14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet

Bekendtgørelse nr. 966 af 28. juni 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på

 • 1) personer, der er etableret her i landet som revisor, og som

  • a) ansøger om ret til at etablere sig inden for et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftaler, som EU har indgået med Schweiz om adgang til udøvelse af det pågældende erhverv, eller som

  • b) midlertidigt og lejlighedsvis leverer tjenesteydelser inden for et tilsvarende erhverv i et af de i litra a nævnte lande, og

 • 2) personer, der er etableret inden for et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftaler, som EU har indgået med Schweiz om adgang til udøvelse af det pågældende erhverv, og som

  • a) ansøger om ret til at etablere sig her i landet som revisor, eller som

  • b) midlertidigt og lejlighedsvis leverer visse revisorydelser her i landet.

Kapitel 2

Anmeldelsespligt ved midlertidig og lejlighedsvis levering af visse revisorydelser

§2 Første gang en revisor, der er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftale, som EU har indgået med Schweiz, agter midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. lovens § 11, stk. 1, skal den pågældende før påbegyndelsen heraf indgive skriftlig anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Med anmeldelsen skal følge:

 • 1) dokumentation for anmelderens nationalitet, og

 • 2) attestation for, at anmelderen er lovligt etableret i et af de i stk. 1 nævnte lande for dér at udøve den pågældende virksomhed, og at det på tidspunktet for udstedelsen af attestationen ikke er forbudt anmelderen at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt.

Stk. 3 Finder styrelsen, at en fejl eller mangel ved anmeldelsen kan afhjælpes, fastsætter Erhvervsstyrelsen en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, skal styrelsen nægte at optage anmelderen i registret. Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om nægtelsen og om grunden hertil.

§3 På grundlag af den i § 2, stk. 2, anførte attestation optager Erhvervsstyrelsen straks anmelderen i det offentlige register over revisorer, der agter midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. lovens § 11, stk. 3.

Stk. 2 Så længe den pågældende er retmæssigt optaget i registret, kan den pågældende gyldigt afgive erklæringer her i landet i henhold til lovens § 1, stk. 2. Erklæringen må dog ikke vedrøre lovpligtig revision af årsregnskaber og koncernregnskaber, jf. lovens § 11, stk. 1.

Stk. 3 Når registrering er sket, jf. stk. 1, sender Erhvervsstyrelsen bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger til anmelderen.

Stk. 4 Registret, som er offentligt tilgængeligt, kan ses i Det Centrale Virksomhedsregister.

§4 Fremgår det af de dokumenter, som Erhvervsstyrelsen har modtaget fra anmelderen, jf. § 2, stk. 2, eller fra den kompetente myndighed i etableringslandet, jf. § 10, at anmelderen ikke er berettiget til at udøve den pågældende virksomhed i etableringslandet, skal styrelsen nægte at optage anmelderen i registret. Det samme er tilfældet, hvis Revisornævnet har frakendt den pågældende retten til at afgive erklæringer her i landet, jf. lovens § 43, stk. 3, og § 44, stk. 4.

Stk. 2 Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om nægtelsen og om grunden hertil.

§5 Sker der væsentlige ændringer i de forhold, som er godtgjort i de indsendte dokumenter, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, skal revisor straks underrette Erhvervsstyrelsen skriftligt om dette samt vedlægge dokumentation herfor.

Stk. 2 Indebærer ændringerne, jf. stk. 1, at revisor ikke længere har ret til at afgive tilsvarende erklæringer i etableringslandet, vil den pågældende uden videre blive slettet af det offentlige register, jf. § 3. Den pågældende skal have skriftlig meddelelse om sletningen og om grunden hertil samt meddelelse om, at den pågældende ikke længere har ret til at afgive erklæringer her i landet.

Stk. 3 Erklæringer, som er afgivet af revisor her i landet efter det tidspunkt, hvor revisor mistede retten til at afgive tilsvarende erklæringer i etableringslandet, er ugyldige.

§6 Frakender Revisornævnet revisor retten til at afgive erklæringer her i landet, jf. lovens § 43, stk. 3, og § 44, stk. 4, skal revisor straks underrette Erhvervsstyrelsen skriftligt herom. § 5, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§7 Anmeldelsen skal fornyes en gang om året, hvis revisor ønsker fortsat at være optaget i det offentlige register, jf. § 3, og dermed opretholde muligheden for midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet.

Stk. 2 Modtager Erhvervsstyrelsen ikke fornyet anmeldelse senest 12 måneder efter dagen for revisors optagelse i registret, vil revisor straks blive slettet af registret.

§8 Revisorer, som er optaget i registret, skal betale et årligt gebyr, der bidrager til finansieringen af Revisornævnet.

Stk. 2 Bekendtgørelsen om finansiering af udgifterne ved kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder og revisorer, undersøgelsessystemet samt ved driften af Revisornævnet finder anvendelse.

Kapitel 3

Oplysninger fra midlertidige tjenesteydere til modtagerne

§9 Revisorer, der er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftale, som EU har indgået med Schweiz, og som midlertidigt og lejlighedsvis afgiver erklæringer her i landet, jf. § 3, stk. 2, skal give modtageren af erklæringen oplysning om

 • 1) sin faglige titel i etableringslandet på etableringslandets officielle sprog,

 • 2) navn og adresse på et handelsregister eller et lignende offentligt register i etableringslandet, som den pågældende er optaget i, samt den pågældendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikationsmidler i dette register,

 • 3) registreringsnummer, hvis den pågældende yder en momspligtig virksomhed i etableringslandet og

 • 4) eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv forsikringsdækning i forbindelse med erhvervsansvar, jf. stk. 2.

Stk. 2 Er den pågældendes ydelse ikke dækket af en erhvervsansvarsforsikring, jf. stk. 1, nr. 4, skal den pågældende oplyse modtageren af ydelsen herom.

Kapitel 4

Erhvervsstyrelsens udveksling af oplysninger med andre myndigheder

§10 Bestemmelserne om udveksling af nødvendige oplysninger imellem de kompetente myndigheder i bekendtgørelsen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. finder anvendelse på Erhvervsstyrelsens udveksling af nødvendige oplysninger med andre kompetente myndigheder om revisorer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1.

Kapitel 5

Klageadgang, straf og ikrafttræden

§11 Erhvervsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§12 Tjenesteydere, der undlader at afgive oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger om de i § 9 nævnte forhold, kan straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Har en revisor afgivet en erklæring i strid med § 3, stk. 2, finder lovens § 54, stk. 5 og 6, anvendelse.

§13 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 667 af 26. juni 2008 om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet ophæves.

profile photo
Profilside