14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 106

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bygger på lov nr. 548 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§106 Fritagelse fra pligt til at være aktivt jobsøgende, møde til samtaler og deltage i tilbud
Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, 7 og 8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 10, er ikke omfattet af pligten til at være aktivt jobsøgende efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 2, og deltage i samtaler efter kapitel 6 og 7 og tilbud efter kapitel 11-14, jf. dog nr. 4, hvis personen

  • 1) kan dokumentere, at den pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinært job på fuld tid eller fleksjob eller skal på barsel eller overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension,

  • 2) kan dokumentere, at den pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel,

  • 3) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller

  • 4) kan dokumentere, at den pågældende inden for de næste 6 uger på almindelige vilkår skal påbegynde et fuldtidsstudie i form af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser eller en anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, idet denne fritagelsesmulighed dog ikke gælder for personer omfattet af § 6, nr. 4 og 5.

•••

Stk. 2 For personer omfattet af en arbejdsfordelingsordning gælder fritagelsen for pligten til at være jobsøgende i de første 6 uger af arbejdsfordelingsordningen eller

•••

Stk. 3 Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten som nævnt i stk. 1, hvis jobcenteret vurderer, at det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligterne, eller at der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive fritaget for pligterne.

•••
profile photo
Profilside