14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 800 af 09. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) overtræder §§ 3, 4 eller 5 eller § 6, stk. 1,

  • 2) undlader at give kontrolmyndigheden oplysninger efter § 9, stk. 1, eller afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen,

  • 3) undlader at give kontrolmyndigheden adgang efter § 10, stk. 1,

•••

Stk. 2 Straffen efter stk. 1 kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel indtil 2 år. Det anses som skærpende omstændigheder, når

  • 1) overtrædelsen har fremkaldt fare for sikkerhed eller sundhed,

  • 2) overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge,

  • 3) der er tale om gentagelsestilfælde, hvor virksomheden tidligere har begået en lignende overtrædelse,

  • 4) overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af reglerne med økonomisk vinding for øje eller

  • 5) den erhvervsdrivende har forsøgt at omgå eller unddrage sig kontrolmyndighedens kontrol.

•••

Stk. 3 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og en eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love.

•••

Stk. 4 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og medfører en af overtrædelserne idømmelse af fængselsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af fængselsstraffen. Det samme gælder, hvis nogen ved en eller flere handlinger har overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og en eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov medfører bødestraf og overtrædelsen af den eller de andre love medfører fængselsstraf.

•••

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

•••

Stk. 6 I regler, der er udstedt i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde. Der kan tillige fastsættes forlængede forældelsesfrister på op til 5 år i regler udstedt i medfør af denne lov.

•••

Stk. 7 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside