14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Dimensionsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Denne konsoliderede version af dimensionsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1497 af 01. december 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Dimensionsbekendtgørelsen

I medfør af § 51, stk. 8, § 68, stk. 1, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, og § 118, stk. 12, 1. pkt., og stk. 13, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018 og lov nr. 556 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3 stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. maj 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Alternative brændstoffer:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse fastsætter regler for køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, som gælder såvel i ubelæsset stand som i belæsset stand.

Stk. 2 For så vidt angår transport af udeleligt gods, som medfører overskridelse af en eller flere af reglerne i denne bekendtgørelse, og som udføres med køretøjer, herunder blokvogne, og vogntog, henvises til regler i bekendtgørelse om særtransport. Det samme gælder for kørsel med ubelæssede blokvogne, mobilkraner og store påhængsredskaber.

§2 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Alternative brændstoffer: Brændstoffer eller energikilder, som helt eller delvist erstatter fossile oliekilder i energiforsyningen til transport, og som har potentiale til at bidrage til dekarboniseringen af transporten og forbedre miljøpræstationerne i transportsektoren. De alternative brændstoffer er oplistet i Bilag 1.

 • 2) Køretøj, der bruger alternative brændstoffer: Et motorkøretøj, som er godkendt i henhold til direktiv 2007/46/EF, og som helt eller delvist drives af et alternativt brændstof, der fremgår af Bilag 1.

 • 3) Nulemissionskøretøj: Et tungt nulemissionskøretøj som defineret i artikel 3, nr. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242.

 • 4) Intermodal transport:

  • a) Kombineret transport, jf. artikel 1 i Rådets direktiv 92/106/EØF, der anvendes til transport af en eller flere containere eller veksellad med en samlet længde på op til 45 fod.

  • b) Transport ad vandvejen af en eller flere containere eller veksellad med en samlet længde på op til 45 fod, forudsat at den kørte vejstrækning, der indgår som første eller sidste led, ikke overstiger 150 km på Unionens område. Den ovenfor nævnte afstand på 150 km kan overskrides for at nå frem til den nærmeste egnede transportterminal for de planlagte ydelser, når der er tale om:

  • i) Vogntog, der består af 2-akslet bil med tilkoblet 3-akslet sættevogn eller vogntog, der består af 3-akslet lastbil og 2- eller 3-akslet sættevogn med faktisk totalvægt på indtil 40.000 kg.

  • ii) Vogntog, der består af 2-akslet bil med 3-akslet sættevogn, som i forbindelse med intermodal transport transporterer en eller flere containere eller et eller flere veksellad med en samlet længde på op til 45 fod og med faktisk totalvægt på indtil 42.000 kg, eller vogntog, der består af 3-akslet bil med 2- eller 3-akslet sættevogn, som i forbindelse med intermodal transport transporterer en eller flere containere eller et eller flere veksellad med en samlet længde på op til 45 fod og med en faktisk totalvægt på indtil 44.000 kg, i tilfælde hvor den relevante medlemsstat tillader sådanne afstande.

  • iii) For intermodal transport kan den nærmest egnede transportterminal, der leverer en ydelse, ligge i en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen blev lastet eller losset.

 • 5) Afskiber: En retlig enhed eller en fysisk eller juridisk person, der er anført på konnossementet eller på et tilsvarende transportdokument, f.eks. et gennemgangskonnossement, som afskiber og/eller i hvis navn eller på hvis vegne, der er indgået en transportkontrakt med transportvirksomheden.

 • 6) Temperaturkontrolleret opbygning: En fast eller aftagelig opbygning, der er specielt udstyret til transport af varer ved en kontrolleret temperatur, og hvis sidevægges tykkelse inklusive isolering mindst udgør 45 mm.

 • 7) Vejvenlig affjedring: Luftaffjedring eller tilsvarende affjedring som fastlagt i direktiv 96/53/EF, bilag II.

 • 8) International trafik: Transport, der foregår i såvel Danmark som i et andet land. Et sættevogntog er dog i international trafik, når blot sættevognen er det.

 • 9) Aerodynamisk anordning: Anordning eller udstyr bag på et køretøj, der er designet til at reducere køretøjets luftmodstand, og som opfylder krav i bilag 1 til Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012.

Kapitel 2

Køretøjers bredde

§3 Et køretøj må ikke have en bredde, der overstiger 2,55 m, jf. dog § 4.

Stk. 2 Påhængskøretøj til motorcykel må dog ikke have en større bredde end 1,30 m.

Stk. 3 På trehjulet vareknallert må godset ikke rage ud over ladets sider.

Stk. 4 Registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må endvidere ikke have en bredde, der overstiger den trækkende bils bredde med mere end 0,35 m i hver side.

Stk. 5 Kørsel med et køretøj, der er konstrueret med en arbejdsstilling og en transportstilling, så udragende dele kan afmonteres eller slås ind, må kun finde sted med sådanne dele i transportstilling.

Stk. 6 Bestemmelsen i stk. 5 finder dog ikke anvendelse:

 • 1) Ved passage eller krydsning af vej eller i lignende tilfælde, hvor vej kun benyttes i ubetydeligt omfang, og

 • 2) ved kørsel på vej, hvorunder køretøjet udfører en arbejdsfunktion.

§4 Ved kørsel med løst læsset hø, halm eller utærsket sæd eller med motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab særligt indrettet til landbrugs-, skovbrugs- eller vejarbejde kan bredden for såvel det trækkende køretøj som påhængskøretøjet overstige 2,55 m. Bredden må dog kun overstige 3,30 m, hvis der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Reglerne i § 3, stk. 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse på den i 1. og 2. pkt. nævnte kørsel.

Stk. 2 Traktor og traktorpåhængsvogn må have en bredde på indtil 3,00 m, hvis breddens overskridelse af 2,55 m alene skyldes hjulmontering samt hjulafskærmning. En sådan traktor eller traktorpåhængsvogn må kun benyttes til kørsel mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har køretøjerne i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Traktoren og traktorpåhængsvognen må endvidere køre til og fra syn.

Stk. 3 Politiet kan forbyde den i stk. 1 og stk. 2 nævnte kørsel, når særlige forhold taler derfor.

Stk. 4 Et køretøj med temperaturkontrolleret opbygning må have en bredde på indtil 2,60 m.

Stk. 5 En sneplov må have en bredde på indtil 3,50 m.

Stk. 6 Redningsberedskabet må transportere en redningsbåd på indtil 3,30 m bredde på påhængsvogn, som kobles efter terrængående bil, uanset, at § 3, stk. 4, ikke er opfyldt.

Stk. 7 Traktor og motorredskab må trække ubelæsset traktorpåhængsvogn opbygget som buffertank mellem mark og avlsgård med en bredde på indtil 3,30 m.

§5 En bil eller et vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, skal kunne vende inden for en vendecirkel med en ydre radius på 12,50 m og en indre radius på 5,30 m, jf. dog § 39, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2 For bil eller vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, gælder endvidere, at når køretøjet kører tangentielt ind i den cirkel, der er omtalt i stk. 1, må ingen del bevæge sig uden for tangenten med mere end 0,60 m.

§6 Bredden af et køretøj eller læs måles over de længst udragende dele med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer, Bilag 1, pkt. 3.02.001.

§7 Ved kørsel med bredt køretøj eller læs på smal vej skal der udvises særlig agtpågivenhed over for den øvrige færdsel. Det bredere køretøj skal om nødvendigt standse så langt til højre som muligt og lade andre køretøjer passere.

Stk. 2 Ved kørsel med redskab, hvis bredde overstiger 2,55 m, jf. § 4, skal der på den del af redskabet, der er nærmest vejmidten, anbringes en tydelig afmærkning op til 1,0 m højde, hvis denne del af redskabet har en højde på mindre end 1,0 m.

Kapitel 3

Køretøjers længde

§8 Et motordrevet køretøj må ikke have en længde, der overstiger 12,00 m, jf. dog stk. 5 og § 9.

Stk. 2 En påhængsvogn til bil må ikke have en længde, der overstiger 12,00 m, jf. dog § 39, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3 Et påhængskøretøj til en motorcykel må ikke have en længde, der overstiger 2,50 m.

Stk. 4 På trehjulet vareknallert må godset ikke rage ud over køretøjets for- eller bagende.

Stk. 5 En lastbil, som opfylder kravene om forlængede førerhuse i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012, kan have en længde, der overstiger 12,00 meter.

§9 En bus med to aksler må ikke have en længde, der overstiger 13,50 m.

Stk. 2 En bus med flere end to aksler må ikke have en længde, der overstiger 15,00 m.

Stk. 3 Ved anvendelse af en bus med en længde på over 12,00 m til lokal eller regional rutekørsel, jf. trafikselskabslovens bestemmelser herom, kræves forudgående tilladelse fra vejmyndigheden.

Stk. 4 En ledbus må ikke have en længde, der overstiger 18,75 m, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5 En ledbus, der består af tre eller flere stive sektioner, kan have en længde, der overstiger 18,75 m.

Stk. 6 Anvendelse af en ledbus, der består af tre eller flere stive sektioner, med en længde over 18,75 m kræver forudgående tilladelse fra vejmyndigheden.

§10 Et vogntog, som består af en bil med sættevogn, må ikke have en længde, der overstiger 16,50 m, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2 For sættevogn må afstanden mellem hovedboltens akse og sættevognens bagende ikke overstige 12,00 m, og den vandrette afstand (radius) mellem hovedboltens akse og et vilkårligt punkt på sættevognens forende må ikke overstige 2,04 m, jf. dog § 39, stk. 3.

Stk. 3 Elektroinstallatørvirksomheder og producenter af master eller flagstænger kan på bil med sættevogn lade transportere master eller flagstænger af en sådan længde, at vogntoget i belæsset stand har en længde på indtil 22,00 m.

Stk. 4 Vogntog, som består af en bil med sættevogn, der forsynet med container eller veksellad med en længde på 45 fod, må have en længde, der ikke overstiger 16,65 m, forudsat at vejtransporten af den pågældende container eller veksellad indgår i intermodal transport.

Stk. 5 Vogntog, som består af en lastbil med sættevogn, som opfylder kravene om forlængede førerhuse i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012, kan have en længde, der overstiger 16,50 meter.

§11 Andre vogntog end bil med sættevogn må ikke have en længde, der overstiger 18,75 m, jf. dog stk. 3-8.

Stk. 2 For vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, gælder:

 • 1) Den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag ved førerhuset til påhængsvognens bageste punkt må ikke overstige 16,40 m, jf. dog § 39, stk. 2, nr. 3.

 • 2) Den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag førerhuset til påhængsvognens bageste punkt minus afstanden mellem bilens bagende og påhængsvognens forende må ikke overstige 15,65 m, jf. dog § 39, stk. 2, nr. 4. Dette gælder dog ikke vogntog særligt indrettet til autotransport.

Stk. 3 Elektroinstallatørvirksomheder, producenter af master og flagstænger kan på bil med påhængsvogn lade transportere master eller flagstænger af en sådan længde, at vogntoget i belæsset stand har en længde på indtil 22,00 m.

Stk. 4 Påhængsvogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og hvor vogntoget er opbygget specielt til transport af køretøjer (autotransporter), må have en samlet længde på indtil 20,75 m i belæsset stand, under forudsætning af, at

 • 1) der alene transporteres køretøjer,

 • 2) transporten er afskærmet bagtil mod underkøring med en afskærmning, der er placeret højst 0,55 m over vejbanen og højst 0,40 m foran det bageste punkt på transporten, og

 • 3) afskærmningen udgøres af et af de køretøjer, vogntoget er belæsset med, eller af anden afskærmning, der er minimum 0,10 m høj.

Stk. 5 Vogntog, som består af en lastbil med påhængsvogn, som opfylder kravene om forlængede førerhuse i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012, kan have en længde, der overstiger 18,75 meter.

Stk. 6 For vogntog, der består af traktor og en eller to påhængsvogne, eller traktor og en påhængsvogn og et påhængsredskab, hvis bredde ikke overskrider 3,0 m, må længden ikke overstige 22,00 m. Længden må dog kun overstige 18,75 m, hvis der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder, og hvis den samlede ladlængde ikke overstiger 15,65 m.

Stk. 7 For vogntog, der består af traktor eller motorredskab med ét påhængskøretøj, må længden ikke overstige 22,00 m. Længden må dog kun overstige 18,75 m, hvis der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder, og hvis der transporteres et arbejdsredskab, som er tilknyttet det trækkende køretøjs funktion.

Stk. 8 Vogntog, der består af mejetærsker eller skårlægger og påhængskøretøj, belæsset med skærebord, må have en længde, der ikke overstiger 25,00 m hvis der på påhængskøretøjet

 • 1) er minimum to aksler,

 • 2) tvangsstyring på alle aksler, og

 • 3) kørsel sker i henhold til stk. 7, 2. pkt.

§12 Længden af et køretøj eller vogntog måles over de dele, der rager længst fremefter og bagud, ved sammenkoblede køretøjer under fuld udstrækning af koblingen, med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Afstanden mellem bagkant af trækkende bil og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må ikke overstige 2,00 m.

Stk. 3 Bagmonteret gaffeltruck (medbringertruck) betragtes som gods. På lastbil, vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn eller vogntog bestående af lastbil og sættevogn, må transporteres én bagmonteret medbringertruck, som skal være monteret efter fabrikanten af medbringertruckens anvisninger. Under transporten skal følgende vilkår være opfyldt:

 • 1) Der skal være afskærmning bagtil mod underkøring med en afskærmning efter reglerne i detailforskrifter for køretøjer, som er placeret højst 0,55 m over vejbanen og højst 0,40 m foran medbringertruckens bageste punkt. Hvis højden målt fra vejbanen til underkant af truckens bageste punkt ikke overstiger 0,55 m målt ved køretøjets eller vogntogets tjenestevægt og med eventuel bogie sænket, opfylder medbringertrucken kravene til afskærmning bagtil.

 • 2) Medbringertrucken skal være:

  • a) I transportstilling (bageste hjul skal vende på tværs af kørselsretningen),

  • b) forsynet med refleks og refleksplanke efter reglerne for det transporterende køretøj, og

  • c) forsynet med lygter til markering og signalgivning, som er tilsluttet det transporterende køretøjs lygter.

 • 3) Medbringertruckens afmærkningslygte må ikke anvendes, og afmærkning for langsomtkørende køretøj (rød, reflekterende trekant) skal være afmonteret eller tildækket.

Stk. 4 Ved måling af længde, jf. stk. 1, ses bort fra medbringertruck, der ikke rager længere bagud end 1,50 m.

Kapitel 4

Køretøjers højde

§13 Et køretøj må ikke have større højde end 4,00 m, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bus og lastbil samt påhængskøretøjer hertil må ikke have større højde end 4,10 m.

Stk. 3 Uanset køretøjets højde har føreren efter færdselslovens § 84, stk. 2, pligt til ved kørsel under viadukter, ledninger og lignende at sikre sig, at passagen kan foretages uden fare eller ulempe.

§14 Højden måles lodret fra plan vejbane til den del, der rager højest op, med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer.

Kapitel 5

Køretøjers akseltryk

§15 Motordrevet køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, hvis det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10.000 kg.

Stk. 2 Motordrevet køretøj, hvor drivakslen er forsynet med tvillingemonterede dæk og vejvenlig affjedring, må have et drivakseltryk, der ikke overstiger 11.500 kg.

Stk. 3 På et motordrevet køretøj må det samlede akseltryk i en akselgruppe på to aksler ikke overstige:

 • 1) 19.000 kg, hvis afstanden mellem de to aksler er under 2,00 m, men mindst 1,30 m, og drivakslen samtidig er forsynet med tvillingemonterede dæk og:

  • a) vejvenlig affjedring eller

  • b) den enkelte aksels faktiske akseltryk ikke overstiger 9.500 kg.

 • 2) 18.000 kg, hvis afstanden mellem de 2 aksler er under 1,80 m, men mindst 1,30 m.

 • 3) 16.000 kg, hvis den indbyrdes afstand er under 1,30 m, men mindst 1,00 m.

 • 4) 11.500 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,00 m.

Stk. 4 På et motordrevet køretøj må det samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler ikke overstige 24.000 kg. Hvis blot en af de indbyrdes afstande er mindre end 1,30 m, må det samlede akseltryk ikke overstige 22.000 kg.

Stk. 5 Ved beregningen af akseltrykket anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel.

Stk. 6 For motordrevet køretøj med styrende hjul skal mindst 20 pct., for motorcykel og knallert dog 25 pct., af køretøjets faktiske totalvægt hvile på køretøjets styrende hjul. På bil skal de 20 pct. hvile på de styrende forhjul.

§16 Påhængskøretøj, der er koblet til motordrevet køretøj, og som er forsynet med hjul med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, hvis det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger 10.000 kg.

Stk. 2 På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på to aksler ikke overstige:

 • 1) 18.000 kg, hvis afstanden mellem de to aksler er under 1,80 m, men mindst 1,30 m,

 • 2) 16.000 kg, hvis den nævnte afstand er under 1,30 m, men mindst 1,00 m, og

 • 3) 11.000 kg, hvis den nævnte afstand er under 1,00 m.

Stk. 3 På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler ikke overstige 24.000 kg. Akseltrykket må dog ikke overstige:

 • 1) 22.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,30 m, men mindst 1,00 m, og

 • 2) 21.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,00 m.

Stk. 4 På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på fire aksler eller flere ikke overstige 30.000 kg, dog 24.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,30 m.

Stk. 5 Ved beregningen af akseltrykket i andre akselgrupper end nævnt i stk. 2 og 3 anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel.

§17 For sættevogn og påhængsredskab med hovedbolt må det samlede akseltryk ikke overstige 30.000 kg.

§18 Køretøjer, der er forsynet med valser, må ikke køre på vej, hvis trykket på berøringsfladen mellem valse og vejbane overstiger 10 kg pr. mm af berøringsfladens bredde.

Stk. 2 Er valsens yderdiameter mindre end 0,50 m, nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem den faktiske diameter og en diameter på 0,50 m.

§19 For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må trykket på en løberulle ikke overstige 1.500 kg.

Stk. 2 Er bæltets bredde mindre end 0,35 m, nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem bæltets faktiske bredde og en bredde på 0,35 m.

§20 Et registreret eller godkendt køretøj må ikke belastes til større akseltryk, end det er registreret eller godkendt til. Er køretøjet hverken godkendt eller registreret, må det ikke belastes med større aksel- eller bæltetryk end de af køretøjsfabrikanten teknisk tilladte.

§21 Politiet kan efter forhandling med vedkommende vejmyndighed eller brobestyrelse tillade redningskorps og lignende at fravige reglerne om største tilladte akseltryk ved fjernelse af havarerede køretøjer.

Kapitel 6

Køretøjers totalvægt

§22 Køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, hvis køretøjets faktiske totalvægt overstiger summen af de akseltryk, der er tilladt for køretøjer, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Den faktiske totalvægt må ikke overstige:

 • 1) For motordrevet køretøj med to aksler, undtagen bus: 18.000 kg.

 • 2) For bil med to aksler, som bruger alternative brændstoffer, jf. bilag 1, undtagen bus: 18.000 kg, forhøjes med den ekstra vægt, der kræves til den alternative brændstofteknologi, dog højst 1.000 kg. For nulemissionskøretøjer med to aksler forhøjes den tilladte vægt med den ekstra vægt af nulemissionsteknologien, dog højst 2.000 kg.

 • 3) For bus med to aksler: 19.500 kg.

 • 4) For motordrevet køretøj med tre aksler: ledbus 28.000 kg, andre køretøjer 24.000 kg, dog 26.000 kg, hvis køretøjets drivaksel har tvillingmonterede dæk, og:

  • a) har vejvenlig affjedring, eller

  • b) ingen af køretøjets akseltryk overstiger 9.500 kg.

 • 5) For bil efter nr. 4 forhøjes den tilladte totalvægt med den ekstra vægt, som kræves til den alternative brændstofteknologi, jf. Bilag 1, med op til 1.000 kg.

 • 6) For bil efter nr. 4 forhøjes den tilladte totalvægt med den ekstra vægt af nulemissionsteknologien, dog højst 2.000 kg.

 • 7) For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler: 32.000 kg, hvis afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 6,40 m eller mere, eller hvis de to forreste aksler er styrende, og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,00 m eller mere. For andre motordrevne køretøjer med fire eller flere aksler dog 29.500 kg, og for ledbus 34.000 kg.

 • 8) For påhængskøretøj til bil, bortset fra påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang, med tre eller flere aksler: 24.000 kg.

 • 9) For påhængskøretøj til bil, bortset fra påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang, med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste er styrende og med en afstand på under 1,80 m, eller hvor bogien bagtil har et samlet tilladt akseltryk på højst 70 pct. af tilladt totalvægt: 30.000 kg.

 • 10) For påhængskøretøj til motorcykel: 200 kg.

 • 11) For vogntog med syv eller flere aksler, der består af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 56.000 kg.

 • 12) For vogntog med seks aksler, der består af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 50.000 kg.

 • 13) For andre vogntog: 44.000 kg.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for sættevogne og påhængskøretøjer med hovedbolt eller stiv trækstang. For sådanne køretøjer anvendes alene reglerne om akseltryk samt reglerne om faktisk totalvægt for vogntog.

Stk. 4 Ved beregningen af totalvægten anses to aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel.

