14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Tobaksreklameloven

Lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Lov nr. 492 af 07. juni 2001, jf.
lovbekendtgørelse nr. 586 af 26. marts 2021,
som ændret ved lov nr. 2071 af 21. december 2020

Denne konsoliderede version af tobaksreklameloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Tobaksreklameloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23. juni 2022

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens anvendelsesområde og definitioner

§1 Loven finder anvendelse på tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, hvorved forstås:

 • 1) Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes, tygges eller på anden måde indtages, hvis de, helt eller delvis, er fremstillet af tobak.

 • 2) Varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med varer omfattet af nr. 1.

 • 3) Produkter med indhold af nikotin, der ikke er tobaksvarer, jf. § 2, nr. 2, i lov om tobaksvarer m.v., eller elektroniske cigaretter, jf. § 2, nr. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v., og som ikke er godkendt ved en markedsføringstilladelse efter lov om lægemidler eller EU-retlige regler om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse af humanmedicinske lægemidler, og udstyr, der er beregnet til at blive benyttet sammen med disse produkter.

 • 4) Rygeprodukter baseret på planter, urter eller frugter, som ikke indeholder tobak, og som kan forbruges via en forbrændingsproces.

§2 Ved reklame forstås i denne lov enhver handling i erhvervsøjemed, som har til formål at fremme salget af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, eller som har dette som en direkte eller indirekte virkning.

Stk. 2 Ved reklame forstås tillige:

 • 1) Brug af et navn, mærke, symbol eller andre kendetegn, der hovedsagelig er kendt fra tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, i reklame for andre varer og tjenesteydelser.

 • 2) Markedsføring af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter ved hjælp af et varemærke, der er kendt som eller i brug som mærke for andre varer og tjenesteydelser.

 • 3) Brug af layout, udformning eller bestemte farvesammensætninger, der forbindes med bestemte tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter.

 • 4) Brug af genkendelige tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter i reklame for andre varer og tjenesteydelser.

Stk. 3 Ved sponsorering forstås i denne lov enhver form for offentligt eller privat bidrag til et arrangement, en aktivitet eller en enkeltperson med det formål at fremme salget af tobaksvarer, tobakssurogater eller urtebaserede rygeprodukter eller med dette som en direkte eller indirekte virkning.

Stk. 4 Ved salgssted forstås ethvert sted, hvor tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter udbydes til salg.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Forbud mod reklame m.v.

§3 Alle former for reklame for tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter er forbudt.

Stk. 2 Forbuddet gælder dog ikke:

 • I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er § 1, nr. 8, i lov nr. 2071 af 21. december 2020 ikke implementeret korrekt. Vi har implementeret ændringen, som den er vedtaget i lov nr. 2071 af 21. december 2020.

  1) Reklame i pressen og andre trykte publikationer, der udelukkende henvender sig til fagfolk i branchen for tobak, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, og publikationer, der trykkes og udgives i tredjelande, såfremt de ikke hovedsagelig er bestemt for EU´s marked.

 • 2) Brug af et navn, der før den 13. december 2000 har været anvendt både for tobaksvarer og andre varer eller tjenesteydelser, til reklame for disse andre produkter, såfremt navnet fremtræder i en form, hvorved det tydeligt adskiller sig fra navnets udseende på tobaksvaren.

 • 3) Brug af et navn, der er kendt fra tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, i reklame for andre varer og tjenesteydelser, hvis den anden vare eller tjenesteydelse kun markedsføres i et begrænset geografisk område.

§4 Sponsorering til fordel for tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter er forbudt.

§5 Enhver form for uddeling, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, eller som har dette som direkte eller indirekte virkning, er forbudt.

§5a Synlig anbringelse og fremvisning af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter på salgssteder, herunder på internettet, er forbudt.

Stk. 2 Forbuddet gælder ikke salg af piber på internettet og salg af piber, pibetobak og cigarer på fysiske salgssteder, som er specialiseret i salg af disse produkter.

Stk. 3 Salgssteder, herunder på internettet, kan efter anmodning fra køberen give køberen en liste med neutrale oplysninger om, hvilke tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter der sælges på salgsstedet, og varernes pris. På fysiske salgssteder kan listen med neutrale oplysninger opsættes ved en ekspedientbetjent salgskasse.

Stk. 4 Sundhedsministeren kan fastsætte regler om forbuddet efter stk. 1, om, hvilke produkter og salgssteder der er omfattet af stk. 2, om reklame på disse salgssteder og om salgsstedets fremvisning af neutrale oplysninger efter stk. 3.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Tilsynsbestemmelser

§6 Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med lovens overholdelse. Tilsynet føres efter markedsføringslovens regler.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Straffebestemmelser

§7 Overtrædelse af §§ 3, 45 og 5 a straffes med bøde.

Stk. 2 I regler, der fastsættes i medfør af § 5 a, stk. 4, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§8 Loven træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 2 (overgangsbestemmelse i lov nr.492 af 7. juni 2001 er udeladt).

§9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside