14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til december 2021 på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2252 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til december 2021 på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kapitel 2

Definitioner

§4 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Institution: En privatretlig juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, forening, fond, selskab og organisation, jf. dog nr. 6. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én institution.

 • 2) Direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer: Omsætning som følge af direkte transaktioner, salg eller leverancer til institutioner m.v., der er ramt af forbud mod store forsamlinger. Omsætningen skal komme fra gentagende transaktioner m.v. mellem disse institutionstyper m.v.

 • 3) Faste omkostninger: Dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion og distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen vil skulle afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. Endvidere er omkostninger reguleret efter § 9, stk. 2-7, omfattet. Institutionen skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i institutionens seneste godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal institutionen opgøre de faste omkostninger i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 4) Løn: Den ansattes samlede A-indkomst medregnet institutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

 • 5) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, ansat med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og DR.

 • 7) Omsætning: Institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag, sponsorater, indtægter fra indsamlinger m.v. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Institutionen skal medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af institutionen, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske institution, således at omsætningen kan henføres til institutionens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 8) Kommerciel omsætning: Institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 9) Den kommercielle andel: Den kommercielle omsætnings andel af institutionens samlede omsætning.

 • 10) Kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner i § 1, stk. 2 eller 3: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Institutionen skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i institutionens senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal institutionen opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Institutionen skal medtage kommerciel omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af institutionen, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske institution, således at kommerciel omsætning kan henføres til institutionens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen. Institutionen skal kun medtage omsætning fra:

 • 11) Kommerciel omsætningsnedgang: Forskellen mellem institutionens kommercielle omsætning i referenceperioden og kompensationsperioden, og opgøres som følgende:

  • a) For institutioner omfattet af § 6, stk. 1 eller 2, beregnes omsætningsnedgangen som: I) samlet kommerciel omsætning i referenceperioden minus samlet kommerciel omsætning i kompensationsperioden divideret med II) samlet kommerciel omsætning i referenceperioden.

  • b) For institutioner omfattet af § 6, stk. 3, beregnes omsætningsnedgangen som: I) kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner i § 1, stk. 2, 3 eller 4, i referenceperioden minus kommerciel omsætning direkte knyttet til restriktioner § 1, stk. 2, 3 eller 4, i kompensationsperioden, divideret med II) samlet kommerciel omsætning i referenceperioden.

 • 12) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for institutionens faste omkostninger. Der kan søges om kompensation for følgende perioder:

  • a) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. august 2021.

  • b) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021.

  • c) Fra og med den 1. august 2021 til og med den 30. september 2021.

  • d) Fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 30. november 2021.

  • e) Fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 31. december 2021.

  • f) Fra og med den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021.

  • g) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021, dog ikke for institutioner omfattet af § 1, stk. 2-3.

 • 13) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, institutionens nedgang i kommerciel omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden kan ikke slutte senere end den 30. november 2020, og opgøres som følgende:

  • a) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 eller fra og med den 1. juli 2019 til og med den 30. september 2019 for institutioner der vælger en kompensationsperiode efter nr. 12, litra a-c. Institutioner, der vælger en kompensationsperiode efter nr. 12, litra c, kan tillige anvende perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den 30. september 2019. Institutioner, der vælger en kompensationsperiode efter nr. 12, litra d-g, skal anvende den tilsvarende periode i 2019, jf. dog litra b-g.

  • b) For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i en af de hele perioder omtalt i litra a, danner perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c-e.

  • c) For institutioner, der ikke er omfattet af litra a eller b, danner perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. november 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra d eller e.

  • d) For institutioner, hvor referenceperioden omtalt i litra a-c ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden grundet særlige omstændigheder, kan der søges om at anvende en anden periode på tre sammenhængende måneder, jf. dog litra e. Denne referenceperiode skal starte den 1. marts 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

  • e) For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i en af de hele perioder omtalt i litra a-c, danner perioden fra registreringstidspunktet frem til og med den 30. november 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum være på 30 dage.

  • f) Institutioner, der tidligere har fået godkendt en ansøgning om kompensation for faste omkostninger, bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) med senere ændringer, kan anvende samme referenceperiode, som indgik i den godkendte ansøgning om kompensation.

  • g) Institutioner omfattet af § 8, stk. 3, skal anvende den samme periode, hvormed den under § 8, stk. 3 dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

 • 14) Seneste resultat:

  • a) Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab, jf. dog litra b-d.

  • b) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to, jf. dog litra c-d.

  • c) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a eller b, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire, jf. dog litra d.

  • d) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a-c, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Er institutionen registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 12 måneder før den 8. marts 2020, opgøres seneste resultat fra registreringstidspunktet frem til og med den 8. marts 2020, divideret med antal dage ganget med 365. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

 • 15) Balancesum: Summen af alle institutionens aktivposter, jf. årsregnskabsloven § 7, stk. 3, nr. 1.

 • 16) Udækkede faste omkostninger: De faste omkostninger i kompensationsperioden som ikke er blevet dækket af institutionens kommercielle omsætning eller andre indtægter, svarende til institutionens negative resultat i kompensationsperioden i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak art. 87(c) samt principperne i revisorerklæringens Bilag 2 til ansøgningen og skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

 • 17) Koncern: Alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, som defineret i bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

 • 18) Tilskud til drift: Den andel af offentligt tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

 • 19) Offentligt tilskud: Statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud.

 • 20) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

 • 21) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst tre på hinanden følgende regnskabsår.

profile photo
Profilside