Stk. 5 I sættevogntog med fem eller flere aksler skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 2,50 m. Afstanden skal dog være mindst 3,00 m, hvis sættevognen har tre aksler, hvor nogen indbyrdes afstand er mindre end 1,10 m.

Stk. 6 I sættevogntog med en faktisk totalvægt på mere end 44.000 kg, skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 3,00 m.

Stk. 7 I vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, må afstanden mellem bilens bageste aksel og påhængsvognens forreste aksel ikke være mindre end 3,00 m, jf. dog § 39, stk. 2, nr. 3.

Stk. 8 I vogntog, der består af lastbil med påhængskøretøj med stiv trækstang eller lastbil og sættevogn, med en samlet faktisk totalvægt på mere end 54.000 kg, må afstanden mellem bilens bageste aksel og påhængskøretøjets forreste aksel ikke være mindre end 4,00 m.

§23 For påhængskøretøjer, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må den faktiske totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede faktiske akseltryk, ikke overstige:

 • 1) Den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse, og

 • 2) 50 pct. af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse.

Stk. 2 For påhængskøretøjer, der er forsynet med driftsbremse, og trækkes af terrængående biler, som defineret i direktiv 2007/46/EF, er den maksimalt tilladte totalvægt dog 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede akseltryk, må ikke overstige 3.500 kg.

§24 For registreringspligtigt påhængskøretøj, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må den faktiske totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede faktiske akseltryk, ikke overstige 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

Stk. 2 Ved vogntogets faktiske totalvægt skal mindst 20 pct. hvile på bilens drivende hjul.

§25 For påhængskøretøj, der trækkes af motorcykel eller knallert, må den faktiske totalvægt ikke overstige 50 pct. af motorcyklens henholdsvis knallertens egenvægt.

§26 I vogntog, der trækkes af registreringspligtig traktor, skal mindst 20 pct. af vogntogets faktiske totalvægt hvile på traktorens drivhjul.

Stk. 2 Af vogntogets faktiske totalvægt skal endvidere mindst 50 pct. hvile på de bremsende hjul.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke for vogntog med ikke-registreringspligtige påhængsredskaber.

§27 I vogntog, der trækkes af en ikke-registreringspligtig traktor eller af et motorredskab skal mindst 50 pct. af vogntogets faktiske totalvægt hvile på de bremsende hjul.

§28 I vogntog med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må påhængsredskabets vægt, for påhængsredskab med hovedbolt eller stiv trækstang dog det samlede akseltryk, ikke overstige det trækkende køretøjs faktiske totalvægt, medmindre påhængsredskabet er forsynet med bremser.

§29 Køretøjer, der er forsynet med valser, må ikke køre på vej, hvis køretøjets eller vogntogets faktiske totalvægt overstiger 15.000 kg med et tillæg af 250 kg for hver fulde 0,20 m, hvormed afstanden mellem køretøjets eller vogntogets første og sidste aksel overstiger 2,50 m.

§30 For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må vægten ikke overstige 4.000 kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle, og totalvægten må ikke overstige 16.000 kg.

§31 Et køretøj eller et vogntog må ikke belastes med større vægt, herunder vogntogsvægt, end det er registreret eller godkendt til. Er køretøjet hverken godkendt eller registreret, må det i øvrigt ikke belastes med større vægt end den af køretøjsfabrikanten teknisk tilladte.

Stk. 2 For vogntog må den faktiske vægt endvidere ikke overstige summen af køretøjernes registrerede eller godkendte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede registrerede eller godkendte akseltryk. Hvis et køretøj, som indgår i et vogntog, ikke er registreret eller godkendt, anvendes i stedet køretøjsfabrikantens tekniske tilladte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede registrerede eller godkendte akseltryk.

Stk. 3 Tilladt vægt efter stk. 2 kan dog ikke medføre fravigelse af de grænser for totalvægt, som i øvrigt fremgår af denne bekendtgørelse.

§32 Politiet kan efter forhandling med vedkommende vejmyndighed tillade redningskorps og lignende at fravige reglerne om største tilladte totalvægt ved fjernelse af havarerede køretøjer.

Kapitel 7

International trafik

§33 Bil i international trafik må have et drivakseltryk på indtil 11.500 kg, uanset betingelserne i § 15, stk. 2, om tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring ikke er opfyldt.

