190, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lov nr. 597 af 12. juni 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Tilrettelæggelse af arbejdet i bestyrelsen for en investeringsforening, for en SIKAV og for et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer en værdipapirfond
 • Bilag 2Operationelle risici
 • Bilag 3It-sikkerhed

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

 • 1) Investeringsforeninger.

 • 2) SIKAV’er.

 • 3) Værdipapirfonde.

 • 4) Investeringsforvaltningsselskabers ledelse, styring og administration af investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde (UCITS).

Stk. 2 Har en investeringsforening valgt ikke at delegere den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab gælder følgende:

 • 1) Bestemmelsen i § 3 finder tilsvarende anvendelse for investeringsforeningens direktion.

 • 2) Direktionens pligter i kapitel 3 i forhold til indretning af investeringsforvaltningsselskabet skal forstås som direktionens pligter i forhold til indretning af foreningen.

 • 3) Investeringsforvaltningsselskabets bestyrelses pligter i § 16 til at fastsætte politikker for investeringsforvaltningsselskabet skal forstås som pligter for foreningens bestyrelse til at fastsætte politikker for foreningen.

 • 4) Kravene i §§ 17-51 finder tilsvarende anvendelse for foreningen.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Afdeling: En afdeling i en investeringsforening, SIKAV eller værdipapirfond.

 • 2) Bestyrelsen: Bestyrelsen for en investeringsforening, SIKAV, og et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer en værdipapirfond, medmindre andet fremgår.

 • 3) Direktionen: Direktionen for et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer en investeringsforening, SIKAV eller værdipapirfond.

 • 4) Handelssystem:

 • 5) Investor: En fysisk eller juridisk person, der har en eller flere andele i en dansk UCITS.

 • 6) Kunde: En fysisk eller juridisk person, som investeringsforvaltningsselskabet har indgået aftale med om skønsmæssig porteføljepleje eller investeringsrådgivning, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 4 og 5, til lov om finansiel virksomhed.

 • 7) Likviditetsrisiko: Risiko for tab som følge af, at en position i en afdelings portefølje ikke kan sælges, realiseres eller afvikles med begrænsede omkostninger inden for et rimeligt kort tidsrum, således at afdelingen ikke kan overholde sin pligt til at indløse en investors anmodning herom.

 • 8) Markedsrisiko: Risiko for tab som følge af udsving i markedsværdien af positioner i en afdelings portefølje, som skyldes ændringer i markedsvariabler, for eksempel rentesatser, valutakurser, aktie- og råvarepriser, eller en udsteders kreditværdighed.

 • 9) Modpartsrisiko: Risiko for tab som følge af en modpart, der ikke opfylder sine forpligtelser i forbindelse med en transaktion forud for den endelige afvikling af transaktionens betalingsstrømme (cash flow).

 • 10) Person, som en relevant person har familiemæssige forbindelser til:

  • a) Den relevante persons ægtefælle.

  • b) Den relevante persons barn eller et stedbarn, som den relevante person har forsørgerpligt overfor.

  • c) Ethvert andet familiemedlem til den relevante person, som har været medlem af samme husstand som den relevante person i mindst et år på datoen for den pågældende personlige transaktion.

 • 11) Personlig transaktion: En handel med et finansielt instrument, der gennemføres af eller på vegne af en relevant person, når mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

  • a) Den relevante person handler uden for rammerne af de aktiviteter, den pågældende udfører i sin egenskab af relevant person.

  • b) Handlen gennemføres for regning af den relevante person, en person som den pågældende har familiemæssige eller i øvrigt snævre forbindelser til, jf. § 2, stk. 1, nr. 19 i lov om investeringsforeninger m.v. og § 5, stk. 1, nr. 17, i lov om finansiel virksomhed, eller en person, hvis forbindelse til den relevante person er af en sådan art, at den relevante person har andre direkte eller indirekte væsentlige interesser i handlens udfald end et vederlag eller en provision for gennemførelse af handlen.

 • 12) Relevant person:

  • a) Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en investeringsforening eller i et investeringsforvaltningsselskab eller et medlem af bestyrelsen i en SIKAV.

  • b) En ansat i en investeringsforening eller en ansat i et investeringsforvaltningsselskab, som er involveret i administration af danske UCITS.

  • c) Enhver anden fysisk person, som er involveret i administrationen af en investeringsforening eller et investeringsforvaltningsselskabs administration af en dansk UCITS, hvis tjenesteydelser stilles til rådighed for investeringsforeningen eller investeringsforvaltningsselskabet, og som er underkastet investeringsforeningens eller investeringsforvaltningsselskabets kontrol.

  • d) En fysisk person, der inden for rammerne af en delegationsaftale (outsourcingsaftale) deltager i levering af tjenesteydelser til en investeringsforening eller et investeringsforvaltningsselskab med henblik på en forenings selvadministration eller et investeringsforvaltningsselskabs administration af danske UCITS.

§3 Bestyrelsen og direktionen skal træffe foranstaltninger, der er tilstrækkelige til, at virksomheden drives betryggende. Bestyrelsen henholdsvis direktionen skal herunder tage stilling til, hvilke foranstaltninger der er tilstrækkelige til, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes. Hvilke foranstaltninger, der er tilstrækkelige, vil afhænge af virksomhedens forretningsmodel, herunder af

 • 1) virksomhedens størrelse,

 • 2) virksomhedens struktur samt eventuelt strukturen af den koncern, hvori virksomheden måtte indgå,

 • 3) de geografiske områder, som virksomheden opererer på, og

 • 4) de finansielle produkter, som virksomheden handler med.

Kapitel 2

Bestyrelsen

§4 Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen for en investeringsforening skal som led i den overordnede strategiske ledelse

 • 1) træffe beslutning om foreningens forretningsmodel, herunder målsætninger for de forhold, der er nævnt under § 3, nr. 1-4,

 • 2) træffe beslutning, om bestyrelsen vil delegere dele af foreningens virksomhed, herunder om bestyrelsen vil delegere den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab,

 • 3) træffe beslutning, om hvilket selskab der skal være foreningens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, hvis bestyrelsen har besluttet at uddelegere den daglige ledelse,

 • 4) træffe beslutning om hvilket selskab, der skal være foreningens depotselskab eventuelt til forelæggelse for generalforsamlingen efter vedtægternes bestemmelser herom,

 • 5) fastsætte investeringsstrategien for hver afdeling, herunder fastsætte risikoprofilen,

 • 6) træffe beslutning om hvordan andele i afdelingerne skal markedsføres,

 • 7) træffe beslutning om afdelingernes omkostningsbudgetter,

 • 8) vurdere afdelingernes formueforhold,

 • 9) fastsætte retningslinjer til direktionen for direktionens arbejde,

 • 10) overvåge, om direktionen varetager sine opgaver på en betryggende måde og i overensstemmelse med retningslinjerne til direktionen,

 • 11) sikre, at direktionens rapportering til og information af bestyrelsen er fyldestgørende for bestyrelsens arbejde,

 • 12) vurdere, om investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet varetager sine opgaver betryggende og i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale, hvis den daglige ledelse er delegeret til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab,

 • 13) vurdere, om depotselskabet varetager sine opgaver betryggende og i overensstemmelse med den indgåede depotselskabsaftale,

 • 14) vurdere, om andre tredjeparter end de i nr. 12 og 13 nævnte, som foreningen har delegeret opgaver til, varetager deres opgaver betryggende og i overensstemmelse med den indgåede aftale,

 • 15) vurdere, om vedtægterne, politikker og retningslinjerne til direktionen er betryggende i forhold til markedsforholdene, og

 • 16) tilrettelægge sit arbejde, således at ledelsen af foreningen er betryggende, jf. bilag 1.

Stk. 2 Bestyrelsen skal løbende vurdere, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om foreningens risici til at sikre en forsvarlig drift af foreningen.

§5 Bestyrelsen for en SIKAV skal som led i den overordnede strategiske ledelse

 • 1) træffe beslutning om SIKAV’ens forretningsmodel, herunder målsætninger for de forhold, der er nævnt under § 3, nr. 1-4,

 • 2) træffe beslutning om, hvilket selskab, der skal være SIKAV’ens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab,

 • 3) træffe beslutning om, hvilket selskab der skal være SIKAV’ens depotselskab eventuelt til forelæggelse for generalforsamlingen efter vedtægternes bestemmelser herom,

 • 4) fastsætte investeringsstrategien for hver afdeling, herunder fastsætte risikoprofilen,

 • 5) træffe beslutning om afdelingernes omkostningsbudgetter,

 • 6) vurdere afdelingernes formueforhold,

 • 7) vurdere, om investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet varetager sine opgaver betryggende og i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale,

 • 8) vurdere, om depotselskabet varetager sine opgaver betryggende og i overensstemmelse med den indgåede depotselskabsaftale,

 • 9) vurdere, om vedtægterne er betryggende i forhold til markedsforholdene, og

 • 10) tilrettelægge sit arbejde, således at ledelsen af SIKAV’en er betryggende, jf. bilag 1.

Stk. 2 Bestyrelsen skal sørge for, at den administrationsaftale, der indgås mellem SIKAV’en og et investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, indeholder oplysning om, hvor ofte og i hvilken form bestyrelsen skal modtage rapportering, idet rapportering om placering af afdelingernes formue som minimum skal opfylde kravene i § 15. Aftalen skal endvidere angive

 • 1) den strategiske aktivfordeling for den enkelte afdeling og de investeringsteknikker, der skal anvendes til at gennemføre investeringsstrategien,

 • 2) kontrollerbare grænser for afdelingernes risici,

 • 3) hvilke placerings- og risikogrænser, der er så væsentlige, at der skal rapporteres om udnyttelse af grænserne, og

 • 4) hvordan stemmerettigheder på afdelingernes finansielle instrumenter skal udøves.

Stk. 3 Bestyrelsen skal løbende vurdere, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om SIKAV’ens risici til at sikre en forsvarlig drift af SIKAV’en.

§6 Bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer en værdipapirfond skal som led i den overordnede strategiske ledelse

 • 1) træffe beslutning om værdipapirfondens forretningsmodel, herunder målsætninger for de forhold, der er nævnt under § 3, nr. 1-4,

 • 2) træffe beslutning om, hvilket selskab, der skal være værdipapirfondens depotselskab,

 • 3) fastsætte investeringsstrategien for hver afdeling, herunder fastsætte risikoprofilen,

 • 4) træffe beslutning om afdelingernes omkostningsbudgetter,

 • 5) vurdere afdelingernes formueforhold,

 • 6) fastsætte retningslinjer til direktionen for direktionens arbejde,

 • 7) overvåge, om direktionen varetager sine opgaver på en betryggende måde og i overensstemmelse med retningslinjerne til direktionen,

 • 8) sikre, at direktionens rapportering til og information af bestyrelsen er fyldestgørende for bestyrelsens arbejde,

 • 9) vurdere, om investeringsforvaltningsselskabet varetager sine opgaver betryggende,

 • 10) vurdere, om depotselskabet varetager sine opgaver betryggende og i overensstemmelse med den indgåede depotselskabsaftale,

 • 11) vurdere, om vedtægterne, politikker og retningslinjerne til direktionen er betryggende i forhold til markedsforholdene, og

 • 12) tilrettelægge sit arbejde, således at ledelsen af værdipapirfonden er betryggende, jf. bilag 1.

Stk. 2 Bestyrelsen skal løbende vurdere, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om værdipapirfondens risici til at sikre en forsvarlig drift af værdipapirfonden.

§7 Bestyrelsens retningslinjer til direktionen
Bestyrelsen for en investeringsforening eller et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer en værdipapirfond, skal give direktionen skriftlige retningslinjer, der angiver hvilke dispositioner direktionen kan foretage som led i dens stilling, og hvilke beslutninger direktionen kan træffe med efterfølgende orientering af bestyrelsen.

Stk. 2 Som en del af retningslinjerne skal bestyrelsen give direktionen instruks om placering af hver afdelings formue. Instruksen skal angive

 • 1) den strategiske aktivfordeling for den enkelte afdeling og de investeringsteknikker, der skal anvendes til at gennemføre investeringsstrategien,

 • 2) kontrollerbare grænser for afdelingernes risici,

 • 3) hvilke placerings- og risikogrænser, der er så væsentlige, at der skal rapporteres om udnyttelse af grænserne, og

 • 4) hvordan stemmerettigheder på afdelingernes finansielle instrumenter skal udøves.

Stk. 3 For alle forhold omfattet af retningslinjerne skal bestyrelsen angive, hvor ofte og i hvilken form bestyrelsen ønsker at modtage rapportering, idet rapportering om placering af afdelingernes formue som minimum skal opfylde kravene i § 15.

Stk. 4 Bestyrelsen kan ikke henlægge beføjelser til direktionen, der hører til bestyrelsens overordnede ledelsesopgaver eller i øvrigt er af usædvanlig art eller er af stor betydning.

§8 Bestyrelsens vurdering af investeringspolitik, investeringsstrategi og risikoprofil
Bestyrelsen skal løbende vurdere

 • 1) om en afdeling overholder sin investeringspolitik og investeringsstrategi, og

 • 2) om en afdelings samlede aktuelle risici svarer til den risikoprofil, som er angivet i afdelingens prospekt.

Stk. 2 Bestyrelsen skal bl.a. foretage vurderingen på grundlag af rapportering fra direktionen og risikostyringsfunktionen.

Kapitel 3

Direktionen

§9 Direktionens opgaver og ansvar
Direktionen skal forestå den daglige ledelse af investeringsforvaltningsselskabets administration af UCITS, der skal ske i henhold til loven, vedtægterne eller fondsbestemmelserne og skriftlige og mundtlige retningslinjer udstedt af investeringsforeningens bestyrelse eller investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse.

§10 Direktionen skal sikre, at de af bestyrelsen vedtagne politikker og retningslinjer implementeres og anvendes i den daglige drift.

Stk. 2 Direktionen skal med jævne mellemrum vurdere, om investeringsforvaltningsselskabets systemer, interne kontrolprocedurer og -ordninger, som er indført i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, er effektive. Direktionen er ansvarlig for, at mangler, der viser sig ved en vurdering i henhold til 1. pkt. afhjælpes.

Stk. 3 Direktionen skal godkende og løbende kontrollere, at de interne procedurer for investeringsbeslutninger for hver afdeling er passende med henblik på at sikre, at sådanne beslutninger er i overensstemmelse med de fastsatte investeringsinstrukser.

Stk. 4 Direktionen skal sikre, at investeringsforvaltningsselskabets medarbejdere har den nødvendige uddannelse, viden og erfaring til at udføre de opgaver, de er pålagt at udføre, herunder de nødvendige kompetencer til at håndtere de administrerede afdelingers risici.

Stk. 5 Direktionen skal sikre, at de vigtigste data, funktioner, service og aktiviteter bevares ved en eventuel system- eller procedurefejl, brand, oversvømmelse eller lignende. Hvis dette ikke er muligt, skal direktionen sikre, at investeringsforvaltningsselskabet har mulighed for rettidigt at gendanne data og genetablere funktionerne samt rettidigt at genoptage service og aktiviteter.

Stk. 6 Direktionen skal godkende investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange eller udpege en eller flere personer eller organisatoriske enheder med den nødvendige faglige viden til at gøre det.

Stk. 7 Direktionen skal sikre, at der er anvisninger for, hvilke tiltag, der skal iværksættes i forbindelse med alvorlige driftsforstyrrelser, it-nedbrud, øvrige driftsforstyrrelser samt for nøglemedarbejderes fratræden.

§11 Direktionen skal sikre, at investeringsforvaltningsselskabet har en risikostyringsfunktion.

Stk. 2 Direktionen skal udpege en ansvarlig for risikostyringsfunktionen.

§12 Direktionen skal sikre, at investeringsforvaltningsselskabet har en compliancefunktion.

Stk. 2 Direktionen skal udpege en ansvarlig for compliancefunktionen, medmindre compliancefunktionen varetages af tredjemand.

§13 Direktionen skal rapportere til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet og bestyrelserne for de administrerede UCITS i henhold til de af bestyrelserne i retningslinjerne til direktionen eller i administrationsaftalen fastsatte krav til rapportering.

Stk. 2 Direktionen skal videregive al relevant information til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet og bestyrelserne for de administrerede UCITS.

§14 Direktionen skal

 • 1) træffe beslutning om placering af hver afdelings formue og sikre, at investeringsstrategierne for de administrerede afdelinger gennemføres,

 • 2) løbende kontrollere, at investeringsstrategierne og risikoprofilerne for de administrerede afdelinger overholdes, og

 • 3) fastsætte en risikostyringsstrategi.

