14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om visse ligningslovsregler m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1044 af 08. november 2012, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om visse ligningslovsregler m.v.

I medfør af § 8 Y, stk. 4, § 9 C, stk. 5, § 14 G, stk. 6 og 7, og § 32 D, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret ved lov nr. 590 af 18. juni 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Digital betaling m.v.

§1 Ved betaling via et pengeinstitut eller betalingsinstitut efter ligningslovens § 8 Y, stk. 1, forstås betaling fra konto til konto eller betaling på anden måde til modtagerens konto, herunder ved anvendelse af betalingskort, hvorved der sikres en entydig elektronisk identifikation af betaler og betalingsmodtager. Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut sidestilles med digital betaling.

Stk. 2 Betaling, der sker ved byttehandel, modregning eller via mellemregningskonti, sidestilles med digital betaling. Dog skal betaling af byttesum, betaling af restbeløb efter modregning eller betaling ved udligning af mellemregningskonti sidestilles med kontant betaling i forhold til beløbsgrænsen efter ligningslovens § 8 Y, stk. 1. Indberetning af disse betalinger efter ligningslovens § 8 Y, stk. 3, skal ske senest 14 dage efter betalingen, hvis der ikke betales digitalt.

Kapitel 2

Befordringsfradrag

§2 Fradrag efter ligningslovens § 9 C er betinget af, at den skattepligtige over for SKAT oplyser antallet af arbejdsdage og antallet af befordrede kilometer pr. arbejdsdag mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads (transportvejen). Uanset den skattepligtiges valg af transportmiddel beregnes transportvejen på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel.

Stk. 2 Ved normal transportvej ved bilkørsel forstås den strækning, der skal tilbagelægges med bil, under hensyntagen til

 • 1) de givne geografiske forhold,

 • 2) tidsforbrug og

 • 3) økonomisk rimelighed.

§3 Hvis den skattepligtige på grund af de forhold, der er nævnt i § 2, stk. 2, på en del af eller på hele strækningen mellem hjem og arbejdsplads må anvende færgetransport, ruteflytransport eller lignende, beregnes befordringsfradraget for denne befordring efter § 4.

§4 Den skattepligtige kan mod dokumentation fratrække faktiske udgifter til færgetransport, ruteflytransport eller lignende.

Stk. 2 Hvis den skattepligtige til brug for yderligere befordring medbringer eget transportmiddel med færgen m.v., kan de faktiske udgifter hertil ligeledes fradrages mod dokumentation.

Stk. 3 Fradrag efter stk. 1 og 2 kan kun foretages i det omfang, den daglige udgift overstiger et beløb, der svarer til udgiften til 24 km daglig befordring, beregnet efter ligningslovens § 9 C. Hvis befordringsfradraget også omfatter fradrag efter § 2, sker begrænsningen i befordringsfradraget dog i første række i denne del af fradraget.

Kapitel 3

Kontoføring efter ligningslovens § 14 G, stk. 6, og Grundejernes Investeringsfonds oplysningspligt

§5 Ejere af ejendomme, der er omfattet af ligningslovens § 14 G, skal føre en særskilt konto, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 På debetsiden skal angives

 • 1) de beløb, der anvendes til ejendommens lejeretlige vedligeholdelse,

 • 2) de beløb, der anvendes til ejendommens lejeretlige forbedring, og

 • 3) de beløb fra tidligere års lejeretlige forbedringsudgifter, som i indkomståret anvendes til nedsættelse af overskydende beløb, jf. ligningslovens § 14 G, stk. 5, 3. pkt., og de beløb, der kommer til efterbeskatning efter ligningslovens § 14 G, stk. 5.

Stk. 3 På kreditsiden skal angives

§6 Ejere af ejendomme, der er omfattet af ligningslovens § 14 G, skal efter SKATs anmodning sende SKAT en udskrift af den konto, der er nævnt i § 5, med bevægelserne på kontoen inden for indkomståret.

§7 Ejere af ejendomme, der er omfattet af ligningslovens § 14 G, skal til Grundejernes Investeringsfond oplyse CPR-nr. samt ejerandele, hvis ejendommen har flere ejere. Hvis virksomheden (udlejningsejendommen) har et selvstændigt SE-nr. eller CVR-nr., skal dette oplyses.

Stk. 2 Selskaber m.v., der er ejere af ejendomme, som er omfattet af ligningslovens § 14 G, skal til Grundejernes Investeringsfond oplyse SE-nr. eller CVR-nr.

Stk. 3 For selskaber m.v. og andre ejere, der hverken har SE-nr., CVR-nr. eller CPR-nr., skal ejendommens administrators SE-nr. eller CVR-nr. oplyses, dog administrators CPR-nr., hvis administrator ikke har SE-nr. eller CVR-nr.

§8 Grundejernes Investeringsfond skal for hvert indkomstår oplyse SKAT om

Stk. 2 Grundejernes Investeringsfond skal endvidere oplyse SKAT om indestående på en konto efter boligreguleringslovens § 18 b eller lejelovens § 63 a ved kontoens ophør.

§9 Indberetningerne efter § 8 skal forsynes med ejendommens nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR-nr.) samt oplysning om ejendommens matrikelnummer eller -numre og adresse.

Stk. 2 Indberetningerne efter § 8 skal ledsages af oplysninger om ejers eller administrators SE-nr., CVR-nr. eller CPR-nr., jf. § 7.

§10 Grundejernes Investeringsfond skal til SKAT sende de indberetninger for et indkomstår, som er omtalt i § 8, senest den 31. august det efterfølgende år.

Stk. 2 SKAT fastsætter indhold og form, herunder kodemarkering, for indberetninger efter ligningslovens § 14 G, stk. 7.

Kapitel 4

Afsluttende ansættelse ved ophør af skattepligt m.v.

§11 Når en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører af anden grund end ved død, skal personen indgive selvangivelse senest den 1. maj i året efter det år, hvor skattepligten ophører, hvis personen er omfattet af reglerne i skattekontrollovens § 4, stk. 1, 2. pkt., og ellers senest den 1. juli i året efter det år, hvor skattepligten ophører. Selvangivelsen skal omfatte skattepligtige indkomster for det indkomstår, der løber fra udgangen af det seneste indkomstår og indtil ophøret af skattepligten.

Stk. 2 Hvis en person, der er omfattet af stk. 1, vælger, at der ikke skal ske helårsomregning efter personskattelovens § 14, stk. 1, skal selvangivelsen dog ud over de skattepligtige indkomster, der er nævnt i stk. 1, også omfatte skattepligtige indkomster for perioden fra ophør af skattepligten indtil udløbet af det pågældende indkomstår, som om personen fortsat var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1.

Stk. 3 Stk. 1 gælder også, når

 • 1) en persons begrænsede skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, ophører, medmindre denne skattepligt afløses af skattepligt efter kildeskattelovens § 1, eller

 • 2) en person efter reglerne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

§12 Selvangivelse skal indgives til SKAT.

Stk. 2 Skattekontrollovens § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 SKAT foretager ansættelsen, når selvangivelse er indgivet, eller efter at fristen i § 11 er udløbet. Ansættelsen foretages både for det indkomstår, der er nævnt i § 11, og for eventuelle tidligere indkomstår, hvor ansættelse endnu ikke er foretaget.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§13 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 578 af 23. juni 2009 om visse ligningslovsregler m.v.

Stk. 2 § 1 træder i kraft den 15. november 2012 og har virkning for betalinger efter ligningslovens § 8 Y, stk. 1, der foretages fra og med den 15. november 2012.

profile photo
Profilside