14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 2185 af 29. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 09. maj 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Midlertidigt forbud mod hold af mink
Hold af mink er ikke tilladt til og med den 31. december 2021.

Stk. 2 Det er til og med den 31. december 2021 forbudt at

  • 1) ind- og udføre levende mink til og fra Danmark,

  • 2) til- og fraføre levende mink mellem besætninger i Danmark og

  • 3) tilføre mink til de i stk. 3 og 4 nævnte dyrehold.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 omfatter ikke

  • 1) hold af mink i zoologiske haver, dyreparker og lign.,

  • 2) hold af mink i cirkus, forlystelsesparker og lignende virksomheder og

  • 3) privates hold af domesticerede former af mink, dog maksimalt fem mink.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter ansøgning give tilladelse til at fravige stk. 1 og 2 med henblik på tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet. Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om ændring af undtagelserne nævnt i stk. 3 og 4, herunder at de i stk. 3 nævnte hold af mink omfattes af forbuddet i stk. 1 og 2.

§2 Aflivning af mink
Fysiske og juridiske personer, der i strid med § 1, stk. 1, holder mink, skal lade dyrene aflive.

Stk. 2 Mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, og som ikke er omfattet af restriktioner i medfør af lov om hold af dyr, må pelses.

§3 Tempobonus
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om udbetaling af tempobonus til minkavlere, der har medvirket til gennemførelsen af aflivningen af mink. Ministeren kan herunder fastsætte regler om yderligere bonus for minkavlere beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerlands og Læsø Kommuner. Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

§4 Oplag, nedgravning og bortskaffelse
Vedkommende minister kan til og med den 31. december 2021 træffe foranstaltninger og fastsætte regler om oplag, nedgravning og bortskaffelse af aflivede mink, når det findes nødvendigt. Foranstaltningerne kan træffes uanset bestemmelser i anden lovgivning, og reglerne kan fravige anden lovgivning. Foranstaltninger og regler som nævnt i 2. pkt. må ikke være irreversible.

Stk. 2 Foranstaltninger og regler efter stk. 1 må ikke udstrækkes i længere tid end nødvendigt.

§5 Dispensation fra reglerne om helt eller delvist bortfald af afgørelser
Miljøministeren kan, for så vidt angår mink, træffe foranstaltninger og fastsætte regler om dispensation fra reglerne om helt eller delvist bortfald af afgørelser efter § 59 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og §§ 78 a og 78 b i lov om miljøbeskyttelse samt regler fastsat i medfør heraf.

§6 Kontrol, påbud m.v.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fører kontrol med, at loven overholdes.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for at sikre lovens overholdelse.

Stk. 3 Hvis et påbud ikke efterkommes inden for en nærmere fastsat frist, kan ministeren lade arbejdet udføre for den ansvarliges regning.

Stk. 4 Klage over forbud og påbud meddelt efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisation fastsætte regler om andre offentlige myndigheders eller offentlige institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven.

§7 Adgang til offentlige og private ejendomme m.v.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller andre, der efter regler udstedt i medfør af § 6, stk. 5, medvirker ved varetagelsen af opgaver efter loven, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og efter indhentet retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data, med henblik på varetagelse af opgaver efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand til adgang i medfør af stk. 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand efter 1. pkt.

§8 Erstatning og kompensation
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at staten ved aflivning af mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, yder erstatning og kompensation, der svarer til minkenes værdi, og erstatning og kompensation til dækning af det herved opståede driftstab. Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, i hvilket omfang omkostninger i forbindelse med aflivning efter § 2, stk. 1, afholdes af staten.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om erstatning og kompensation som følge af forbuddet mod hold af mink, jf. § 1, stk. 1, herunder erstatning og kompensation til visse følgeerhverv.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om behandlingen af sager omfattet af stk. 1-3. Ministeren kan herunder fastsætte regler om oprettelse af myndigheder, der skal behandle sagerne, og efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om, at sagerne helt eller delvis skal behandles efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

§8a Ændringsforslag fremsat med lov 206 (2020/1):

6. Efter § 8 indsættes før overskriften før § 9:

»§ 8 a. Ved fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, for minkavl, opdræt af mink med henblik på videresalg af levende dyr, pelseri, som har været drevet i tilknytning til en minkvirksomhed, eller udlejning af stald- og burkapacitet, er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret som nævnt i stk. 2 og 3 over de aktiver, der er ydet erstatning eller kompensation for.

Stk. 2. Ved erstatning eller kompensation for fast ejendom er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret til bortskaffelse af bygninger, bygningsinstallationer m.v., der er en del af den faste ejendom. Retten til bortskaffelse omfatter ret til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. samt ejendomsret til de bortskaffede aktiver. Staten afholder udgifterne til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. Staten afholder ikke andre omkostninger, herunder omkostninger til anden oprydning eller forureningsbekæmpelse. Staten oppebærer eventuelle indtægter i forbindelse med de bortskaffede aktiver.

Stk. 3. Ved erstatning eller kompensation for løsøre, herunder driftsmateriel og driftsinventar, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ejendomsret til aktiverne.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1-3, herunder om, at det er et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal bidrage og medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1-3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 2 og 3, herunder efter anmodning fra den enkelte minkavler eller følgeerhvervsvirksomhed, ikke overtages og dermed heller ikke erstattes eller kompenseres.

§ 8 b. For følgeerhverv, som ikke er omfattet af § 8 a, er det et vilkår for kompensationen, at staten ved fastsættelsen af kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, erhverver ejendomsret til den faste ejendom, løsøre, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver, som ejes af og blev anvendt i den minkrelaterede virksomhed, uanset graden af anvendelse i den minkrelaterede virksomhed, og som der ydes kompensation for.

Stk. 2. Vilkår fastsat efter stk. 1 kan dog ikke omfatte fast ejendom, hvorpå der er en ejerbolig, medmindre ejeren fremsætter begæring herom.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om, at det er et vilkår for kompensationen, at modtagere af kompensation aktivt skal bidrage og medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 1, herunder efter anmodning fra følgeerhvervsvirksomheden, ikke overtages og dermed heller ikke kompenseres.

§ 8 c. Det kan fastsættes som et vilkår for erstatning og kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal medvirke til at give de involverede myndigheder og deres repræsentanter adgang til de erstattede eller kompenserede aktiver og den ejendom, hvorpå de befinder sig, med henblik på besigtigelse, nedrivning, bortskaffelse, overtagelse eller anden hermed forbunden aktivitet.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om krav til oprydning, friholdelse af adgangsveje og om passende varsel før påbegyndelse af nedrivningsarbejde m.v.

§ 8 d. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kompensation for rimelige omkostninger afholdt af minkavlere og følgeerhverv i perioden frem til fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3.«

§8b Ændringsforslag fremsat med lov 206 (2020/1):

6. Efter § 8 indsættes før overskriften før § 9:

»§ 8 a. Ved fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, for minkavl, opdræt af mink med henblik på videresalg af levende dyr, pelseri, som har været drevet i tilknytning til en minkvirksomhed, eller udlejning af stald- og burkapacitet, er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret som nævnt i stk. 2 og 3 over de aktiver, der er ydet erstatning eller kompensation for.

Stk. 2. Ved erstatning eller kompensation for fast ejendom er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret til bortskaffelse af bygninger, bygningsinstallationer m.v., der er en del af den faste ejendom. Retten til bortskaffelse omfatter ret til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. samt ejendomsret til de bortskaffede aktiver. Staten afholder udgifterne til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. Staten afholder ikke andre omkostninger, herunder omkostninger til anden oprydning eller forureningsbekæmpelse. Staten oppebærer eventuelle indtægter i forbindelse med de bortskaffede aktiver.

Stk. 3. Ved erstatning eller kompensation for løsøre, herunder driftsmateriel og driftsinventar, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ejendomsret til aktiverne.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1-3, herunder om, at det er et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal bidrage og medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1-3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 2 og 3, herunder efter anmodning fra den enkelte minkavler eller følgeerhvervsvirksomhed, ikke overtages og dermed heller ikke erstattes eller kompenseres.

