14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Udbetalinger m.v.
Forsikringsselskaber m.v. skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om udbetalinger og om kapitalværdistigninger, der er indkomstskattepligtige for modtageren efter pensionsbeskatningslovens § 24 eller § 53. Der skal endvidere indberettes om tilbagebetaling af præmier til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 2, 5, 7-11 eller 53 A i tilfælde, hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse, jf. dog 3. pkt. Der skal alene foretages indberetning om tilbagebetaling af præmier til forsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 10 A eller 53 A ved tilbagebetaling til en arbejdsgiver.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Modtagerens identitet, jf. § 3.

  • 3) Policens henholdsvis kontoens litra og nummer.

  • 4) Ydelsens art (bonus, tilbagekøbsværdi, forudbetalt præmie, kapitalværdistigning eller lignende).

  • 5) Størrelsen af de samlede udbetalinger.

  • 6) Størrelsen af de samlede kapitalværdistigninger, der er tilskrevet.

  • 7) Forsikringens kapitalværdi ved kalenderårets udløb.

•••

Stk. 3 Består en udbetaling efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4, af et beløb, der er skattepligtigt, og et andet beløb, der er skattefrit, skal indberetningen ud over oplysningerne som angivet i stk. 2 omfatte oplysninger om den skattepligtige del og den skattefrie del.

•••

Stk. 4 Det opgjorte skattepligtige beløb anvendes som grundlag for skatteindeholdelsen under den ophørende alderspensions eller ratepensionens udbetalingsforløb samt i restlevetiden for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspensioner.

•••
profile photo
Profilside