Stk. 2 Direktionens pligt i henhold til stk. 1, nr. 2, berøres ikke af at risikostyringsfunktionen varetages af tredjemand.

Stk. 3 Hvis en afdelings porteføljepleje er delegeret til tredjemand, gælder stk. 1, nr. 1, 1. led, ikke.

§15 Direktionens rapportering om placering af formuen
Direktionens rapportering til bestyrelsen om placering af en afdelings formue skal indeholde

 • 1) direktionens vurdering af, om der er overensstemmelse mellem den aktuelle risikoprofil og risikoprofilen, som angivet i afdelingens prospekt,

 • 2) oplysning om overholdelse af investeringspolitikken, investeringsstrategien, og placerings- og risikogrænser fastsat i lov om investeringsforeninger m.v.,

 • 3) oplysning om udnyttelse af de væsentligste placeringsgrænser, og

 • 4) oplysning om udnyttelse af de væsentligste risikogrænser.

Stk. 2 Direktionens rapportering skal omfatte en afdelings samlede formue, herunder midler og risici hidrørende fra midler, der forvaltes af eksterne porteføljeforvaltere.

Kapitel 4

Organisation og ansvarsfordeling m.v.

§16 Relevante politikker
Bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab skal vedtage relevante politikker, herunder følgende:

 • 1) Politik for håndtering af operationelle risici, jf. bilag 2.

 • 2) Politik for forsikringsmæssig afdækning af risici.

 • 3) It-sikkerhedspolitik, jf. bilag 3.

 • 4) Politik for håndtering af interessekonflikter, jf. § 36.

Stk. 2 Politikkernes indhold skal fastlægges under hensyntagen til investeringsforvaltningsselskabets størrelse og organisation samt de administrerede afdelingers størrelse og kompleksitet. Endvidere skal politikkerne m.v. indeholde bestemmelser om, hvor ofte og i hvilken form bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab skal orienteres om manglende overholdelse af de i de enkelte politikker m.v. omhandlede forhold og strategiske mål.

Stk. 3 Bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab skal løbende og ved væsentlige ændringer af forudsætningerne vurdere og eventuelt ajourføre de vedtagne politikker.

§17 Pligt til at handle i investorernes interesser
Et investeringsforvaltningsselskab skal behandle investorerne i de administrerede afdelinger redeligt og må ikke prioritere nogle investorers interesser højere end andres.

Stk. 2 Et investeringsforvaltningsselskab skal anvende passende strategier og procedurer til at forebygge forsømmelse, som med rimelighed kan forventes at påvirke markedets stabilitet og integritet.

Stk. 3 Et investeringsforvaltningsselskab skal anvende redelige, korrekte og gennemsigtige prisfastsættelsesmodeller og værdiansættelsessystemer. Investeringsforvaltningsselskabet skal kunne fremlægge dokumentation for præcis ansættelse af de administrerede afdelingers værdi.

Stk. 4 Investeringsforvaltningsselskabet skal handle på en sådan måde, at de administrerede afdelinger og deres investorer ikke pålægges unødige omkostninger.

§18 Opgaver og ressourcer
Et investeringsforvaltningsselskab skal være indrettet i organisatoriske enheder med klart definerede arbejdsopgaver, herunder skal alle medarbejdere have klare beføjelser, ansvarsområder og referencelinjer. Det skal herunder være klart for de enkelte enheder og medarbejdere, hvilke opgaver der skal udføres, og hvordan opgaverne skal udføres.

Stk. 2 De organisatoriske enheder skal være bemandet ressource- og kompetencemæssigt, således at enhederne på betryggende vis kan løse de opgaver, det påhviler enhederne at udføre.

§19 Information til bestyrelsen og de øvrige ledelsesniveauer m.v.
Et investeringsforvaltningsselskab skal være indrettet således, at den information, der skal tilgå bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet, bestyrelsen for de administrerede UCITS, direktionen og ledelsen på de øvrige organisatoriske niveauer samt den risikoansvarlige og complianceansvarlige kan tilgå disse i retvisende og dækkende form for disses arbejde, herunder inden for tidsmæssige rammer og i en form, der sikrer, at eventuelle foranstaltninger kan sættes i værk uden unødigt ophold.

§20 Funktionsadskillelse
Et investeringsforvaltningsselskab skal organisatorisk indrettes således, at medarbejdere i de disponerende enheder ikke refererer til en leder med ansvar for enheder, der udfører afvikling, resultat- og risikoopgørelser, kontrol eller rapportering.

Stk. 2 Et investeringsforvaltningsselskabs organisation skal være indrettet sådan, at der er klart definerede rapporteringslinjer.

Stk. 3 Afvikling af handler med finansielle instrumenter, udarbejdelse af resultat- og risikoopgørelser, kontrol og rapportering kan udføres i samme enhed, hvis dette kan anses for betryggende, jf. § 3, og under hensyntagen til arten af enhedens øvrige opgaver.

Stk. 4 I et investeringsforvaltningsselskab, hvor der ikke opretholdes funktionsadskillelse i overensstemmelse med stk. 1-3, skal der, jf. § 3, indføres betryggende kompenserende foranstaltninger der skal sikre, at der ikke påføres investeringsforvaltningsselskabet og de administrerede afdelinger unødige risici eller tab.

Kapitel 5

Administrativ og regnskabsmæssig praksis

§21 Administrativ praksis
Et investeringsforvaltningsselskab skal være indrettet således, at de enkelte enheder og medarbejderne har de forretningsgange, manualer, beredskabsplaner, systemer og øvrige redskaber til rådighed, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver, jf. § 22.

§22 Et investeringsforvaltningsselskab skal have forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder. Aktiviteter, der vedrører et investeringsforvaltningsselskabs ledelse og administration af UCITS, anses som udgangspunkt for væsentlige.

Stk. 2 Forretningsgange skal som minimum

 • 1) være lettilgængelige og overskuelige,

 • 2) på fyldestgørende måde beskrive de aktiviteter, der skal udføres, herunder sikre at lovgivningen og anden relevant regulering samt de af virksomhedens ledelse besluttede politikker og retningslinjer efterleves og overholdes,

 • 3) angive, hvilken organisatorisk enhed, personer eller grupper af personer, der skal udføre de enkelte opgaver eller delopgaver, og

 • 4) opdateres løbende ved ændring i interne forhold eller i relevant regulering.

Stk. 3 Forretningsgangene kan foreligge elektronisk, men direktionen skal sikre, at de er tilgængelige i fornødent omfang i tilfælde af systemnedbrud.

§23 Direktionen skal sikre, at der er fornøden dokumentation af virksomhedens aktiviteter, jf. stk. 2. Dokumentationen kan foreligge skriftlig eller elektronisk.

Stk. 2 Direktionen skal sikre, at der er forretningsgange for

 • 1) i hvilket omfang beslutninger, beføjelser, udførte opgaver og forretninger samt opståede hændelser skal dokumenteres,

 • 2) i hvilken form dokumentationen skal ske,

 • 3) hvorledes der sikres tilgængelighed til dokumentationen,

 • 4) hvor længe dokumentationen skal opbevares, og

 • 5) til hvem dokumentationen kan og skal videregives, hvis relevant.

§24 Elektronisk databehandling
Et investeringsforvaltningsselskab skal have elektroniske systemer, der er egnede til, at alle handelsordrer vedrørende finansielle instrumenter og tegning eller indløsning af andele registreres rettidigt og korrekt med henblik på at opfylde kravene i §§ 42 og 43.

Stk. 2 Investeringsforvaltningsselskabet skal sørge for en høj grad af sikkerhed i forbindelse med elektronisk databehandling samt de registrerede datas integritet og fortrolighed, hvis det er relevant.

§25 Videregivelse af beføjelser
Videregivelse af beføjelser mellem bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskab og bestyrelsen for en UCITS til direktionen og øvrige ledelsesniveauer skal kunne dokumenteres, jf. § 23, og proceduren herfor skal fremgå af forretningsgangene, jf. § 22.

Stk. 2 Videregivelse af beføjelser kan kun ske til medarbejdere, der har den fornødne viden, indsigt og erfaring til at kunne anvende de modtagne beføjelser betryggende.

Stk. 3 Videregivne beføjelser skal som minimum angive

 • 1) arten og størrelsen af den eller de videregivne beføjelser,

 • 2) principperne for opgørelse af udnyttelse af beføjelserne,

 • 3) hvilke afdelinger eller handlinger beføjelsen omfatter,

 • 4) eventuelle supplerende grænser for risiko, der er kontrollerbare samt principperne for opgørelse af sådanne beføjelser, og

 • 5) hvordan, hvor ofte og af hvilken person eller organisatorisk enhed rapportering skal foretages til afgiver af beføjelsen og eventuelle andre.

