14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om godskørsel

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om godskørsel bygger på bekendtgørelse nr. 2168 af 21. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om godskørsel

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 8-9, § 6 a, stk. 8, § 6 b, stk. 4, § 7, stk. 3, § 8, stk. 3 og 4, § 9, § 11, stk. 1, § 12, stk. 8, § 16 b, stk. 5, og § 17, stk. 2 og 5, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 1639 af 26. december 2013, lov nr. 735 af 8. juni 2018 og lov nr. 870 af 14. juni 2020, § 85, stk. 1, og § 118, stk. 12, 1. pkt., og stk. 13, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018 og lov nr. 556 af 7. maj 2019, og § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel, og efter forhandling med skatteministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, og § 7 i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang, som ændret ved bekendtgørelse nr. 2149 af 21. december 2020:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. december 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Fortegnelse over emner, der skal indgå i kursus, jf. § 7
 • Bilag 2Fortegnelse over emner, der skal indgå i kursus, jf. § 8

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse gælder for udførelse af godskørsel for fremmed regning med

Stk. 2 Kapitel 4 gælder for erhvervsmæssig udlejning af chauffører, hvortil der kræves godkendelse i henhold til godskørselslovens § 6 a, stk. 3 og 4.

Stk. 3 Kapitel 6 gælder for udførelse af firmakørsel.

Stk. 4 Kapitel 7 gælder for udenlandske virksomheders udførelse af godskørsel.

Kapitel 2

Undtagelser fra krav om tilladelse

§2 Godskørsel for fremmed regning, der udføres med følgende køretøjer, er undtaget fra kravet om tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2,

 • 1) motorkøretøjer, der er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet,

 • 2) motorkøretøjer, der er specielt indrettet til at udføre redningsopgaver, og som anvendes til transport i direkte tilslutning til sædvanligt redningsarbejde,

 • 3) højtryksspulevogne og opsugende fejemaskiner, eller

 • 4) motorkøretøjer, der kun anvendes til transport af affaldsprodukter fra landbrugsbedrifter med henblik på spredning heraf på landbrugsjord.

Kapitel 3

Krav til vognmænd

§3 Ansøgning
Ansøgning om udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelser til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 og 2, indgives til Færdselsstyrelsen ved digital selvbetjening via virk.dk.

Stk. 2 Tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, udstedes som en fællesskabstilladelse med bekræftede kopier i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (forordning nr. 1072/2009).

§4 Vandel
Færdselsstyrelsen indhenter straffeattest til offentligt brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af kravet i godskørselslovens § 4, stk. 1, nr. 4, om den ansøgende transportleders vandel.

Stk. 2 En ansøgende transportleder, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv tilvejebringe straffeattest fra tidligere opholdslande.

Stk. 3 Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som Færdselsstyrelsen anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

§5 Forfalden gæld til det offentlige
Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger fra Skattestyrelsen om forfalden gæld til det offentlige til brug ved bedømmelsen af, om den ansøgende virksomhed og transportleder opfylder kravene i godskørselslovens § 3, stk. 1, nr. 2, og § 4, stk. 1, nr. 3, om ikke at have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

§6 Egenkapital
En ansøger skal ved ansøgning om indtil to tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 150.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 40.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 2 En ansøger skal ved ansøgning om en tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 13.500 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 6.750 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 3 Kravet til egenkapital kan dokumenteres ved

 • 1) virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har skullet afgive sin første årsrapport,

 • 2) virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor,

 • 3) erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller

 • 4) garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen.

§7 Faglige kvalifikationer
For at blive godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, skal ansøgeren inden for de seneste 10 år have gennemført et kursus og bestået en prøve, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Kurset skal have en varighed på mindst 144 lektioner og omfatte samtlige de emner, der er angivet i bilag 1. En lektion udgør 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Stk. 3 En ansøger, der er godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, er fritaget for at gennemføre kursus og prøve efter stk. 1.

Stk. 4 En ansøger kan fritages for at gennemføre kursus efter stk. 1, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste fem år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Ansøgeren skal bestå prøven efter stk. 1.

§8 For at blive godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, skal ansøgeren inden for de seneste 10 år have gennemført et kursus og bestået en prøve, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2 Kurset skal have en varighed på mindst 37 lektioner og omfatte samtlige de emner, der er angivet i bilag 2. En lektion udgør 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Stk. 3 Følgende personer er fritaget for at gennemføre kursus og prøve efter stk. 1:

 • 1) Ansøgere, der inden for de seneste 10 år har bestået prøven nævnt i § 7, stk. 1.

 • 2) Ansøgere, der er godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2.

Stk. 4 En ansøger kan fritages for at gennemføre kursus efter stk. 1, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste tre år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Ansøgeren skal bestå prøven efter stk. 1.

§9 Aflønning af transportleder
En transportleder, der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, og som ikke er eneejer af virksomheden, skal aflønnes med mindst 15.000 kr. om måneden. Er transportlederen tillige ansat som chauffør, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør, jf. godskørselslovens § 6, stk. 3, og derudover aflønnes med mindst 50.000 kr. om året for arbejdet som transportleder.

Stk. 2 En transportleder, der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, og som ikke er eneejer af virksomheden, skal aflønnes med mindst 10.000 kr. om måneden. Er transportlederen tillige ansat som chauffør, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør, jf. godskørselslovens § 6, stk. 3, og derudover aflønnes med mindst 35.000 kr. om året for arbejdet som transportleder.

Stk. 3 Kravet om aflønning af en transportleder efter stk. 1 og 2 skal dokumenteres ved indsendelse af en ansættelseskontrakt mellem transportlederen og virksomheden til Færdselsstyrelsen.

Stk. 4 Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra kravene i stk. 1 og 2, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

§10 Føreren
Tilladelsesindehaveren har pligt til at sikre sig, at virksomhedens chauffører til stadighed opfylder lovgivningens krav til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og varebilschaufføruddannelsesbevis.

§11 En chauffør, der ikke er statsborger eller fastboende udlænding i et EØS-land, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning nr. 1072/2009, skal ved international kørsel på grundlag af en tilladelse, der er udstedt i henhold til forordning nr. 1072/2009, medbringe førerattest. Færdselsstyrelsen udsteder førerattesten til virksomheden, der stiller den til rådighed for chaufføren.

Stk. 2 Virksomheden skal straks aflevere førerattesten til Færdselsstyrelsen, hvis chaufføren ikke længere opfylder betingelserne for udstedelsen, hvis tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, er tilbagekaldt, eller hvis virksomheden er ophørt og har tilbagesendt tilladelsen til Færdselsstyrelsen.

§12 Køretøjer
En tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2, kan kun benyttes til kørsel med ét motorkøretøj ad gangen og kun med et motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren

 • 1) er registreret bruger af, eller

 • 2) har lejet uden fører.

Stk. 2 Hvis der benyttes et motorkøretøj lejet uden fører, skal en lejekontrakt, jf. § 5 i bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører, medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

§13 Motorkøretøjer, der anvendes til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 gælder ikke, når motorkøretøjet er lejet uden fører, jf. bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

§14 Tilladt totalvægt for et motorkøretøj på over 3.500 kg må ikke nedsættes til 3.500 kg eller derunder.

Stk. 2 Tilladt totalvægt for en varebil må ikke nedsættes til 2.000 kg eller derunder.

§15 Indehaveren af en tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, skal ved digital selvbetjening via virk.dk indgive oplysning til Færdselsstyrelsen om registreringsnummeret på den varebil, hvortil tilladelsen anvendes.

Stk. 2 Kun varebiler, hvis registreringsnummer er indberettet til Færdselsstyrelsen efter stk. 1, kan benyttes til godskørsel for fremmed regning i varebil.

§16 Tilsyn m.v.
Færdselsstyrelsen fører tilsyn med virksomheder, der har fået udstedt tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan indhente enhver oplysning fra offentlige myndigheder, herunder politiet og Skattestyrelsen, og anmode tilladelsesindehaveren om enhver oplysning, som er nødvendig for at vurdere, om kravene i kapitel 3, godskørselslovens §§ 3 og 4 og artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF, til stadighed er opfyldt.

Stk. 3 Tilladelsesindehaveren er forpligtet til at afgive de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Færdselsstyrelsen foreskriver, enten til statistisk brug eller som led i nationale eller internationale kontrolforanstaltninger.

§17 En tilladelsesindehaver efter godskørselslovens § 1, stk. 1, skal efter anmodning fra Færdselsstyrelsen indsende dokumentation for, at virksomheden overholder kravene i godskørselslovens § 6, stk. 3.