Stk. 2 Bil med tre aksler, bortset fra ledbus, i international trafik må have en faktisk totalvægt på indtil 25.000 kg, uanset betingelserne i § 22, stk. 2, nr. 2, om tvillingmonterede dæk, vejvenlig affjedring eller akseltryk ikke er opfyldt.

Kapitel 8

Afskiber

§34 Ved transport i international trafik af container og veksellad skal afskiberen udstede en erklæring om vægten af den container eller det veksellad, der transporteres, til den transportvirksomhed, der varetager transporten af containeren eller vekselladet.

Stk. 2 Transportvirksomheden giver føreren af transporten adgang til alt relevant dokumentation fremlagt af afskiberen.

Stk. 3 Afskiberens erklæring, jf. stk. 1, skal medbringes under kørsel og på given foranledning forevises for politiet, eventuelt i elektronisk form. Et udfyldt CMR-fragtbrev anses som tilstrækkelig dokumentation.

Kapitel 8 a

Anvendelse af aerodynamiske anordninger

§34a Kørsel med lastbil, bus eller påhængskøretøj til disse, som er forsynet med aerodynamiske anordninger, der kan slås ind eller afmonteres, må alene finde sted med de aerodynamiske anordninger i udfoldet position, når køretøjet anvendes på motorvej og motortrafikvej.

Kapitel 9

Dispensation og klageadgang

§35 Dispensation
Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området.

§36 Klageadgang
Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for Transport-, Bygnings- og Boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter.

Kapitel 10

Straf

§37 Overtrædelse af § 3, stk. 1-5, § 4, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 4, stk. 2, 5, 6 og 7, § 5, §§ 7 - 11, § 12, stk. 2- 3, § 13, stk. 1 og 2, § 15, stk. 1-4 og stk. 6, § 16, stk. 1-4, §§ 17 - 20, § 22, stk. 1, 2, og 5 - 8, §§ 23 - 25, § 26, stk. 1 og 2, §§ 27 – 31, § 33, § 34 og § 34 a, straffes med bøde. Det samme gælder kørsel i strid med forbud efter § 4, stk. 3. Ligeledes straffes afskiberen med bøde, når de i § 34 nævnte oplysninger mangler eller er fejlagtige og køretøjets eller vogntogets vægte overskrider bestemmelserne i kapitel 6.

Stk. 2 Tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse i henhold til § 21 og § 32 straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, med bøde.

Stk. 3 For overtrædelse af kapitlerne 5, 6 og 7, samt for overtrædelse af overgangsbestemmelserne, kan der efter færdselslovens § 118, stk. 9, pålægges ejeren eller brugeren af køretøjet bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

Stk. 4 Overtrædelse af en tilladelse givet af en vejmyndighed i henhold til § 9, stk. 3 og stk. 6, straffes med bøde.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§38 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2 § 34 træder i kraft den 7. maj 2017.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, ophæves.

§39 Påhængskøretøj med stiv trækstang og tre aksler med indbyrdes afstand på mindst 1,00 m må have et samlet akseltryk, som ikke overstiger 24.000 kg, hvis køretøjet er registreret inden den 1. august 2014.

Stk. 2 Følgende køretøjer, der er registreret inden den 15. september 1997, og vogntog, hvor mindst et af køretøjerne er registreret inden den 15. september 1997, kan fortsat anvendes:

 • 1) Biler og vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, og bilen eller vogntoget ikke opfylder bestemmelsen i § 5, stk. 1.

 • 2) Påhængsvogne til biler, hvor påhængsvognen ikke opfylder bestemmelsen i § 8, stk. 2, forudsat påhængsvognens tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg.

 • 3) Vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og som ikke opfylder bestemmelserne i § 11, stk. 2, nr. 1 og § 21, stk. 7.

 • 4) Vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og som ikke opfylder bestemmelsen i § 11, stk. 2, nr. 2, forudsat summen af lastbilens og påhængsvognens udvendige ladlængde (bag ved førerhuset) ikke overstiger 15,65 m.

Stk. 3 Sættevogne, der er registreret inden den 28. november 1989, og som ikke opfylder bestemmelsen i § 10, stk. 2, kan fortsat anvendes, forudsat sættevognens længde ikke overstiger 13,60 m.

Stk. 4 To-akslet bus, der er registreret første gang før 9. marts 2004, med en længde på indtil 13,85 m, kan fortsat anvendes indtil den 31. december 2020.

profile photo
Profilside