Stk. 4 Ingen kan videregive beføjelser, der går ud over de beføjelser, den pågældende selv har modtaget. Summen af videregivne beføjelser, herunder beføjelser givet til grupper af medarbejdere, må ikke overstige de i bestyrelsen for et investeringsforvaltningsselskabs retningslinjer til direktionen indeholdte beføjelser eller de i bestyrelsen for en UCITS’ retningslinjer til direktionen indeholdte beføjelser.

Stk. 5 Hvis der er fastsat supplerende risikomål i forbindelse med videregivne beføjelser, skal den, der afgiver beføjelserne, sikre sig, at anvendelse af de supplerende risikomål finder sted på en måde, der sikrer, at der ikke sker overskridelse af øvrige tildelte beføjelser.

§26 Kontroller
Direktionen skal sikre, at der foretages kontrol af alle væsentlige risikobehæftede opgaver, herunder af

 • 1) overholdelse af samtlige grænser fastsat af bestyrelsen for henholdsvis en investeringsforening, en SIKAV og et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer en værdipapirfond og grænser i lovgivningen,

 • 2) overholdelse af videregivne beføjelser, og

 • 3) andre opgaver, som af anden årsag kan medføre væsentlige økonomiske eller andre væsentlige risici for de administrerede afdelinger, herunder disponering af de administrerede afdelingers konti og opgaver i forbindelse med fremskaffelse eller udarbejdelse af grundlag for regnskab.

Stk. 2 Kontrol skal udføres af en anden enhed end den, der har udført opgaven, jf. § 20. § 20 finder dog ikke anvendelse på kontroller, der har karakter af afstemning, overvågning af om forretningsgange overholdes, fejlfinding eller lignende, medmindre dette i det konkrete tilfælde ikke er betryggende.

Stk. 3 Investeringsforvaltningsselskabet skal være indrettet således, at der etableres passende uafhængige kontroller på markedsrisikoområdet. Sådanne kontroller vil afhængigt af omfanget og kompleksiteten af de administrerede afdelingers markedsrisikobehæftede aktiviteter skulle omfatte kontrol af,

 • 1) om handel, registrering, og afvikling af handler gennemføres i henhold til forretningsgangene herfor,

 • 2) om opgørelse af og rapportering om positioner og risici foretages korrekt,

 • 3) om handler indgås til korrekte kurser og priser,

 • 4) afstemning af beholdninger af værdipapirer, finansielle instrumenter og konti,

 • 5) om de fra eksterne parter modtagne og anvendte kurser, parametre m.v. er korrekte og dermed sikrer et retvisende billede af de administrerede afdelingers risici, og

 • 6) om begivenheder (som f.eks. udnyttelse af optioner) håndteres korrekt og altid i de administrerede afdelingers interesse.

Stk. 4 Kontroller omfattet af stk. 1-3 skal foretages med passende intervaller afhængigt af de administrerede afdelingers forhold.

Stk. 5 Investeringsforvaltningsselskabet skal have passende overvågning af, at administrative opgaver udføres på en betryggende og ensartet måde, og at forretningsgange bliver overholdt.

§27 Regnskabsmæssig praksis
Et investeringsforvaltningsselskab skal have en god regnskabsmæssig praksis. Dette indebærer blandt andet, at

 • 1) investeringsforvaltningsselskabet kan dokumentere, at offentliggjorte års- og delårsrapporter for de administrerede afdelinger, herunder alle enkeltposter og noter er udarbejdet i overensstemmelse med det regelsæt, der gælder for de pågældende rapporter,

 • 2) investeringsforvaltningsselskabet indhenter nødvendig information til brug for udarbejdelse af års- og delårsrapporter for de administrerede afdelinger, herunder al relevant information til brug for at fastlægge regnskabsposter, der baseres på regnskabsmæssige skøn, og

 • 3) regnskaber skal føres på en sådan måde, at alle afdelingers aktiver og passiver til enhver tid kan identificeres direkte.

Stk. 2 Såfremt investeringsforvaltningsselskabet indhenter risikoopgørelser og opgørelser af gevinst eller tab samt værdier af finansielle instrumenter og andre poster med markedsrisici fra eksterne parter, skal selskabet sikre sig, at de pågældende udfører opgaven på en betryggende måde. Investeringsforvaltningsselskabet skal desuden løbende evaluere, om de fra eksterne parter modtagne og anvendte kurser, parametre m.v. er korrekte og dermed sikrer et retvisende billede af de administrerede afdelingers risici og opgjorte regnskabsposter.

Kapitel 6

Risikostyring og compliance

§28 Risikostyringsfunktionens organisatoriske indretning
Et investeringsforvaltningsselskab skal have en permanent risikostyringsfunktion, der er uafhængig af disponerende enheder.

Stk. 2 Den permanente risikostyringsfunktion skal have de nødvendige beføjelser og adgang til oplysninger, som er nødvendige for at varetage de opgaver, der fremgår af § 29.

Stk. 3 Direktionen er ansvarlig for, at risikostyringsfunktionen i nødvendigt omfang kan rapportere direkte til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet og bestyrelsen for de administrerede UCITS, uafhængigt af direktionen, og at risikostyringsfunktionen i relevant omfang kan give udtryk for betænkeligheder og advare bestyrelserne, når det er passende i de tilfælde, hvor specifikke risikoudviklinger påvirker eller kan påvirke de administrerede UCITS’ porteføljer.

Stk. 4 En medarbejder, der er udpeget af direktionen, skal være ansvarlig for risikostyringsfunktionen.

Stk. 5 Hvis direktionen vurderer, at det er hensigtsmæssigt og står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de administrerede afdelinger kan kravet om uafhængighed i stk. 1 fraviges, under forudsætning af, at der er truffet passende foranstaltninger til at forebygge interessekonflikter, og at risikostyringen opfylder kravene i denne bekendtgørelse og § 63, stk. 1, nr. 4 i lov om investeringsforeninger m.v. og regler udstedt i medfør af § 142, stk. 4, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 6 Afskedigelse af den risikoansvarlige kræver forudgående godkendelse fra investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse.

§29 Risikostyringsfunktionens opgaver
Risikostyringsfunktionen skal:

 • 1) Gennemføre investeringsforvaltningsselskabets risikostyringsstrategi for styring af de administrerede UCITS’s risici.

 • 2) Rådgive bestyrelsen for de administrerede UCITS om identifikation af hver afdelings risikoprofil.

 • 3) Rapportere til direktionen og andre relevante enheder om faktiske og forventede overskridelser, således at investeringsforvaltningsselskabet omgående kan træffe de nødvendige foranstaltninger, til sikring af, at risikogrænserne for de administrerede afdelinger, herunder de af investeringsforvaltningsselskabet internt fastsatte risikostyringsgrænser, overholdes.

 • 4) Løbende rapportere til direktionen om den aktuelle risikoprofil for hver af de administrerede afdelinger.

 • 5) Løbende rapportere til direktionen og bestyrelsen for hver af de administrerede UCITS om overensstemmelse mellem afdelingernes aktuelle risikoprofil og risikoprofilen som fastsat i afdelingernes prospekter.

 • 6) Løbende rapportere til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet om effektiviteten af de af investeringsforvaltningsselskabet indførte risikostyringsforanstaltninger, herunder

  • a) om de administrerede UCITS’ porteføljers risici overholder de af direktionen internt fastsatte risikostyringsgrænser, og

  • b) om de nødvendige forbedringer er foretaget som opfølgning på identificerede uhensigtsmæssigheder.

 • 7) Kontrollere og fremme foranstaltninger og procedurer til ansættelse af OTC-derivaters værdi, jf. § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter, hvis det er hensigtsmæssigt.

§30 Risikostyringsstrategi og risikomåling
Risikostyringsstrategi

Direktionen skal fastsætte en skriftlig risikostyringsstrategi for styring af de administrerede UCITS risici, som identificerer hver afdelings risikotyper, herunder

 • 1) markedsrisici,

 • 2) likviditetsrisici,

 • 3) modpartsrisici,

 • 4) operationelle risici, og

 • 5) andre væsentlige risici.

Stk. 2 Risikostyringsstrategien skal endvidere

 • 1) for hver risikotype beskrive de risikostyringsforanstaltninger, som anvendes til at måle og styre risikoen, herunder fastsætte relevante interne risikostyringsgrænser,

 • 2) beskrive arbejdsfordelingen i relation til risikostyringen, og

 • 3) indeholde oplysning om indholdet og hyppigheden for risikostyringsfunktionens løbende rapportering til direktionen, bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet og bestyrelsen for de administrerede afdelinger.

§31 Løbende vurdering af risikostyringsstrategien
Direktionen skal løbende vurdere

 • 1) om de i risikostyringsstrategien fastsatte risikostyringsforanstaltninger er effektive til at måle og styre risiciene for alle administrerede UCITS’ porteføljer, og

 • 2) om investeringsforvaltningsselskabet overholder risikostyringsstrategien.

Stk. 2 Et investeringsforvaltningsselskab skal underrette Finanstilsynet om væsentlige ændringer ved risikostyringsstrategien.

§32 Risikostyringsfunktionens indretning
Et investeringsforvaltningsselskab skal have effektive risikostyringsforanstaltninger, herunder risikostyringsordninger, -processer og -teknikker.

Stk. 2 Risikostyringsforanstaltningerne skal indrettes så investeringsforvaltningsselskabet

 • 1) kan måle og styre de administrerede afdelingers risici, og

 • 2) sikre at de administrerede afdelingers grænser for risici overholdes.

Stk. 3 Investeringsforvaltningsselskabet skal

 • 1) sikre, at risikostyringen sker på baggrund af pålidelige data,

 • 2) have et system med relevante interne risikostyringsgrænser,

 • 3) sikre, at de aktuelle risici altid overholder de interne risikostyringsgrænser,

 • 4) have passende procedurer, som i tilfælde af faktiske eller forventede overskridelser af de interne risikostyringsgrænser, medfører rettidige afhjælpende foranstaltninger,

 • 5) med jævne mellemrum, når det er relevant, efterprøve (foretage back test) validiteten af risikomålingsordninger, der omfatter modelbaserede prognoser og skøn, og

 • 6) foretage stress tests og scenarieanalyser med jævne mellemrum, når det er relevant for at tage højde for risici som følge af ændrede markedsbetingelser, der kan få negative følger for de administrerede UCITS.

§33 Styring af likviditetsrisiko
Et investeringsforvaltningsselskab skal anvende en passende proces til risikostyring af likviditeten med henblik på at sikre, at hver af de administrerede afdelinger kan imødekomme krav om indløsning fra en investor.

§34 Daglig opgørelse af risikoeksponering
Et investeringsforvaltningsselskab skal mindst én gang dagligt opgøre hver af de administrerede afdelingers samlede risikoeksponering.

§35 Compliancefunktion
Et investeringsforvaltningsselskab skal have metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for selskabets eller de af selskabet administrerede UCITS’ manglende overholdelse af den for selskabet og de administrerede UCITS gældende lovgivning, markedsstandarder eller interne regelsæt (compliancerisici).

Stk. 2 Et investeringsforvaltningsselskab skal have en compliancefunktion, der fungerer uafhængigt, og som skal kontrollere og vurdere, om metoderne og procedurerne efter stk. 1, og de foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe eventuelle mangler, er effektive.

Stk. 3 For at sikre, at compliancefunktionen kan varetage sine ansvarsområder korrekt og uafhængigt, skal direktionen sikre, at følgende betingelser opfyldes:

 • 1) Compliancefunktionen skal have de nødvendige ressourcer, den nødvendige kompetence og sagkundskab samt adgang til alle relevante oplysninger.

 • 2) En medarbejder, der er udpeget af direktionen, skal være ansvarlig for compliancefunktionen og rapportering til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet, bestyrelsen for de administrerede UCITS og direktionen. Rapportering om de i denne bestemmelse omhandlede forhold til bestyrelserne og direktionen skal ske mindst en gang årligt. Den complianceansvarlige skal i øvrigt have mulighed for udtale sig direkte til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet og bestyrelsen for de administrerede UCITS, hvis den complianceansvarlige skønner det nødvendigt.

 • 3) Medarbejdere, der er involveret i compliancefunktionen, må ikke deltage i leveringen af de tjenesteydelser eller udførelsen af de aktiviteter, de kontrollerer.

 • 4) Metoden til at fastsætte vederlag til medarbejdere i compliancefunktionen må ikke bringe deres uafhængighed i fare.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 3, nr. 3 og 4, finder ikke anvendelse, hvis det kan godtgøres, at disse krav ikke står i rimeligt forhold til arten, omfanget og sammensætningen af investeringsforvaltningsselskabets aktiviteter.

Stk. 5 Hvis investeringsforvaltningsselskabets direktion vurderer, at investeringsforvaltningsselskabets størrelse eller sammensætningen af selskabets aktiviteter berettiger hertil, kan den samme person udpeges til at være complianceansvarlig og risikoansvarlig. Det skal dog altid sikres, at medarbejdere ikke er involveret i udførelsen af opgaver, de kontrollerer som led i deres complianceopgaver.

Kapitel 7

Interessekonflikter

§36 Politik for interessekonflikter
Et investeringsforvaltningsselskab skal have en effektiv skriftlig politik for håndtering af interessekonflikter.

Stk. 2 Hvis et investeringsforvaltningsselskab indgår i en koncern, skal politikken for håndtering af interessekonflikter tage hensyn til de omstændigheder, som selskabet er eller bør være bekendt med, og som kan føre til en interessekonflikt som følge af andre koncernmedlemmers struktur og forretningsaktiviteter.

Stk. 3 Politikken for håndtering af interessekonflikter, skal

 • 1) identificere, hvilke forhold der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at de administrerede afdelinger eller andre kunders interesser skades, og

 • 2) angive, hvilke procedurer der skal følges og hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at håndtere sådanne konflikter.

§37 Kriterier for identifikation af interessekonflikter
Ved identifikation af interessekonflikter skal et investeringsforvaltningsselskab som minimum lægge vægt på om selskabet eller en relevant person er i følgende situationer:

 • 1) Investeringsforvaltningsselskabet eller den pågældende person vil kunne opnå en finansiel gevinst eller undgå et finansielt tab på bekostning af en af de administrerede afdelinger.

 • 2) Investeringsforvaltningsselskabet eller den pågældende person har en anden interesse end en af de administrerede afdelinger i resultatet

  • a) af en tjenesteydelse, der leveres til, eller en aktivitet, der udføres for en af de administrerede afdelinger eller en anden kunde, eller

  • b) af en transaktion, der gennemføres på en af de administrerede afdelingers eller en anden kundes vegne.

 • 3) Investeringsforvaltningsselskabet eller den pågældende person har et incitament til at sætte en anden kundes eller kundegruppes interesser over en administreret afdelings interesser.

 • 4) Investeringsforvaltningsselskabet eller den pågældende person udfører samme type aktiviteter for en administreret afdeling og for en eller flere andre kunder, som ikke er et investeringsinstitut.

 • 5) Investeringsforvaltningsselskabet eller den pågældende person for administrationen af en afdeling modtager eller vil modtage et pengebeløb, varer eller tjenesteydelser ud over standardprovisionen eller -vederlaget for denne administration, hvis dette kommer fra en anden end den afdeling som administrationen vedrører.

Stk. 2 Ved identifikation af interessekonflikter skal et investeringsforvaltningsselskab endvidere lægge vægt på investeringsforvaltningsselskabets interesser, herunder interesser som følge af, at selskabet tilhører en koncern, eller som følge af selskabets udførelse af tjenesteydelser og aktiviteter, de administrerede afdelingers interesser, andre kunders interesser og investeringsforvaltningsselskabets pligter over for de administrerede afdelinger.

§38 Uafhængig styring af interessekonflikter
De procedurer og foranstaltninger, der er fastsat i § 36, stk. 3, nr. 2, skal udformes således, at det sikres, at relevante personer, der udfører aktiviteter, som indebærer interessekonflikter, udfører disse aktiviteter med den grad af uafhængighed, der er passende for størrelsen af og aktiviteterne i investeringsforvaltningsselskabet eller den koncern, investeringsforvaltningsselskabet tilhører, og størrelsen af risikoen for at skade de administrerede afdelingers og andre kunders interesser.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte procedurer, der skal følges, og de foranstaltninger, der skal træffes, skal omfatte følgende, hvis det er nødvendigt og passende for at sikre den krævede grad af uafhængighed:

 • 1) Effektive procedurer til at forhindre eller kontrollere udveksling af oplysninger mellem relevante personer, som deltager i udførelsen af kollektiv porteføljeforvaltning på en måde, der indebærer en risiko for en interessekonflikt, hvis udvekslingen af de pågældende oplysninger kan skade en af investeringsforvaltningsselskabet administreret afdelings eller én eller flere andre kunders interesser.

 • 2) Særskilt tilsyn med relevante personer, hvis hovedfunktioner omfatter udførelse af kollektiv porteføljeforvaltning på vegne af eller levering af tjenesteydelser til afdelinger, hvis interesser kan være i strid med hinanden, eller som på anden vis repræsenterer forskellige interesser, herunder selskabets interesser, som kan være i strid med hinanden.

 • 3) Fjernelse af enhver direkte forbindelse mellem vederlaget til relevante personer, som udfører én aktivitet, og vederlaget til eller de indtægter, der genereres af forskellige relevante personer, som hovedsageligt udfører en anden aktivitet, hvis der kan opstå en interessekonflikt i forbindelse med udførelsen af de pågældende aktiviteter.

 • 4) Foranstaltninger, der skal forhindre eller begrænse enhver person i at udøve utilbørlig indflydelse på den måde, hvorpå relevante personer yder kollektiv porteføljeforvaltning.

 • 5) Foranstaltninger, der skal forhindre og kontrollere en relevant persons samtidige eller senere involvering i en kollektiv porteføljeforvaltningsaktivitet, hvis en sådan involvering kan hæmme en passende håndtering af interessekonflikter.

Stk. 3 Hvis vedtagelsen eller anvendelsen af en eller flere af disse foranstaltninger og procedurer ikke sikrer den krævede grad af uafhængighed, skal investeringsforvaltningsselskabet vedtage de alternative eller supplerende foranstaltninger og procedurer, der er nødvendige og hensigtsmæssige for at opfylde dette krav.

§39 Styring af aktiviteter, der fører til skadelige interessekonflikter
Direktionen skal sørge for, at investeringsforvaltningsselskabet fører og med jævne mellemrum ajourfører en fortegnelse over de typer af aktiviteter, udført af selskabet eller af tredjemand på vegne af selskabet, hvor der er opstået eller forventes at opstå interessekonflikter, der har medført eller vil medføre en væsentlig risiko for skade på en eller flere af de administrerede UCITS eller andre kunder.

Stk. 2 Hvis de procedurer og foranstaltninger, som investeringsforvaltningsselskabet har gennemført for at styre interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at garantere, at risikoen for at skade de administrerede UCITS og deres investorers interesser vil blive undgået, skal direktionen eller et andet kompetent internt organ i investeringsforvaltningsselskabet omgående underrettes herom, således at der kan træffes eventuelle nødvendige beslutninger for at sikre, at investeringsforvaltningsselskabet under alle omstændigheder handler i de administrerede afdelingers og deres investorers interesse.

Stk. 3 Direktionen skal rapportere til de administrerede UCITS’ bestyrelser, investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse og til berørte investorer om situationer som dem, der er omhandlet i stk. 2, ved hjælp af et passende varigt medium.

Kapitel 8

Forretningsgang for udøvelse af stemmerettigheder

§40 På baggrund af bestyrelsens instruks til direktionen, jf. § 7, stk. 2, nr. 4, om udøvelse af stemmerettigheder skal investeringsforvaltningsselskabet udarbejde en passende og effektiv forretningsgang for, hvornår og hvordan stemmerettigheder knyttet til de administrerede afdelingers finansielle instrumenter skal udøves. Stemmerettighederne skal udelukkende udøves til fordel for de administrerede afdelinger.

Stk. 2 Forretningsgangen, nævnt i stk. 1, skal fastsætte foranstaltninger og procedurer for følgende:

 • 1) Overvågning af relevante selskabsbegivenheder.

 • 2) Sikring af at stemmerettigheder udøves i overensstemmelse med de administrerede afdelingers investeringsmål og investeringsstrategier.

 • 3) Forebyggelse eller styring af eventuelle interessekonflikter, som skyldes udøvelse af stemmerettigheder.

Stk. 3 Investeringsforvaltningsselskabet skal på en investors anmodning gøre en kort beskrivelse af forretningsgangen nævnt i stk. 1 tilgængelig for investoren.

Stk. 4 Investeringsforvaltningsselskabet skal på en investors anmodning gebyrfrit gøre nærmere oplysninger om de foranstaltninger, som selskabet træffer på grundlag af forretningsgangen nævnt i stk. 1, tilgængelige for investoren.

Kapitel 9

Transaktioner

§41 Relevante personers personlige transaktioner
Såfremt en relevant person er involveret i aktiviteter, der kan medføre en interessekonflikt, eller har adgang til intern viden eller andre fortrolige oplysninger vedrørende de administrerede afdelinger eller transaktioner med eller for de administrerede afdelinger, skal investeringsforvaltningsselskabet have ordninger, der har til formål at forhindre følgende:

 • 1) At den relevante person foretager en personlig transaktion,

  • a) som den pågældende person har forbud mod at foretage efter kapitel 10 i lov om værdipapirhandel m.v.,

  • b) der indebærer misbrug eller uretmæssig videregivelse af de fortrolige oplysninger, og

  • c) der kan være i strid med en forpligtelse, som investeringsforvaltningsselskabet har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed eller lov om værdipapirhandel m.v.

 • 2) At den relevante person rådgiver eller tilskynder en anden person til at indgå i en transaktion med finansielle instrumenter, som, hvis der var tale om en personlig transaktion for den relevante person, ville være omfattet af nr. 1 eller § 18 i bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, eller på anden måde svare til misbrug af oplysninger vedrørende ikke-udførte ordrer.

 • 3) At den relevante person meddeler oplysninger eller synspunkter til en anden person, medmindre det sker som led i den korrekte udførelse af den pågældendes erhverv eller tjenesteyderkontrakt, jf. § 36 i lov om værdipapirhandel, hvis den relevante person ved eller med rimelighed burde vide, at den anden person som følge af denne meddelelse vil eller kan antages at ville

Stk. 2 Stk. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse, hvis handlingen sker som led i den korrekte udførelse af den pågældendes erhverv.

Stk. 3 De ordninger, der nævnes i stk. 1, skal udformes på en sådan måde, at følgende sikres:

 • 1) Enhver relevant person, der er omfattet af stk. 1, er bekendt med begrænsningerne i forbindelse med personlige transaktioner og de foranstaltninger, som investeringsforvaltningsselskabet har indført for personlige transaktioner og meddelelse af oplysninger i overensstemmelse med stk. 1.

 • 2) Investeringsforvaltningsselskabet skal omgående underrettes om eller være i stand til at identificere, enhver personlig transaktion, som en relevant person foretager. Er en opgave delegeret, skal investeringsforvaltningsselskabet sikre, at leverandøren fører en liste over de personlige transaktioner, enhver relevant person foretager, og på anmodning omgående videregive disse oplysninger til investeringsforvaltningsselskabet.

 • 3) Investeringsforvaltningsselskabet skal føre en journal over de personlige transaktioner, som investeringsforvaltningsselskabet har modtaget underretning om, eller som investeringsforvaltningsselskabet har identificeret, herunder enhver tilladelse til eller ethvert forbud mod en sådan transaktion.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 finder ikke anvendelse på følgende typer personlige transaktioner:

 • 1) Personlige transaktioner, der gennemføres som led i en skønsmæssig porteføljepleje, såfremt der ikke er givet forudgående underretning om transaktionen mellem porteføljeforvalteren og den relevante person eller den anden person, for hvis regning transaktionen gennemføres.

 • 2) Personlige transaktioner med andele i UCITS eller investeringsinstitutter for kollektiv investering, som er underlagt tilsyn i medfør af lovgivningen i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, i henhold til hvilken der kræves en tilsvarende risikospredning for så vidt angår deres aktiver, såfremt den relevante person og enhver anden person, for hvis regning transaktionerne gennemføres, ikke er involveret i det pågældende instituts ledelse.

§42 Registrering af transaktioner med finansielle instrumenter
Et investeringsforvaltningsselskab skal registrere alle transaktioner med finansielle instrumenter indgået for de administrerede afdelinger. Registreringen skal omfatte følgende:

 • 1) Navn eller anden betegnelse for den relevante afdeling.

 • 2) De oplysninger, der er nødvendige for at identificere det pågældende finansielle instrument.

 • 3) Mængden.

 • 4) Ordrens eller transaktionens type.

 • 5) Prisen.

 • 6) For ordrer, datoen og det nøjagtige tidspunkt for afgivelse af ordren og navn eller anden betegnelse for den person, som ordren blev afgivet til, eller for transaktioner, datoen og det nøjagtige tidspunkt for beslutningen om at handle og for transaktionens gennemførelse.

 • 7) Navnet på den person, som har afgivet ordren eller gennemført transaktionen.

 • 8) Årsagerne til tilbagekaldelse af ordren, hvis det er relevant.

 • 9) Modparten og handelssystem for gennemførte transaktioner.

 • 10) Andre oplysninger, der er nødvendige for at håndtere og prisfastsætte det pågældende dokument.

§43 Registrering af tegnings- og indløsningsordrer
Et investeringsforvaltningsselskab skal sikre, at modtagne tegnings- og indløsningsordrer for en administreret afdeling samles og registreres omgående efter modtagelsen.

Stk. 2 Registreringen i henhold til stk. 1, skal omfatter følgende oplysninger:

 • 1) Navnet på den relevante afdeling.

 • 2) Den person, der har afgivet ordren.

 • 3) Den person, som modtager ordren.

 • 4) Datoen og tidspunktet for ordren.

 • 5) Betalingsvilkårene og -midlerne.

 • 6) Ordretypen.

 • 7) Datoen for ordrens udførelse.

 • 8) Antallet af tegnede eller indløste andele.

 • 9) Tegnings- eller indløsningsprisen for hver andel.

 • 10) Andelenes samlede tegnings- eller indløsningsværdi.

 • 11) Ordrens bruttoværdi, inklusive tegningsgebyrer, eller nettobeløbet efter fradrag af indløsningsgebyrer.

§44 Krav til opbevaring af fortegnelser
Et investeringsforvaltningsselskab skal opbevare de i §§ 42 og 43 nævnte registreringer i mindst 5 år, medmindre der er behov for en længere periode som følge af det pågældende instruments løbetid.

Stk. 2 Finanstilsynet kan dog i særlige tilfælde kræve, at et investeringsforvaltningsselskab opbevarer de i stk. 1 nævnte registreringer, i et længere tidsrum, afhængigt af det finansielle instruments eller transaktionens art, hvis det er nødvendigt, for at Finanstilsynet eller en anden myndighed kan udøve sit tilsyn i medfør af kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 3 Når et investeringsforvaltningsselskabs tilladelse ophører, skal selskabet sørge for opbevaring af de i stk. 1 nævnte registreringer i den resterende del af den 5-årige periode.

Stk. 4 Hvis en afdeling overgår til administration i et andet investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, skal det hidtidige investeringsforvaltningsselskab sikre, at det nye investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab får adgang til de i stk. 1 nævnte registreringer for de sidste 5 år.

Stk. 5 Registreringerne nævnt i stk. 1 skal opbevares på et medium, der tillader lagring af oplysningerne, således at Finanstilsynet eller den udenlandske kompetente myndighed fremover kan henvise til dem, og i en sådan form og på en sådan måde, at følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Finanstilsynet eller den udenlandske kompetente myndighed skal let kunne få adgang til de i §§ 42 og 43 nævnte oplysninger og kunne rekonstruere enhver vigtig fase af behandlingen af hver porteføljetransaktion.

 • 2) Det skal være muligt og let at fastslå eventuelle rettelser eller andre ændringer og registreringernes indhold forud for sådanne eventuelle rettelser eller ændringer.

 • 3) Det skal ikke være muligt på anden vis at manipulere eller ændre registreringerne.

Kapitel 10

God forretningsskik ved administration

§45 Krav om fornøden omhu
Et investeringsforvaltningsselskab skal sikre, at dets medarbejdere handler med stor omhu i forbindelse med udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i de administrerede afdelingers og i markedsintegritetens bedste interesse.

Stk. 2 Investeringsforvaltningsselskabet skal sikre, at ledelsen og medarbejderne har passende kendskab til og forståelse for de finansielle instrumenter, som de administrerede afdelinger investerer eller har investeret i.

Stk. 3 Et investeringsforvaltningsselskab skal indføre skriftlige metoder og procedurer for fornøden omhu og anvende effektive ordninger til at sikre, at beslutninger om investering på de administrerede afdelingers vegne gennemføres i overensstemmelse med afdelingernes mål, investeringsstrategi og risikogrænser.

Stk. 4 Et investeringsforvaltningsselskab skal, når det gennemfører sin risikostyringsstrategi og hvis det er relevant i forhold til en planlagt investering, udarbejde prognoser og foretage analyser vedrørende investeringens bidrag til den afdelings portefølje investeringen skal indgå i, herunder bidrag til afdelingens likviditets- risiko- og afkastprofil, inden selskabet foretager investeringen. Analyserne skal foretages på grundlag af pålidelige og opdaterede oplysninger.

Stk. 5 Et investeringsforvaltningsselskab skal udvise fornøden dygtighed, omhu og hurtighed, når det indgår, administrerer og ophæver aftaler med tredjemand om varetagelse af risikostyringsopgaver. Investeringsforvaltningsselskabet tager, inden det indgår sådanne aftaler, de nødvendige skridt til at efterprøve, om tredjemand har den fornødne evne og kapacitet til at varetage risikostyringsopgaverne på en pålidelig, professionel og effektiv måde. Investeringsforvaltningsselskabet skal indføre metoder til løbende vurdering af standarden af tredjemands præstationer.

Kapitel 11

Behandling af tegnings- og indløsningsordrer

§46 Når et investeringsforvaltningsselskab på en investors vegne har udført en tegnings- eller indløsningsordre, underretter selskabet hurtigst muligt og senest den første hverdag efter udførelsen investoren herom på et varigt medium, der bekræfter, at ordren er udført, eller, hvis investeringsforvaltningsselskabet modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen fra tredjemand.

Stk. 2 Stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis underretningen indeholder de samme oplysninger som en bekræftelse, der straks sendes til investoren af en anden person.

Stk. 3 Den i stk. 1 nævnte underretning skal, hvor det er muligt, indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navnet på investeringsforvaltningsselskabet.

 • 2) Navnet på eller anden betegnelse for investoren.

 • 3) Datoen og tidspunktet for modtagelse af ordren og betalingsmetoden.

 • 4) Datoen for udførelse.

 • 5) Navnet på afdelingen.

 • 6) Ordrens art (tegning eller indløsning).

 • 7) Antal berørte andele.

 • 8) Andelens enhedsværdi ved tegning eller indløsning.

 • 9) Datoen for referenceværdien.

 • 10) Ordrens bruttoværdi, inklusive tegningsgebyrer, eller nettobeløbet efter fradrag af indløsningsgebyrer.

 • 11) Den samlede størrelse af provisioner og gebyrer og, hvis investor anmoder herom, fordelingen af de enkelte elementer.

Stk. 4 I tilfælde af ordrer for en investor, der udføres periodisk, træffer investeringsforvaltningsselskaberne enten de i stk. 1 bestemte foranstaltninger eller giver investoren de i stk. 3 anførte oplysninger om disse transaktioner mindst hver 6. måned.

Stk. 5 Investeringsforvaltningsselskabet giver efter anmodning herom investoren oplysninger om en ordres status.

Kapitel 12

Bedste udførelse (Best execution)

§47 Beslutning om at handle på de administrerede afdelingers vegne
Et investeringsforvaltningsselskab skal handle i de administrerede UCITS interesse, når de ved forvaltning af deres afdelingers porteføljer udfører beslutninger om at handle finansielle instrumenter.

Stk. 2 Med henblik på at opfylde stk. 1, skal investeringsforvaltningsselskabet træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for de administrerede afdelinger under hensyntagen til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre eventuelle overvejelser med relevans for udførelsen af en handelsordre. Sådanne faktorers relative betydning afgøres under henvisning til følgende kriterier:

 • 1) Afdelingens mål, investeringsstrategi og risikoprofil, som anført i prospektet og i vedtægterne eller fondsbestemmelserne.

 • 2) Handelsordrens karakteristika.

 • 3) Karakteristika ved de finansielle instrumenter, handelsordren vedrører.

 • 4) Karakteristika ved de handelssystemer, som handelsordren kan udføres på.