Stk. 2 En indehaver af tilladelser efter godskørselslovens § 1, stk. 2, skal efter anmodning fra Færdselsstyrelsen indsende dokumentation for, at virksomheden overholder godskørselslovens § 6, stk. 4.

Stk. 3 Færdselsstyrelsen kan videresende dokumentation, som nævnt i stk. 1, til overenskomstparterne ved høring i henhold til godskørselslovens § 6 c, stk. 1. Overenskomstparterne skal behandle de modtagne oplysninger som fortrolige, jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Stk. 4 Straffelovens §§ 152-152 e finder tilsvarende anvendelse på høringsparternes videregivelse af fortrolige oplysninger.

§18 Frist for godkendelse af ny transportleder
I tilfælde af, at en transportleder i en virksomhed med tilladelse udstedt i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, fratræder, har virksomheden seks måneder fra fratrædelsestidspunktet til at få ansat og godkendt en ny transportleder.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen i stk. 1.

§19 Midlertidig fortsættelse af virksomhed
I tilfælde af, at indehaveren af en tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, afgår ved døden, kommer under rekonstruktionsbehandling eller under konkursbehandling, kan Færdselsstyrelsen tillade, at dødsboet, skyldneren, der er under rekonstruktionsbehandling, eller konkursboet midlertidigt kan fortsætte virksomhedens drift i seks måneder fra dødsfaldet, rekonstruktionsbehandlingens indledning eller konkursdekretets afsigelse med henblik på afvikling, afhændelse, rekonstruktion eller lignende.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen i stk. 1.

Kapitel 4

Krav til chaufførvikarvirksomhed

§20 Faglige kvalifikationer
En transportleder i en virksomhed med tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, eller forordning nr. 1072/2009 anses for fagligt kvalificeret til at drive chaufførvikarvirksomhed, hvis vedkommende

 • 1) inden for de seneste 10 år har gennemført kursus og bestået prøve efter § 7, stk. 1, eller

 • 2) efter 1. maj 2000 har gennemført kursus og bestået prøve efter § 7, stk. 1, og som har været og fortsat er godkendt som transportleder.

Stk. 2 En transportleder skal dog alene gennemgå og bestå et vikarudlejningskursusmodul, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, hvis vedkommende

 • 1) før 1. maj 2000 var godkendt som transportleder og fortsat er godkendt som sådan, eller

 • 2) inden for de seneste 10 år har bestået prøven nævnt i § 7, stk. 1.

Stk. 3 En transportleder i en virksomhed med tilladelse i henhold til forordning nr. 1072/2009 kan opfylde kravet i stk. 1 ved at dokumentere, at vedkommende har gennemført et kursus, der giver kendskab til drift af chaufførvikarvirksomhed.

§21 Egenkapital
En ansøger skal ved ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed i henhold til godskørselslovens § 6 a, stk. 3, dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 150.000 kr.

Stk. 2 En ansøger skal ved ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed i henhold til godskørselslovens § 6 a, stk. 4, dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 13.500 kr.

Stk. 3 Kravet til egenkapital skal dokumenteres som angivet i § 6, stk. 3.

§22 Udlevering af blanket om køre- og hviletid
En chaufførvikarvirksomhed skal ved udlejning af en chauffør til godstransport i motorkøretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg og erhvervsmæssig personbefordring udlevere en udfyldt blanket om køre- og hviletid til lejeren, således at lejeren kan sikre sig, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Blanketten findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

§23 Indsendelse af dokumentation
En virksomhed, der er etableret i et andet land end Danmark, og som er godkendt som chaufførvikarvirksomhed i henhold til godskørselslovens § 6 a, stk. 3, skal efter anmodning fra Færdselsstyrelsen, som led i Færdselsstyrelsens tilsyn med overholdelse af godskørselslovens § 6 a, stk. 5, indsende dokumentation for at være omfattet af en overenskomst, jf. godskørselslovens § 6, stk. 3, nr. 2 og 3, eller dokumentation for, at virksomheden følger et omkostningsniveau, jf. godskørselslovens § 6, stk. 3, nr. 1, for chaufførvikarer som chaufførvikarvirksomheden udlejer til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret køretøj.

Kapitel 5

Nævn og råd

§24 Overenskomstnævnets medlemmer udpeges, jf. § 6 b i godskørselsloven. Nævnet består af fem medlemmer.

Stk. 2 Fire medlemmer udpeges af de mest repræsentative overenskomstparter, der er Dansk Transport og Logistiks Arbejdsgiverforening (DTL-A), DI/Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) og Fagligt Fælles Forbund (3F). Overenskomstnævnet består af to medlemmer fra arbejdsgiversiden og to medlemmer fra lønmodtagersiden.

Stk. 3 For formanden og de øvrige medlemmer beskikkes en suppleant efter reglen i godskørselsloven § 6 b, stk. 1.

§25 Vejtransportrådet udpeges, jf. § 7 i godskørselsloven. Rådet består af 11 medlemmer.

Stk. 2 10 medlemmer udpeges efter indstilling fra Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Dansk Transport og Logistiks Arbejdsgiverforening, Dansk Persontransport, Danske Speditører, Dansk Industri, Dansk Industri Transport, Fagligt Fælles Forbund og International Transport Danmark.

Stk. 3 For formanden og de øvrige medlemmer beskikkes en suppleant efter reglen i godskørselslovens § 7, stk. 1.

Kapitel 6

Anmeldelse og mærkning af firmakøretøjer

§26 Et motorkøretøj eller vogntog, der overstiger en samlet tilladt totalvægt på 3.500 kg, og en varebil, hvis tilladte totalvægt overstiger 2.000 kg, der anvendes til firmakørsel, skal anmeldes til registrering hos Motorstyrelsen, medmindre den registrerede bruger har tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2.

Stk. 2 Registreringsattesten gælder som anmeldelsesbevis. Registreringsattesten (del I, hvis attesten er i to dele) eller kopi heraf skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Stk. 3 Køretøjer som nævnt i stk. 1 er undtaget fra kravet om anmeldelse, når de tilhører

 • 1) forsvaret,

 • 2) redningsberedskabet, hvis tilhørsforholdet klart fremgår af nummerpladen eller ved påskrift på køretøjet, eller

 • 3) brandvæsenet eller andre offentlige institutioner, som udelukkende benyttes til brandsluknings- og redningsarbejde.

§27 De anmeldelsespligtige firmakøretøjer, der er nævnt i § 26, som overstiger en samlet tilladt totalvægt på 3.500 kg, skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 gælder ikke, når motorkøretøjet er lejet uden fører, jf. bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

Kapitel 7

Udenlandske virksomheders godskørsel

§28 Anvendelse af lejede motorkøretøjer
Ved udførelse af grænseoverskridende godskørsel kan en udenlandsk virksomhed anvende et motorkøretøj, der er lejet uden fører, når det lejede motorkøretøj i hele lejeperioden udelukkende står til rådighed for den virksomhed, der lejer motorkøretøjet.

Stk. 2 Hvis der anvendes et motorkøretøj lejet uden fører, skal en lejekontrakt eller et bekræftet uddrag heraf på dansk eller engelsk medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Lejekontrakten eller det bekræftede uddrag heraf skal mindst indeholde oplysninger om

 • 1) udlejerens navn,

 • 2) lejerens navn,

 • 3) lejekontraktens dato og varighed, og

 • 4) køretøjets registreringsnummer.

§29 Cabotagekørsel
Ved udførelse af cabotagekørsel, jf. artikel 8 i forordning nr. 1072/2009, skal klart bevis for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel som foreskrevet i forordningens artikel 8, stk. 3, foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

§30 En transport, der består af tomme containere og returemballage, herunder paller, blomsterbure eller lignende, er ikke en international transport som nævnt i artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 1072/2009, hvis der ikke er tale om en reel transport i forordningens forstand.

Kapitel 8

Sikring af føreren og andre, der medvirker ved internationale vejtransporter

§31 Den, der hæfter for udgifter, som en fører eller andre får i forbindelse med sygdom under kørsel i udlandet efter godskørselslovens § 16 b, stk. 1 og 2, yder den sikrede fuld refusion af udgifter til

 • 1) lægehjælp,

 • 2) lægeordineret ophold og behandling på almindelige sygehuse, herunder operationer og ambulancetransport,

 • 3) lægeordineret medicin,

 • 4) ekstraudgifter ved transport til køretøj med fastlagt rejserute som følge af, at den sikrede er blevet forsinket grundet lægebeordret sengeleje,

 • 5) hjemrejse, der erklæres nødvendig af en læge, og

 • 6) hjembringelse af en sikret, der afgår ved døden.

Stk. 2 Der ydes refusion med maksimalt 500 kr. til tandlægehjælp i akutte tilfælde. Herudover betales ekstraudgifter med maksimalt 500 kr. pr. dag til ekstraordinært hotelophold m.v., hvor behandling efter lægehenvisning kan ske på hotel.

§32 Den, der hæfter for udgifter til retshjælp og lignende udgifter, der opstår under kørsel i udlandet efter godskørselslovens § 16 b, stk. 3, yder den sikrede fuld refusion af udgifter til advokatbistand og krav om sikkerhed til dækning af eventuelle erstatningskrav, som en udenlandsk myndighed stiller som krav for at give tilladelse til udrejse.

Stk. 2 Herudover betales ekstraudgifter med maksimalt 500 kr. pr. dag til ekstraordinært hotelophold m.v., hvor den sikrede får påbud om ikke at forlade det land, hvor der verserer retssag imod ham, før retsafgørelsen foreligger, og ekstraudgifter ved transport til køretøj med fastlagt rejserute som følge af, at sikrede er blevet forsinket som følge af retssagen.

§33 Den, der hæfter for udgifter i forbindelse med sygdom og til retshjælp m.v. efter §§ 31 og 32 kan opfylde kravet om sikkerhedsstillelse i godskørselslovens § 16 b, stk. 4, ved

 • 1) tegning af en forsikring i en forsikringsvirksomhed, der er undergivet den til enhver tid gældende lovgivning om forsikringsvirksomhed,

 • 2) medlemskab af en organisation, der i henhold til en ordning, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, garanterer for sine medlemmer, eller

 • 3) oprettelse af en bankgaranti på et beløb af 50.000 kr. eller ved deponering i bank eller sparekasse af værdipapirer til en kursværdi af i alt 50.000 kr. Værdipapirerne skal opfylde de krav, som efter den til enhver tid gældende lovgivning gælder for anbringelse af umyndiges midler.

Stk. 2 Kravet om sikkerhedsstillelse efter stk. 1 gælder ikke ved kørsel inden for de nordiske lande.

Kapitel 9

Godkendelse af kurser m.v.

§34 Ansøgning
Ansøgning om godkendelse af kurser som nævnt i §§ 7 og 8 og udbydere heraf indsendes til Færdselsstyrelsen på et særligt skema, som findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indeholde en undervisningsplan for kurset og oplysning om, hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen godkender et kursus og udbyderen heraf, hvis kurset opfylder de indholdskrav, der er angivet i henholdsvis bilag 1 og 2, og hvis kurset og prøven skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 3 En godkendelse meddelt efter stk. 2 kan tilbagekaldes, hvis kursusudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

§35 Krav til kursusudbyderens oplysningspligt
Kursusudbyderen skal oplyse kursister om, at Færdselsstyrelsen har godkendt kursusudbyderen og dennes kursus. Kursusudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisterne eller sikre, at de bliver meddelt klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om kurset.

§36 Krav til Færdselsstyrelsens sagsbehandlingsfrister m.v.
Færdselsstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside sine frister for behandling af godkendelse af kursusudbydere og kurser.

Stk. 2 Færdselsstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Færdselsstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§37 Færdselsstyrelsen kvitterer hurtigst muligt for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en kursusudbyder og kursus. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger

 • 1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 36, og

 • 2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

§38 Tilsyn
Færdselsstyrelsen fører tilsyn med de kursusudbydere, der er godkendt i henhold til § 34, stk. 2. Kursusudbyderne skal give Færdselsstyrelsen adgang til at overvære undervisning og de afsluttende prøver.

Kapitel 10

Klageadgang

§39 Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang.

Kapitel 11

Straf

§40 Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 10-12, § 13, stk. 1, § 14, § 15, stk. 2, § 16, stk. 3, § 22, § 26, stk. 1 og 2, 2. pkt., § 27, stk. 1, § 28, stk. 2, og § 29 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af denne bekendtgørelse lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse og karakteren af den begåede overtrædelse.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§41 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1222 af 23. oktober 2018 om godskørsel ophæves.

Stk. 3 For indehavere af en tilladelse efter godskørselslovens § 1, stk. 1, og § 6 a, stk. 3, der er meddelt før bekendtgørelsens ikrafttræden har bekendtgørelsens § 17, stk. 1, og § 23 først virkning fra den 1. juli 2021. Indtil dette tidspunkt finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1222 af 23. oktober 2018 fortsat anvendelse.

profile photo
Profilside