14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 183 af 05. februar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. februar 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Pligter for arbejdsgivere og for selvstændige uden ansatte
Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Stk. 2 Arbejdsgivere, som er tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for at blive testet for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Stk. 3 Selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for at blive testet for covid-19 efter indrejse i Danmark.

§2 Krav om test for covid-19 efter indrejse i Danmark, jf. § 1, gælder al tilrejsende arbejdskraft fra alle lande, alle regioner og alle områder i udlandet med de undtagelser, der er fastsat i § 3.

§3 Krav om test for covid-19 af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, jf. §1, gælder ikke følgende personer:

 • 1) Personer, der har fast bopæl i Danmark på tidspunktet for indrejsen.

 • 2) Personer, der har fast bopæl i grænselandet på tidspunktet for indrejsen, dvs. Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

 • 3) Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.

 • 4) Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxa eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.

 • 5) Personer, der udgør besætning på luftfartøj.

 • 6) Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som på indrejsetidspunktet var mindst 14 dage og højest 12 uger gammelt fra tidspunkt for ankomst.

 • 7) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport.

 • 8) Personer, der indrejser i Danmark med henblik på off-shore-arbejde.

 • 9) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR-test.

 • 10) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR-test.

§4 Efter § 2, stk. 1, i lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark skal testen for covid-19 efter indrejse i Danmark, jf. § 1, foretages efter testmetoden PCR (Polymerase Chain Reaction).

Stk. 2 Testen skal foretages tidligst 48 og senest 96 timer efter, at den pågældende er testet negativ for covid-19 forud for indrejse i Danmark, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Tilrejsende arbejdskraft, der er danske statsborgere, og som har fast bopæl i udlandet, skal testes senest 3 dage efter, at den pågældende har påbegyndt arbejdet i Danmark.

§5 Arbejdsgivere, der er omfattet af § 1, stk. 1-2, skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er foretaget test for covid-19, jf. § 1, stk. 1-2, eller at den pågældende person, der er tilrejsende arbejdskraft, er undtaget fra kravet herom i henhold til § 3.

Stk. 2 Selvstændige uden ansatte, der er omfattet af § 1, stk. 3, skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at vedkommende er testet for covid-19, jf. § 1, stk. 3, eller at vedkommende er undtaget fra kravet herom i henhold til § 3.

§6 Efter § 4 i lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark skal arbejdsgivere, der er omfattet af § 1, stk. 1, sørge for, at der udarbejdes en skriftlig plan for covid-19-test for tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder, der er omfattet af § 2.

Stk. 2 Planen skal indeholde følgende:

 • 1) Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren informerer de ansatte om covid-19-testen i Danmark, jf. § 1, stk. 1, herunder hvornår, hvor og hvordan testen foretages.

 • 2) Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren løbende holder sig orienteret om, hvilke lande, regioner eller områder, der er omfattet af § 2.

 • 3) En oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark efter den 7. februar 2021, herunder oplysninger om, hvilket land, hvilken region eller hvilket område de ansatte er indrejst fra, oplysninger om dato for covid-19-test før indrejse i Danmark, hvis pågældende er omfattet af krav herom, oplysninger om dato for covid-19-test efter indrejse i Danmark, jf. § 1, stk. 1, samt oplysninger om evt. undtagelse fra kravet om test i henhold til § 3.

Stk. 3 Planen skal løbende ajourføres i forbindelse med ansattes indrejse i Danmark.

Stk. 4 Planen skal efter anmodning fremvises for Arbejdstilsynet.

§7 Efter § 7 i lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark kan Arbejdstilsynet træffe afgørelse, hvis Arbejdstilsynet ved tilsyn konstaterer, at bestemmelser i loven eller i denne bekendtgørelse er overtrådt, herunder påbyde, at arbejdsgiveren eller den selvstændige uden ansatte bringer forholdene i orden straks.

§8 Efter § 8 i lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark kan Arbejdstilsynets afgørelser (efter denne bekendtgørelse) ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§9 Straffebestemmelser
Efter § 9 i lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, straffes undladelse af at efterkomme påbud efter lovens § 7 med bøde.

§10 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. februar 2021.

profile photo
Profilside