Stk. 3 Et investeringsforvaltningsselskab skal etablere og anvende effektive ordninger til at opfylde kravet i stk. 2, herunder

 • 1) udforme og gennemføre en ordreudførelsespolitik, der sætter selskabet i stand til at opnå det bedst mulige resultat for de administrerede afdelinger,

 • 2) indhente de administrerede afdelingers forudgående samtykke til selskabets ordreudførelsespolitik, og

 • 3) stille passende oplysninger til rådighed for investorerne om ordreudførelsespolitikken, og om eventuelle væsentlige ændringer af denne politik.

Stk. 4 Et investeringsforvaltningsselskab skal med jævne mellemrum kontrollere, om ordreudførelsespolitikken og selskabets procedurer for at udføre handelsordrer fungerer efter hensigten, således at eventuelle mangler bliver identificeret og afhjulpet. Investeringsforvaltningsselskabet skal tage ordreudførelsespolitikken op til vurdering én gang om året. Selskabet skal også foretage en vurdering, når der er indtruffet en væsentlig ændring, som påvirker selskabets evne til fortsat at opnå det bedst mulige resultat for de administrerede afdelinger.

Stk. 5 Et investeringsforvaltningsselskab skal kunne dokumentere, at det har udført ordrer i overensstemmelse med selskabets ordreudførelsespolitik.

§48 Formidling af ordrer til andre, der skal handle på vegne af de administrerede afdelinger
Et investeringsforvaltningsselskab skal handle i de administrerede UCITS interesse, når investeringsforvaltningsselskabet ved forvaltning af deres afdelingers porteføljer formidler handelsordrer til andre enheder, som skal handle på de administrerede afdelingers vegne.

Stk. 2 Et investeringsforvaltningsselskab skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for de administrerede afdelinger under hensyntagen til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre eventuelle overvejelser med relevans for udførelsen af handelsordren. Sådanne faktorers relative betydning afgøres under henvisning til § 47, stk. 2.

Stk. 3 Med henblik på at opfylde kravene i stk. 2 skal investeringsforvaltningsselskabet udforme og gennemføre en politik, der for så vidt angår hver type instrument fastsætter hos hvilke værdipapirhandlere, ordren kan placeres. Investeringsforvaltningsselskabet må kun indgå handelsaftaler, der opfylder kravene i denne bestemmelse.

Stk. 4 Et investeringsforvaltningsselskab skal med jævne mellemrum kontrollere, hvor effektiv den politik, der er udformet i overensstemmelse med stk. 3, er, navnlig for så vidt angår kvaliteten af ordreudførelsen hos de værdipapirhandlere, der er identificeret i denne politik, og skal i fornødent omfang korrigere mangler. Investeringsforvaltningsselskabet skal tage politikken op til vurdering én gang om året, og når der er indtruffet en væsentlig ændring, som påvirker selskabets evne til fortsat at opnå det bedst mulige resultat for de administrerede afdelinger.

Stk. 5 Et investeringsforvaltningsselskab skal kunne dokumentere, at det har formidlet handelsordrer på de administrerede afdelingers vegne i overensstemmelse med den politik, der er udformet efter stk. 3. Selskabet stiller passende oplysninger til rådighed for investorerne om den i stk. 3 nævnte politik og om eventuelle væsentlige ændringer af denne politik.

Kapitel 13

Behandling af ordrer

§49 Generelle principper
Et investeringsforvaltningsselskab skal indføre og anvende procedurer, som skal sikre en øjeblikkelig, redelig og hurtig udførelse af porteføljetransaktioner på de administrerede UCITS vegne, og som skal sikre, at handelsordrer registreres og allokeres omgående og nøjagtigt, og sikre at udførelse af ellers sammenlignelige handelsordrer sker fortløbende og omgående, medmindre ordrens art eller de gældende markedsbetingelser umuliggør dette, eller det strider mod de administrerede afdelingers interesse.

Stk. 2 Finansielle instrumenter og pengebeløb modtaget ved afregningen af en udført handelsordre, skal omgående og korrekt indsættes på den pågældende afdelings konto.

Stk. 3 Et investeringsforvaltningsselskab må ikke misbruge oplysninger om ikke gennemførte handelsordrer for de administrerede afdelinger og skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at forhindre, at relevante personer misbruger disse oplysninger.

§50 Aggregering og allokering af handelsordrer
Et investeringsforvaltningsselskab må ikke for en af de administrerede afdelinger udføre en handelsordre, der aggregeres med en ordre for en anden af de administrerede afdelinger, en anden kunde eller med en transaktion for egen regning, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Det skal være usandsynligt, at en aggregering af handelsordrerne overordnet set vil være til ulempe for en af de administrerede afdelinger eller en anden kunde, hvis ordre indgår heri.

 • 2) Selskabet skal fastlægge og følge en ordreallokeringspolitik, der giver mulighed for en tilstrækkelig rimelig allokering af aggregerede ordrer, herunder hvordan ordrernes omfang og pris har betydning for allokeringer og behandlingen af delvist udførte ordrer.

Stk. 2 Når et investeringsforvaltningsselskab aggregerer handelsordrer for de administrerede afdelinger, og andre kunder, og den aggregerede ordre kun delvis udføres, skal selskabet allokere de forbundne handler i overensstemmelse med sin ordreallokeringspolitik.

Stk. 3 Et investeringsforvaltningsselskab, der har aggregeret transaktioner for egen regning med en eller flere handelsordrer for de administrerede afdelinger eller andre kunder, må ikke allokere de dermed forbundne handler, således at det er til ugunst for de administrerede afdelinger og andre kunder.

Stk. 4 Når et investeringsforvaltningsselskab aggregerer en ordre for en af de administrerede afdeling eller en anden kunde med en transaktion for egen regning, og den aggregerede ordre kun delvis udføres, skal selskabet allokere de dermed forbundne handler til den administrerede afdeling eller den anden kunde frem for til sig selv. Er et investeringsforvaltningsselskab i stand til at fremlægge tilstrækkelige beviser over for den administrerede afdeling eller den anden kunde for, at selskabet uden denne aggregering ikke ville have kunnet udføre ordren på lige så fordelagtige vilkår, om overhovedet, kan selskabet allokere transaktionen for egen regning forholdsmæssigt i overensstemmelse med den politik, der er omhandlet i stk. 1, nr. 2.

Kapitel 14

Præmiering

§51 Et investeringsforvaltningsselskab skal handle ærligt, redeligt og professionelt i de administrerede afdelingers interesser. Ved investeringsforvaltning og administration af afdelinger må et investeringsforvaltningsselskab ikke betale eller modtage andre gebyrer, provision eller naturalier, end:

 • 1) Gebyrer, provisioner eller naturalier, der betales eller gives til eller af en administreret afdeling eller en person på afdelingens vegne.

 • 2) Gebyrer, provisioner eller naturalier, der betales eller gives til eller af tredjemand eller en person, der handler på tredjemands vegne, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • a) Den administrerede afdeling er klart blevet oplyst om, at der foreligger et gebyr, en provision eller naturalier, eller hvis det ikke er muligt at konstatere beløbets størrelse, hvilken metode der er anvendt til beregning heraf på en omfattende, nøjagtig og forståelig måde, før den pågældende service er ydet.

  • b) Betalingen af gebyr eller provision eller leveringen af naturalier skal øge kvaliteten af den tjeneste, der ydes til afdelingen og må ikke forhindre investeringsforvaltningsselskabet i at overholde sin pligt til at handle i afdelingens interesse.

 • 3) Egentlige gebyrer, som gør det muligt eller er nødvendige for at få ydet den relevante service, herunder opbevaringsgebyrer, afviklings- og vekslingsgebyrer, lovbestemte afgifter og salærer, og som på grund af deres art ikke kan give anledning til interessekonflikter med eller i forhold til investeringsforvaltningsselskabets pligt til at handle ærligt, redeligt og professionelt i de administrerede afdelingers interesse.

Stk. 2 Investeringsforvaltningsselskabet kan give oplysninger om væsentlige vilkår vedrørende gebyrer, provisioner og naturalier, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, i summarisk form, såfremt det forpligter sig til at give yderligere detaljer på forespørgsel fra en investor, og selskabet overholder denne forpligtelse.

Kapitel 15

Afsluttende bestemmelser

§52 Straffebestemmelser
Overtrædelse af §§ 4-34, § 35, stk. 1-3 og 5, §§ 36-40, § 41, stk. 1 og 3, §§ 42 og 43, § 44, stk. 1 og 3-5, og §§ 45-51 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§53 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 745 af 28. juni 2011 om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger ophæves.

profile photo
Profilside