14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 13. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 628 af 12. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, §§ 30, 32, 36, 64 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. maj 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud m.v., hvor personer permanent eller midlertidigt har bopæl eller ophold, på social- og ældreområdet:

Stk. 2 Denne bekendtgørelse gælder ligeledes ved levering og modtagelse af:

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 9 finder tillige anvendelse for offentlige myndigheder og institutioner m.v. på Social- og Ældreministeriets område.

Kapitel 2

Krav om mundbind m.v.

§2 Krav om anvendelse af mundbind eller visir
Personer på 12 år og derover, herunder besøgende og medarbejdere, skal på institutioner m.v., der er omfattet af § 1, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 3-6.

Stk. 2 Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1.

§3 For anbringelsessteder og botilbud m.v., jf. § 1, stk. 1, nr. 3, gælder kravet om brug af mundbind efter § 2, stk. 1, kun hvis ledelsen på det pågældende sted træffer beslutning efter stk. 2

Stk. 2 Ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. nævnt i stk. 1, hvor der er lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal løbende foretage en vurdering af, om der på det pågældende sted er tæt kontakt med beboere eller brugere, som kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Vurderes betingelserne i 1. pkt. at være til stede, skal ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. træffe beslutning om at indføre krav om brug af mundbind eller visir det pågældende sted, jf. § 2, stk. 1.

§4 Undtagelser til kravet om mundbind eller visir
Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3 gælder ikke for følgende personer:

 • 1) Beboere på plejecentre og i plejeboliger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1.

 • 2) Borgere, der har midlertidig ophold på aflastningspladser omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2.

 • 3) Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud m.v., der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3.

 • 4) Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.

 • 5) Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsfaciliteter, jf. § 1, stk. 2, nr. 3.

§5 Kravet om mundbind eller visir i § 2, stk. 1, og § 3 gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§6 Uanset § 2, stk. 1, og § 3 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for institutionen m.v.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§7 Definition af mundbind og visir
Ved mundbind forstås i § 2, stk. 1, og § 3 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 2, stk. 1, og § 3 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§8 Øvrige krav, herunder om opsætning af informationsmateriale m.v.
Institutioner m.v., som er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne m.v. opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3 og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 2, stk. 2.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3, jf. dog §§ 4-6.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og lignende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3, jf. dog §§ 4-6.

 • 4) Det skal sikres, at borgere og besøgende, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i lokaler, der er omfattet af krav efter § 2, stk. 1, og § 3, og som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

Kapitel 3

Restriktioner for lokaler

§9 Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, og som er omfattet af § 1, skal opfylde følgende krav, jf. dog kapitel 4:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 besøgende. I lokaler, hvor besøgende i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende pr. 2 m2 gulvareal.

 • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende at holde afstand til hinanden.

 • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at besøgende, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende.

Stk. 2 Gulvarealet nævnt i stk. 1 opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

Stk. 3 Medarbejdere, beboere og brugere på de steder, der er omfattet af § 1, stk. 1 og 2, medarbejdere på de steder, der er omfattet af § 1, stk. 3, personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, og personer fra myndigheder, herunder fra kommunen, regionen og socialtilsynet, anses ikke som besøgende efter stk. 1.

Kapitel 4

Påbud m.v.

§10 Har en fysisk eller juridisk person efter politiets skøn overtrådt § 9, og er der ikke udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde disse bestemmelser, kan politiet påbyde den pågældende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Stk. 2 Politidirektørens påbud efter stk. 1 kan påklages til rigspolitichefen, men ikke til social- og ældreministeren.

Stk. 3 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over påbud efter stk. 1 kan ikke påklages til justitsministeren.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§11 Med bøde straffes den, der overtræder § 8, nr. 1-3.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler, som er omfattet af krav om anvendelse af mundbind eller visir efter § 2, stk. 1, og § 3 efter at være blevet bortvist, jf. § 2, stk. 2, i forbindelse med den håndhævelse, som anbringelsessteder og botilbud m.v. foretager i medfør af § 8, nr. 2.

Stk. 3 Med bøde straffes den, der overtræder § 9, stk. 1.

Stk. 4 Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 10.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§12 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 10. juni 2021.

profile photo
Profilside