§ 8 b. For følgeerhverv, som ikke er omfattet af § 8 a, er det et vilkår for kompensationen, at staten ved fastsættelsen af kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, erhverver ejendomsret til den faste ejendom, løsøre, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver, som ejes af og blev anvendt i den minkrelaterede virksomhed, uanset graden af anvendelse i den minkrelaterede virksomhed, og som der ydes kompensation for.

Stk. 2. Vilkår fastsat efter stk. 1 kan dog ikke omfatte fast ejendom, hvorpå der er en ejerbolig, medmindre ejeren fremsætter begæring herom.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om, at det er et vilkår for kompensationen, at modtagere af kompensation aktivt skal bidrage og medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 1, herunder efter anmodning fra følgeerhvervsvirksomheden, ikke overtages og dermed heller ikke kompenseres.

§ 8 c. Det kan fastsættes som et vilkår for erstatning og kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal medvirke til at give de involverede myndigheder og deres repræsentanter adgang til de erstattede eller kompenserede aktiver og den ejendom, hvorpå de befinder sig, med henblik på besigtigelse, nedrivning, bortskaffelse, overtagelse eller anden hermed forbunden aktivitet.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om krav til oprydning, friholdelse af adgangsveje og om passende varsel før påbegyndelse af nedrivningsarbejde m.v.

§ 8 d. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kompensation for rimelige omkostninger afholdt af minkavlere og følgeerhverv i perioden frem til fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3.«

§8c Ændringsforslag fremsat med lov 206 (2020/1):

6. Efter § 8 indsættes før overskriften før § 9:

»§ 8 a. Ved fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, for minkavl, opdræt af mink med henblik på videresalg af levende dyr, pelseri, som har været drevet i tilknytning til en minkvirksomhed, eller udlejning af stald- og burkapacitet, er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret som nævnt i stk. 2 og 3 over de aktiver, der er ydet erstatning eller kompensation for.

Stk. 2. Ved erstatning eller kompensation for fast ejendom er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret til bortskaffelse af bygninger, bygningsinstallationer m.v., der er en del af den faste ejendom. Retten til bortskaffelse omfatter ret til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. samt ejendomsret til de bortskaffede aktiver. Staten afholder udgifterne til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. Staten afholder ikke andre omkostninger, herunder omkostninger til anden oprydning eller forureningsbekæmpelse. Staten oppebærer eventuelle indtægter i forbindelse med de bortskaffede aktiver.

Stk. 3. Ved erstatning eller kompensation for løsøre, herunder driftsmateriel og driftsinventar, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ejendomsret til aktiverne.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1-3, herunder om, at det er et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal bidrage og medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1-3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 2 og 3, herunder efter anmodning fra den enkelte minkavler eller følgeerhvervsvirksomhed, ikke overtages og dermed heller ikke erstattes eller kompenseres.

§ 8 b. For følgeerhverv, som ikke er omfattet af § 8 a, er det et vilkår for kompensationen, at staten ved fastsættelsen af kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, erhverver ejendomsret til den faste ejendom, løsøre, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver, som ejes af og blev anvendt i den minkrelaterede virksomhed, uanset graden af anvendelse i den minkrelaterede virksomhed, og som der ydes kompensation for.

Stk. 2. Vilkår fastsat efter stk. 1 kan dog ikke omfatte fast ejendom, hvorpå der er en ejerbolig, medmindre ejeren fremsætter begæring herom.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om, at det er et vilkår for kompensationen, at modtagere af kompensation aktivt skal bidrage og medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 1, herunder efter anmodning fra følgeerhvervsvirksomheden, ikke overtages og dermed heller ikke kompenseres.

§ 8 c. Det kan fastsættes som et vilkår for erstatning og kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal medvirke til at give de involverede myndigheder og deres repræsentanter adgang til de erstattede eller kompenserede aktiver og den ejendom, hvorpå de befinder sig, med henblik på besigtigelse, nedrivning, bortskaffelse, overtagelse eller anden hermed forbunden aktivitet.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om krav til oprydning, friholdelse af adgangsveje og om passende varsel før påbegyndelse af nedrivningsarbejde m.v.

§ 8 d. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kompensation for rimelige omkostninger afholdt af minkavlere og følgeerhverv i perioden frem til fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3.«

§8d Ændringsforslag fremsat med lov 206 (2020/1):

6. Efter § 8 indsættes før overskriften før § 9:

»§ 8 a. Ved fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, for minkavl, opdræt af mink med henblik på videresalg af levende dyr, pelseri, som har været drevet i tilknytning til en minkvirksomhed, eller udlejning af stald- og burkapacitet, er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret som nævnt i stk. 2 og 3 over de aktiver, der er ydet erstatning eller kompensation for.

Stk. 2. Ved erstatning eller kompensation for fast ejendom er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ret til bortskaffelse af bygninger, bygningsinstallationer m.v., der er en del af den faste ejendom. Retten til bortskaffelse omfatter ret til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. samt ejendomsret til de bortskaffede aktiver. Staten afholder udgifterne til nedrivning og fjernelse af bygninger m.v. Staten afholder ikke andre omkostninger, herunder omkostninger til anden oprydning eller forureningsbekæmpelse. Staten oppebærer eventuelle indtægter i forbindelse med de bortskaffede aktiver.

Stk. 3. Ved erstatning eller kompensation for løsøre, herunder driftsmateriel og driftsinventar, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver er det et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at staten erhverver ejendomsret til aktiverne.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1-3, herunder om, at det er et vilkår for erstatningen eller kompensationen, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal bidrage og medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1-3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 2 og 3, herunder efter anmodning fra den enkelte minkavler eller følgeerhvervsvirksomhed, ikke overtages og dermed heller ikke erstattes eller kompenseres.

§ 8 b. For følgeerhverv, som ikke er omfattet af § 8 a, er det et vilkår for kompensationen, at staten ved fastsættelsen af kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, erhverver ejendomsret til den faste ejendom, løsøre, immaterielle rettigheder og alle øvrige aktiver, som ejes af og blev anvendt i den minkrelaterede virksomhed, uanset graden af anvendelse i den minkrelaterede virksomhed, og som der ydes kompensation for.

Stk. 2. Vilkår fastsat efter stk. 1 kan dog ikke omfatte fast ejendom, hvorpå der er en ejerbolig, medmindre ejeren fremsætter begæring herom.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om, at det er et vilkår for kompensationen, at modtagere af kompensation aktivt skal bidrage og medvirke til, at staten erhverver de fastsatte rettigheder efter stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse aktiver som nævnt i stk. 1, herunder efter anmodning fra følgeerhvervsvirksomheden, ikke overtages og dermed heller ikke kompenseres.

§ 8 c. Det kan fastsættes som et vilkår for erstatning og kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3, at modtagere af erstatning eller kompensation aktivt skal medvirke til at give de involverede myndigheder og deres repræsentanter adgang til de erstattede eller kompenserede aktiver og den ejendom, hvorpå de befinder sig, med henblik på besigtigelse, nedrivning, bortskaffelse, overtagelse eller anden hermed forbunden aktivitet.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er omfattet af stk. 1, herunder om krav til oprydning, friholdelse af adgangsveje og om passende varsel før påbegyndelse af nedrivningsarbejde m.v.

§ 8 d. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kompensation for rimelige omkostninger afholdt af minkavlere og følgeerhverv i perioden frem til fastsættelsen af erstatning eller kompensation efter regler fastsat i medfør af § 8, stk. 3.«

§9 Modregning
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at krav, der omfattes af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, ikke kan modregnes i krav på udbetaling efter denne lov. Bekendtgørelse om forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19

§10 Statens udgifter i forbindelse med aflivning af mink
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan afholde udgifter i forbindelse med aflivning af mink som følge af SARS-CoV-2 (covid-19), eksempelvis til destruktion, bortskaffelse, rengøring, desinfektion, administration m.v.

§10a Ændringsforslag fremsat med lov 206 (2020/1):

7. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 11:

»Klage og delegation

§ 10 a. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller miljøministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under det pågældende ministerium, kan vedkommende minister fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Vedkommende minister kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 2. Fastsætter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri regler om andre offentlige myndigheders eller offentlige institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven, jf. § 6, stk. 5, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§ 10 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om efterprøvelse af de i § 8, stk. 5, 2. pkt., omtalte myndigheders afgørelser, herunder regler om

1) adgangen til at påklage myndighedernes afgørelser,

2) at afgørelser ikke kan indbringes for domstolene, før en mulighed for administrativ rekurs har været udnyttet, og

3) at afgørelser skal indbringes for domstolene inden for nærmere fastsatte frister.

