14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1167 af 14. juli 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 257 af 25. juni 2020 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af et forventet samlet indkomsttab, jf. § 3, nr. 1, på minimum 50 pct. samlet i kompensationsperioden hos sæsonafhængige freelancere mv., jf. § 3, nr. 2 og 10, som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020.

Stk. 3 Retten til kompensation tilkommer freelancere mv., som har faste arbejdssteder i Danmark, og som udfører sæsonafhængigt arbejde, jf. § 3, nr. 1 og 2.

§2 Ordningen skal administreres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Kapitel 2

Definitioner

§3 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Indkomsttab: Forskellen mellem den samlede indkomst, jf. nr. 6, i kompensationsperiode og referenceperioden, jf. nr. 8 og 9. Tabet skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige mv. skulle levere til, er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19- afværgeforanstaltninger.

 • 2) Freelancer mv.: Fysisk person med CPR-nr., der har haft indtægter som både A- og B-indkomst frem til den 1. januar 2019, jf. nr. 3 - 5, som har faste arbejdssteder i Danmark, og hvor freelancerens beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten højst udgør 55 pct. i gennemsnit pr. måned.

 • 3) A-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde i et ansættelsesforhold, og hvori der er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag før udbetaling af beløbet.

 • 4) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag før udbetaling af beløbet.

 • 5) Anden indkomst: Indtægter, som ikke omfattes af nr. 3 og 4, for arbejde, når indtægterne har form af vederlag i form af biblioteksafgift, legater fra Statens Kunstfond, bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 19, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og F, og indkomst fra beskæftigelse om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Sidstnævnte indkomst opgøres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

 • 6) Samlet indkomst: Summen af indtægterne i nr. 3, 4 og 5.

 • 7) Overskud fra selvstændig virksomhed: Overskud fra egen selvstændig virksomhed, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 1. januar 2019.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode freelancerens mv. indkomsttab opgøres i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med 1. maj 2019 til og med 31. juli 2019 eller perioden fra og med den 1. juni 2019 til og med den 31. august 2019. Perioden skal svare til den valgte kompensationsperiode med en forskydning på et år, jf. § 4, stk. 6. Freelancere mv. som grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom, barsel eller at have en toårig cyklus i sit virke, ikke har registreret samlet indkomst i kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår for referenceperioden.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for freelancerens mv. indkomsttab, jf. § 4, stk. 6.

 • 10) Sæsonafhængig: Den gennemsnitlige samlede indkomst i referenceperioden pr. måned er 50 pct. højere end den gennemsnitlige samlede indkomst pr. måned for dét kalenderår, hvori referenceperioden ligger, jf. § 4, stk. 3 og 4.

Kapitel 3

Kompensationsberettiget tab og krav

§4 Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-8 er opfyldt.

Stk. 2 Freelanceren mv. skal være registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Freelancerens mv. samlede indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 4. Freelanceren mv. kan i de 10.000 kr. medregne skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed, jf. § 3, nr. 7.

Stk. 4 Freelancere mv. som grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom, barsel eller at have en toårig cyklus i sit virke, ikke har registreret samlet indkomst i kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår end det i stk. 3 nævnte.

Stk. 5 Af den gennemsnitlige månedlige indkomst skal B-indkomst minimum udgøre 5.000 kr. pr. måned. A-indkomst må maksimalt udgøre 20.000 kr. pr. måned.

Stk. 6 Der skal ansøges om kompensation for perioden fra og med den 1. maj 2020 til og med den 31. juli 2020 eller fra og med den 1. juni 2020 til og med den 31. august 2020.

Stk. 7 Freelanceren mv. er ikke berettiget til dagpenge eller supplerende dagpenge og må ikke modtage offentlige ydelser, herunder kontanthjælp.

Stk. 8 Freelanceren mv. skal være sæsonafhængig, jf. § 2, nr. 10.

§5 Kompensationens størrelse mv.
Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede indkomsttab, jf. § 3, nr. 1.

Stk. 2 Der kan maksimalt opnås kompensation på 37.000 kr. pr. måned i gennemsnit, og samlet set op til 111.000 kr. i hele kompensationsperioden.

§6 Kompensation efter denne bekendtgørelse er betinget af, at freelancerens mv. samlede indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

§7 Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres freelanceren mv. på anden vis, herunder ved forsikring eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Freelancere mv., som har opnået kompensation i medfør af bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19, bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. medbåde A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19, eller den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst kan søge kompensation efter denne ordning. Allerede udbetalt kompensation efter bekendtgørelserne i 1. pkt. for en periode, der overlapper kompensationsperioden efter denne bekendtgørelse, jf. § 4, stk. 6, vil blive modregnet kompensationen efter denne ordning. Ansøgning om kompensation, der endnu ikke er udbetalt, kan skriftligt fortrydes af ansøger.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation for indkomsttab, som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i indkomst må anses at være forårsaget af, at freelanceren mv. uretmæssigt har undladt at henføre samlet indkomst til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor samlet indkomst til referenceperioden.

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

§8 Ansøgning og dokumentation
Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning »kompensation til freelancere mv.« senest den 31. oktober 2020.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning i stk. 1. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 9.

Stk. 3 Freelanceren mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

§9 Freelancere mv. skal overholde kravene i stk. 2-10 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 8.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nr.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. realiserede samlede indkomst, jf. § 4, stk. 3, i perioden beskrevet i § 4, stk. 3 eller 4. Såfremt der grundet særlige omstændigheder vælges et andet kalenderår, skal der indsendes begrundelse herfor samt dertilhørende dokumentation.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. forventede samlede indkomst i kompensationsperioden.

Stk. 5 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. realiserede samlede indkomst for referenceperioden. Såfremt der grundet særlige omstændigheder vælges et andet kalenderår for referenceperioden, skal der indsendes begrundelse herfor samt dertilhørende dokumentation, jf. § 2, nr. 8.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail på freelanceren mv.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt freelanceren mv. modtager offentlige ydelser.

Stk. 8 Ansøger skal under strafansvar, jf. § 21, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-7 er korrekte, og at freelanceren mv. ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Stk. 9 Ansøger skal indsende dokumentation for det forventede tabs relation til et eller flere arrangementer, jf. § 2, nr. 1. Det er et krav, at kontrakter og aftaler, som der søges kompensation for, skal være indgået forud for den 6. april 2020.

Stk. 10 Ansøger skal underskrive tro- og loveerklæring om overholdelse af Europa-kommissionens regler for de minimis-støtte i overensstemmelse med de minimis-forordningen. Støttemodtager skal herunder oplyse om det samlede de minimis-støttebeløb, som støttemodtager har modtaget fra offentlige myndigheder i de seneste 3 år og om eventuelle krav om tilbagebetaling af tilskud, som Europa-Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

§10 Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til freelancerens mv. samlede indkomst, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 3 og 4 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 5.

§11 Tilsagn om kompensation bortfalder, hvis tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen).

§12 Udbetaling af kompensation
Udbetaling af kompensation vil ske direkte til freelancerens mv. NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen, jf. § 10, stk. 6, og § 11.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis freelanceren mv. ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 7, stk. 2.

§13 Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.

§14 Kompensationen er skattepligtig.

Kapitel 5

Kontrol og efterregulering af kompensation

§15 Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. § 10, § 11 og §§ 15-19.

§16 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

§17 Freelanceren mv. skal senest den 8. februar 2021 indsende en opgørelse over det faktisk lidte indkomsttab fra referenceperiodens til kompensationsperiodens afslutning, såfremt der er modtaget kompensation for denne.

Stk. 2 Hvis freelancerens mv. faktisk samlede indkomst i hele den periode, der er modtaget kompensation for, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation på grundlag af den indsendte dokumentation efter stk. 1. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 2, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

Stk. 4 Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

§18 Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

 • 1) freelancerens mv. samlede skattepligtige indkomst i indkomståret 2020 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

 • 2) tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen), eller

 • 3) freelanceren mv. har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§19 Freelanceren mv. og dennes eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol efter dette kapitel.

Kapitel 6

Klage, straf og ikrafttræden

§20 Klageadgang
Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§21 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§22 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2020.

profile photo
Profilside