14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1181 af 25. november 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. november 2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Indhold
Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om den regionale uddannelsespuljes anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2 Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at give mulighed for, at flere personer omfattet af § 6, nr. 1-8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, § 6, nr. 10-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan få korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

§2 Anvendelsesområde
Jobcenteret kan, efter reglerne i § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser til personer i målgruppen i lovens § 97 samt give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser i forbindelse med ansættelse af målgruppen.

Stk. 2 Kommunerne kan, med midler fra den regionale uddannelsespulje, få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser og tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser efter lovens § 97.

Stk. 3 Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter drøftelse og godkendelse af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør de regionale positivlister den 1. april og de opdaterede regionale positivlister den 1. oktober. Derudover offentliggøres løbende en regional opdateret positivliste, når et regionalt arbejdsmarkedsråd har optaget yderligere kurser på sin regionale positivliste efter reglerne i § 97, stk. 2, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 For korte, erhvervsrettede kurser, der skal fremgå af en regional positivliste, er det tidspunktet for kommunens bevilling af det pågældende kursus, og ikke kursets starttidspunkt, der er afgørende for, om kommunerne kan anvende midlerne fra den regionale uddannelsespulje til køb af kurset, hvis kurset ikke længere fremgår af den regionale positivliste eller de regionale positivlister i de tilstødende Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) områder.

§3 Fordeling af tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje
Der afsættes årligt en bevilling til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2 Den regionale uddannelsespulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start.

Stk. 4 Fordelingen foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og ledighedsydelsesmodtagere. Der udmeldes ikke et minimumsbeløb til kommunerne.

Stk. 5 Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af korte, erhvervsrettede kurser i tilskudsperioden.

§4 Genudmelding af mindreforbrug
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding året efter af et mindreforbrug af de udmeldte tilsagn om tilskud til kommunerne.

Stk. 2 Genudmeldingen kan ske på en af følgende måder:

  • 1) På samme måde som hovedudmeldingen, jf. § 3, stk. 4.

  • 2) Efter objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af forbruget det foregående år.

§5 Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud
Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud eller hvor der er givet tilskud i forbindelse med ansættelse, der er finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke kurser kommunerne har ydet støtte til.

Stk. 4 Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Social- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

§6 Kommuner, der modtager tilskud jf. §§ 3 og 4, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres udgifter til indsatsen.

Stk. 2 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for mindre end 500.000 kr., skal indsende et ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for 500.000 kr. eller derover, skal indsende det revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4 Fristen for indsendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af det revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud, herunder også anvendelse af tilsagn om tilskud modtaget i forbindelse med genudmelding af et mindreforbrug, er 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 5 Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§7 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1181 af 25. november 2019 om den regionale uddannelsespulje ophæves.

profile photo
Profilside