14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m.

Lov nr. 246 af 09. maj 1917, jf.
lovbekendtgørelse nr. 564 af 28. august 1986,
som ændret ved lov nr. 542 af 24. juni 2005, lov nr. 647 af 12. juni 2013 og lov nr. 1711 af 27. december 2018

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m.

§1 Landboforeninger og husmandsforeninger eller flere sådanne i forening, for så vidt disses hovedformål er at fremme landbruget, er efter bemyndigelse af justitsministeren berettigede til uden auktionsdirektørens mellemkomst ved auktion at lade bortsælge husdyr og landbrugsprodukter for og til medlemmer af foreningen.

Stk. 2 Hvor særlige landsdelsforhold taler derfor, kan justitsministeren bemyndige en særlig organisation af landbrugere til at afholde auktioner efter de i denne lov givne regler.

Stk. 3 Auktionerne skal afholdes på de steder, som godkendes af Justitsministeriet.

§2 Auktionen skal forestås af en af foreningen antagen inkassator, der godkendes af justitsministeren. - Angående auktionen skal der straks ske tilførsel i en dertil af Justitsministeriet autoriseret protokol, i hvilken angives, når og hvor auktionen har fundet sted, sælgerens navn, betegnelse af det bortsolgte, køberens navn og købesummen. Sker opråb uden tilslag, anføres ejerens navn, betegnelse af det opråbte, højeste budsum og den bydendes navn.

Stk. 2 Protokollen skal, når auktionen er sluttet, underskrives af inkassator og af to af vedkommende forening udpegede medlemmer, der fører tilsyn med auktionen.

§3 De i § 1 omhandlede auktioner er afgiftsfri.

§4 Ved salg af husdyr gennem de i denne lov omhandlede foreninger, hvad enten dette foregår ved bortsalg under hånden eller ved bud og overbud, er sælgeren uden hensyn til forbehold i modsat retning i salgsbetingelserne ansvarlig over for køberen såvel med hensyn til smitsomme sygdomme som med hensyn til andre væsentlige, i høj grad værdiforringende sygdomme eller fejl, der ikke specielt er opgivne eller ikke er let synbare, såfremt disse med sikkerhed kan erkendes at have været til stede hos dyret, da salget fandt sted.

§5 For andre auktioner end de her omhandlede forbliver det ved de hidtil gældende regler, og det betager ikke auktionen karakter af offentlig, at bortsalg sker alene for og til medlemmer af en bestemt forening.

Stk. 2 Det skal dog kunne tillades foreninger at fordele foreningens ejendele ved auktion mellem dens medlemmer uden auktionsdirektørens mellemkomst og uden gebyr, for så vidt bortsalget står i forbindelse med foreningens almindelige formål og ikke har nogen erhvervsmæssig karakter.

§6 Bestemmelserne i lov nr. 28 af 11. marts 1892 om salg af fersk fisk m.m. ved offentlig auktion, i lov nr. 71 af 7. april 1899 om salg af indenlandske haveprodukter og indenlandsk frugt ved offentlig auktion og i § 20 i lov nr. 124 af 8. juni 1912 om foranstaltninger til husdyravlens og husdyrbrugets fremme berøres ikke af reglerne i nærværende lov.

profile photo
Profilside