Obligatorisk digital kommunikation

§ 10 c. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller til og fra myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 10 d. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav, herunder krav om, at personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.«

§10b Ændringsforslag fremsat med lov 206 (2020/1):

7. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 11:

»Klage og delegation

§ 10 a. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller miljøministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under det pågældende ministerium, kan vedkommende minister fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Vedkommende minister kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 2. Fastsætter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri regler om andre offentlige myndigheders eller offentlige institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven, jf. § 6, stk. 5, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§ 10 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om efterprøvelse af de i § 8, stk. 5, 2. pkt., omtalte myndigheders afgørelser, herunder regler om

1) adgangen til at påklage myndighedernes afgørelser,

2) at afgørelser ikke kan indbringes for domstolene, før en mulighed for administrativ rekurs har været udnyttet, og

3) at afgørelser skal indbringes for domstolene inden for nærmere fastsatte frister.

Obligatorisk digital kommunikation

§ 10 c. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller til og fra myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 10 d. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav, herunder krav om, at personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.«

§10c Ændringsforslag fremsat med lov 206 (2020/1):

7. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 11:

»Klage og delegation

§ 10 a. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller miljøministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under det pågældende ministerium, kan vedkommende minister fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Vedkommende minister kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 2. Fastsætter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri regler om andre offentlige myndigheders eller offentlige institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven, jf. § 6, stk. 5, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§ 10 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om efterprøvelse af de i § 8, stk. 5, 2. pkt., omtalte myndigheders afgørelser, herunder regler om

1) adgangen til at påklage myndighedernes afgørelser,

2) at afgørelser ikke kan indbringes for domstolene, før en mulighed for administrativ rekurs har været udnyttet, og

3) at afgørelser skal indbringes for domstolene inden for nærmere fastsatte frister.

Obligatorisk digital kommunikation

§ 10 c. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller til og fra myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 10 d. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav, herunder krav om, at personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.«

§10d Ændringsforslag fremsat med lov 206 (2020/1):

7. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 11:

»Klage og delegation

§ 10 a. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller miljøministeren sine beføjelser efter loven til en myndighed under det pågældende ministerium, kan vedkommende minister fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Vedkommende minister kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 2. Fastsætter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri regler om andre offentlige myndigheders eller offentlige institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter loven, jf. § 6, stk. 5, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Stk. 3. Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

§ 10 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om efterprøvelse af de i § 8, stk. 5, 2. pkt., omtalte myndigheders afgørelser, herunder regler om

1) adgangen til at påklage myndighedernes afgørelser,

2) at afgørelser ikke kan indbringes for domstolene, før en mulighed for administrativ rekurs har været udnyttet, og

3) at afgørelser skal indbringes for domstolene inden for nærmere fastsatte frister.

Obligatorisk digital kommunikation

§ 10 c. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller til og fra myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 10 d. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller myndigheder som nævnt i § 6, stk. 5, og § 8, stk. 5, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav, herunder krav om, at personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.«

§11 Straf
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der

Stk. 2 I forskrifter fastsat i medfør af loven kan der fastsættes straf i form af bøde og fængsel indtil 6 måneder for overtrædelse af forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af §§ 3 og 8. Ministeren kan fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3 § 11, stk. 1, nr. 1 og 3, finder, for så vidt angår mink, der er anskaffet før lovens ikrafttræden, først anvendelse fra den 15. januar 2021.

Stk. 4 Ansøgning om tilladelse efter § 1, stk. 4, skal, for så vidt angår tekniske og videnskabelige undersøgelser, der er iværksat før lovens ikrafttræden, indgives senest den 15. januar 2021. Giver ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri afslag på ansøgningen, fastsættes der samtidig en frist for, hvornår minkene skal være aflivet. Indtil udløbet af fristen i 2. pkt. finder § 1, stk. 1 og 2, ikke anvendelse.

§13 Ændring af anden lovgivning
(Udeladt)

§14 Færøerne og Grønland
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside