14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1905 af 01. October 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 5, stk. 3 og 4 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

•••

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

•••

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan ved ansøgninger om kompensation for 1 mio. kr. eller mere akkumuleret pr. virksomhed, stille krav om, at ansøgningen påtegnes af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen kan bl.a. omfatte opgørelsen over virksomhedens realiserede omsætning og realiserede stedbundne faste omkostninger i de efter § 7, stk. 1, nr. 4 og 6, angivne perioder.

•••

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 2, og 4-6 en frist for indsendelse af oplysningerne.

•••

Stk. 8 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 7.

•••
profile photo
Profilside