14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til december 2021 på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2252 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Institutionens ansøgning om kompensation, jf. § 11, skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Kompensationsperioden, som institutionen ansøger om kompensation inden for.

 • 2) En begrundelse for hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19, som dog for institutioner omfattet af § 6, stk. 3, skal være en begrundelse for, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes restriktioner i § 1, stk. 2 eller 3.

 • 3) Institutionens forventede omsætning, herunder den kommercielle omsætning i kompensationsperioden, hvor dog institutioner omfattet af § 6, stk. 3, skal oplyse den forventede kommercielle omsætning samt forventede kommercielle omsætning direkte knyttet til restriktioner i § 1, stk. 2 eller 3, i kompensationsperioden.

 • 4) Institutionens realiserede omsætning, herunder den kommercielle omsætning for referenceperioden, jf. dog litra a og b:

  • a) Institutionens realiserede kommercielle omsætning samt realiserede kommercielle omsætning direkte knyttet til restriktioner i § 1, stk. 2 eller 3, for referenceperioden for institutioner omfattet af § 6, stk. 3, jf. dog litra b.

  • b) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder, jf. § 4, nr. 13, litra d, ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode end angivet i § 4, nr. 13, litra a-c. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode.

 • 5) Institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 6) Institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog nr. 7.

 • 7) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. 6, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den 1. november 2019, skal oplyse én af følgende:

  • a) Institutionens realiserede faste omkostninger fra registreringsdatoen til og med den 9. marts 2020 samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden, jf. dog stk. 2. Opgørelsen af de realiserede faste omkostninger skal minimum være på 30 dage. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med registreringsdatoen til og med den 9. marts 2020.

  • b) Institutionens realiserede faste omkostninger i de seneste tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden, jf. dog stk. 2. Hvis institutionen ikke kan opfylde 1. pkt., skal institutionen oplyse de realiserede faste omkostninger fra institutionens registreringsdato frem til dagen før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis institutionens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. 1. pkt., eller fra institutionens registreringsdato til dagen før den første dato i måneden, jf. 2. pkt.

 • 8) Seneste resultat, jf. § 4, nr. 14, såfremt dette er negativt, for institutioner omfattet af § 6, stk. 3.

 • 9) Institutioner, der er omfattet af § 8, stk. 2, skal efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen indsende institutionens forventede resultat og variable omkostninger for institutionens kompensationsperiode.

 • 10) Institutioner, der er omfattet af § 6, stk. 2, skal oplyse om institutionens og koncernens forventede udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, der søges kompensation for, jf. § 4, nr. 16. Institutioner omfattet af § 6, stk. 2, nr. 1, skal dokumentere, at koncernen enten har ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, eller både en kommerciel omsætning og en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra institutionens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

 • 11) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 13, stk. 1.

 • 12) Erklæring om at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen efter 1. pkt. på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

•••

Stk. 2 Institutioner, der tidligere har fået udbetalt kompensation for faste omkostninger i henhold til bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) med senere ændringer, kan anvende samme oplysninger for realiserede faste omkostninger, som indgik i afgørelsen om kompensation, og dermed ikke indsende oplysninger som omtalt i stk. 1, nr. 4, 6 og 8.

•••

Stk. 3 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på slks.dk.

•••

Stk. 4 Institutioner, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelserne omtalt i § 7, stk. 2, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 3 om, at institutionen ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 7, stk. 2.

•••

Stk. 5 Institutionens bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for indkomståret 2021 har betalt, eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 10, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 10, stk. 2, jf. § 10, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

•••
profile photo
Profilside