14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bekendtgørelse nr. 2249 af 01. december 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

I medfør af § 6, stk. 2, § 7, stk. 3, §§ 13-15, § 15 a, stk. 1 og 2, § 15 b, § 15 c, stk. 2, § 17 og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021, som ændret ved lov nr. 2193 af 29. december 2020, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 8, nr. 2, 4, 7-10, 12 og 16, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. december 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Afsnit I Jordbrugsbedrifter og virksomheder

Kapitel 1

Anvendelse og definitioner

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse for erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende, som udøver virksomhed indenfor en eller flere af følgende:

 • 1) Økologisk jordbrugsbedrift.

 • 2) Økologisk virksomhed:

  • a) Levende eller uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter.

  • b) Foder, foderblandinger og fodermidler, undtaget foder, foderblandinger og fodermidler beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.

  • c) Gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer.

  • d) Planteformeringsmateriale.

Stk. 2 Økologiske produkter, der er lovligt produceret eller markedsført i de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union eller lande i EØS, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§2 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Rådsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007.

 • 2) Økologiloven: Økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021, som ændret ved lov nr. 2193 af 29. december 2020.

 • 3) Erhvervsdrivende: En fysisk eller juridisk person som defineret i rådsforordningens artikel 3, nr. 13.

 • 4) Bedrift: Samtlige produktionsenheder, som defineret i rådsforordningen, artikel 3, nr. 8, som anvendes til jordbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole og lignende jordbrugsvirksomhed.

 • 5) Produktionsenhed: Samtlige aktiver på en bedrift, som defineret i rådsforordningen, artikel 3, nr. 9.

 • 6) Virksomhed: En fysisk eller juridisk person, der producerer, tilbereder, emballerer, oplagrer og markedsfører de produkter, der er omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 2, eller importerer produkter fra tredjeland med henblik på markedsføring under henvisning til den økologiske produktionsmetode i rådsforordningen samt bestemmelser udstedt i medfør heraf.

 • 7) Tomgangsperiode: En periode, hvor der ikke må være fjerkræ i folden.

 • 8) Omlægningstidspunktet: Datoen for omlægningens påbegyndelse, og hvor økologireglerne finder anvendelse.

 • 9) Græsningsperioden: Perioden hvor dyr skal have adgang til græsningsarealer, når forholdene tillader det.

 • 10) Levekylling: Kyllinger indtil 18. leveuge, der skal indgå i en æglæggende produktion, denne definition bortfalder 1. januar 2030.

 • 11) Formeringsdyr: Høns, avlshaner og -høner bestemt til produktion af økologiske rugeæg, denne definition bortfalder 1. januar 2030.

 • 12) Centralopdræt: Kyllinger på mindst 3 dage bestemt til produktion af økologiske formeringsdyr, denne definition bortfalder 1. januar 2030.

Kapitel 2

Fællesbestemmelser for certificering af jordbrugsbedrifter og virksomheder

§3 Landbrugsstyrelsen certificerer erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende efter rådsforordningens artikel 34, stk. 1.

Stk. 2 Anmodning om certificering indsendes til Landbrugsstyrelsen. Anmodningen skal ske på et skema, som findes på www.lbst.dk.

§4 Ved anmodning om certificering skal erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende oplyse om tidligere autorisation, certificering eller kontrol som økolog.

§5 En erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende er en del af certificeringsordningen, når Landbrugsstyrelsen har konstateret, at produktionen er tilrettelagt og gennemføres efter bestemmelserne i økologiloven, denne bekendtgørelse og rådsforordningen og meddelt dette til ansøger. Den erhvervsdrivende tildeles et certificeringsnummer.

Stk. 2 Certificeringen meddeles for 1 år ad gangen.

§6 Økologisk jordbrugsbedrift
Ved anmodning om certificering skal erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende, omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, ud over de oplysninger, som fremgår af § 11, stk. 1, nr. 1-9, oplyse om:

 • 1) Omlægningsplan, herunder hvis der er ikke-økologiske produktionsenheder, der planlægges omlagt efter 2 år.

 • 2) Ikke-økologiske produktionsenheder der ikke planlægges omlagt.

 • 3) Sædskifteplan.

 • 4) Kort og skitser, herunder markkort og bygninger der anvendes i den økologiske produktion.

 • 5) Der anmodes om samtidig omlægning af dyr og arealer efter reglerne i rådsforordningen.

§7 Økologisk virksomhed
Virksomheden må ikke modtage, behandle eller markedsføre jordbrugsprodukter som økologiske før Landbrugsstyrelsen har meddelt certificering.

§8 Skifte af ejer, lejer eller forpagter
Hvis en økologisk bedrift eller virksomhed helt eller delvist skifter ejer, lejer eller forpagter, eller hvis produktion og salg af økologiske produkter ophører, skal Landbrugsstyrelsen straks underrettes skriftligt herom.

Stk. 2 Ved anmeldelse af producentskifte, hvor en erhverver ønsker at fortsætte en økologisk jordbrugsproduktion, skal erhververen anmode om certificering til økologisk drift af jordbrugsbedriften eller virksomheden.

§9 Omlægning til økologisk produktion
Omlægningstidspunktet kan ikke være før datoen for indberetning om omlægning.

Stk. 2 Omlægningstidspunktet og ændringer af dette tidspunkt skal meddeles skriftligt til Landbrugsstyrelsen, før omlægningen påbegyndes. Ændringer skal endvidere meddeles før den dato for omlægning, der tidligere er meddelt styrelsen.

Stk. 3 Den erhvervsdrivende skal, inden omlægning af husdyr eller arealer påbegyndes, have den fulde råderet over disse.

§10 Omlægningen af en jordbrugsbedrift eller dele heraf til økologisk produktion skal senest påbegyndes 6 måneder efter, at anmodningen om certificering er modtaget i Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2 Den erhvervsdrivende skal fra tidspunktet for påbegyndelse af omlægningen tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i økologiloven, denne bekendtgørelse samt rådsforordningen.

§11 Økologisk jordbrugsbedrift
Erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal hvert år indberette oplysninger om:

 • 1) Jordbrugsbedriftens planteproduktion i vækstsæsonen, herunder om arealer, inkl. væksthusproduktion, afgrødesammensætning og omlægningstidspunkt.

 • 2) Forekomst af forurenede jordarealer på jordbrugsbedriften.

 • 3) Jordbrugsbedriftens husdyrproduktion i det løbende kalenderår, herunder om husdyrholdets størrelse, sammensætning og omlægningstidspunkt.

 • 4) Græsningsrettigheder.

 • 5) Bedriftens biavl, herunder antal bi-familier, nøjagtig placering af bigården og omlægningstidspunkt. Landbrugsstyrelsen skal godkende placeringen af bigården. Hvis placeringen ikke kan godkendes, skal producenten inden for 5 hverdage fra modtagelsen af afslaget omplacere de berørte stader og indberette dette til Landbrugsstyrelsen.

 • 6) Ejerskab af andre økologiske eller ikke-økologiske jordbrugsproduktionsenheder, hvad enten disse er personligt ejet eller delvist ejet i selskabsform.

 • 7) Husdyr, der ikke hører under bedriftens økologiske husdyrproduktion, herunder husdyr til eget brug og husdyr holdt som selskabsdyr.

 • 8) Rensning, tørring, toasting og lignende, hvor økologiske markprodukter forlader den økologiske enhed.

 • 9) Bælgafgrøder i sædskiftet og kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet omfattet af henholdsvis §§ 16 og 17.

Stk. 2 For erhvervsdrivende skal de oplysninger, som fremgår af stk. 1, nr. 1-9, indgives til Landbrugsstyrelsen via Tast Selv i henholdsvis Fællesskemaet, jf. den bekendtgørelse om markblok, som til enhver tid er gældende, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer, og i bi-skemaet.

Stk. 3 For grupper af erhvervsdrivende skal de oplysninger, som fremgår af stk. 1, nr. 1-9, indgives via en blanket som findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4 Væsentlige ændringer i stk. 1, nr. 1-9, samt leje eller udleje af bygninger, skal straks indberettes til Landbrugsstyrelsen via Tast Selv i Økologiskemaet.

§12 Økologisk virksomhed
Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, skal hvert år inden den 15. februar på et skema, som den erhvervsdrivende får tilsendt af Landbrugsstyrelsen, indberette oplysninger om virksomhedens forventede produktion m.m. i samme kalenderår.

Afsnit II Planteavl og husdyrhold

Kapitel 3

Gødning

§13 Den erhvervsdrivende skal føre logbog over modtaget, afgivet og anvendt kvælstof i gødning. Kvælstof i gødning beregnes i henhold til den lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, som til enhver tid er gældende.

§14 Ved overførsel af gødning mellem økologiske og ikke-økologiske produktionsenheder, omfattet af bekendtgørelsens § 6, nr. 1 og 2, tilhørende samme fysiske eller juridiske person, jf. rådsforordningens artikel 9, stk. 7-9, finder bekendtgørelsens § 13, tilsvarende anvendelse.

§15 Ved drift af både økologiske og ikke-økologiske produktionsenheder, omfattet af bekendtgørelsens § 6, nr. 1 og 2, tilhørende samme fysiske eller juridiske person, skal der for de økologiske produktionsenheder hvert år udarbejdes en særlig gødningsopgørelse for den afsluttede planperiode. Gødningsopgørelsen skal udarbejdes på et skema, der er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen, og skal kunne fremvises ved kontrollen.

§16 Bælgafgrøder i sædskiftet
På en økologisk bedrift skal der være et sædskifte, hvor der indgår bælgafgrøder som hoved-, mellem- eller efterafgrøder, som svarer til 20% af omdriftsarealet. Dette skal fremgå af indberetningen i bekendtgørelsens § 11.

Stk. 2 Ved bælgafgrøde forstås:

 • 1) Afgrøde, der udelukkende består af arter fra ærteblomstfamilien.

 • 2) Korn sammen med storfrøede arter fra ærteblomstfamilien, hvor disse udgør minimum 50% af frøene i blandingen.

 • 3) Græsblandinger, hvor småfrøede arter fra ærteblomstfamilien udgør minimum 15% af frøene i blandingen.

§17 Kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet
På en økologisk bedrift skal der dyrkes kulstoflagrende afgrøder svarende til 50% af bedriftens indberettede areal med hoved-, mellem- eller efterafgrøder. Dette skal fremgå af indberetningen i bekendtgørelsens § 11.

Stk. 2 Ved kulstoflagrende afgrøder forstås:

 • 1) Græs, græsblandinger, kløver og lucerne permanent eller i omdrift.

 • 2) Udlæg af græs, græsblandinger, kløver, og mellem-/efterafgrøder.

 • 3) Energiafgrøder, skovkulturer, frugttræer og buske med bunddække af græs.

§18 Fremavl
En certificeret virksomhed, der anmelder et parti økologisk sædekorn, markfrø eller grøntsagsfrø til markkontrol efter de til en hver tid gældende bekendtgørelser om henholdsvis sædekorn, markfrø og grøntsagsfrø, skal i anmeldelsen angive navn, adresse og certificeringsnummer på de certificerede økologiske jordbrugere, der forestår fremavlen.

§19 En certificeret bedrift, der anvender ikke-økologiske frø til fremavl af sædekorn, markfrø eller grøntsagsfrø skal kunne dokumentere, at der er tale om fremavl.

Kapitel 4

Særlige bestemmelser vedrørende dyrehold

§20 Ved fornyet omlægning af dyr skal den nye omlægningsdato tillige med en entydig identifikation af dyrene anføres i en logbog.

§21 Når forholdene tillader det, er græsningsperioderne som minimum følgende:

 • 1) For økologisk kvæg, får, geder og dyr af hestefamilien fra 15. april til 1. november.

 • 2) For kalve mellem 4 og 6 måneder fra 1. maj til 1. september.

 • 3) For ungdyr af kvæg mellem 6 og 12 måneder fra 1. maj til 1. november.

§22 Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at kvæg over 6 måneder kan opstaldes i bindestalde indtil 1. januar 2024, hvis

 • 1) der på jordbrugsbedriften er mindre end 50 dyr eksklusiv opdræt,

 • 2) bygningerne er taget i brug før 1. juli 2010,

 • 3) det ikke er muligt at holde dyrene i grupper, der passer til deres adfærd, og

 • 4) dyrene uden for græsningsperioden har adgang til daglig motion på passende motionsarealer, der skal være så store, at belægningsgraden ikke er til gene for dyrene, og desuden mindst to gange om ugen har mulighed for adgang til udearealer, der overholder minimumsarealkravene. Udearealet kan udgøre det daglige motionsareal, hvis der er daglig adgang dertil.

Stk. 2 Som led i opretholdelsen af tilladelse givet efter stk. 1, skal producenten sikre, at dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov tilgodeses, herunder

 • 1) at alle dyr har adgang til drikkevand og tørt og velstrøet lejeareal,

 • 2) at alle dyr har adgang til afgræsning i græsningsperioden, og

 • 3) at vilkårene nævnt i stk. 1 overholdes.

Stk. 3 Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis betingelserne i stk. 2, ikke er overholdt.

Stk. 4 Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis der foretages ombygning, nybygning eller anden væsentlig ændring af de eksisterende bygninger.

Kapitel 5

Fællesbestemmelser for fjerkræ

§23 Langsomt voksende slagtekyllingeracer (Gallus gallus) er kyllinger med en væksthastighed, der gennemsnitligt over tre på hinanden følgende hold ikke overstiger 38 gram pr. dyr pr. dag.

§24 Langsomt voksende kalkunracer er kalkunkyllinger med en væksthastighed, der gennemsnitligt over tre på hinanden følgende hold ikke overstiger 90 gram pr. dyr pr. dag.

§25 På udearealer til fjerkræ skal der være en tomgangsperiode mellem hver fjerkræflok, så kravene til vegetation i Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/464 artikel 16, stk. 1, 3 og 4, er opfyldt i hele den periode, hvor den efterfølgende flok har adgang til hønsegården.

§26 Produktion af økologiske levekyllinger
For fjerkræhuse omfattet af overgangsbestemmelsen i Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/464, artikel 26, stk. 7, er belægningsgraden for levekyllinger, indtil den 1. januar 2030, 15 dyr eller 21 kg levende vægt pr. m2.

§27 For fjerkræhuse, omfattet af overgangsbestemmelsen i Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/464, artikel 26, stk. 2, og som er udstyret med en solid tilbygning af fast konstruktion med en mindste bredde på 1 meter, og som fuglene har uhindret adgang til hele døgnet, gælder indtil 1. januar 2025, at disse skal have ind- og udgangshuller mellem den indre stald og tilbygningen på mindst 1,5 m pr. 100 m2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for levekyllingerne.

§28 Produktion af økologiske formeringsdyr og deres centralopdræt
For produktionssystemer, hvor høns kan bevæge sig frit mellem forskellige etager, der er omfattet af overgangsbestemmelsen i Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/464 artikel 26, stk. 5, gælder følgende indtil den 1. januar 2030:

 • 1) Der må højst være tre etager inkl. gulvarealet.

 • 2) Frihøjden mellem etagerne skal være mindst 45 cm.

 • 3) Drikke- og fodringsanlæg skal være fordelt, så alle hønsene har lige adgang til foder og vand.

 • 4) Etagerne skal være indrettet således, at ekskrementer ikke kan falde igennem til underliggende etager.

Kapitel 6

Biavl

§29 Bistader til økologisk biavl skal bestå af mindst 50 % naturlige materialer.

§30 Økologiske bigårde skal placeres, så bierne har adgang til at trække på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km.

Stk. 2 Nektar- og pollenkilder betragtes som godkendte, hvis de stammer fra økologiske arealer, miljøvenligt drevne arealer eller naturarealer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Arealerne i stk. 2, må ikke være:

 • 1) Behandlet med pesticider eller kunstgødning.

 • 2) Kortlagt efter jordforureningsloven på hverken vidensniveau 1 eller vidensniveau 2.

 • 3) Områder der kan være lettere forurenet i henhold til bekendtgørelse af lov om forurenet jord § 50a.

Afsnit III Fællesbestemmelser

Kapitel 7

Registrering i database for økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale

§31 Erhvervsdrivende, der ønsker at søge om tilladelse til, at anvende ikke-økologisk planteformeringsmateriale, skal konsultere databasen som Landbrugsstyrelsen stiller til rådighed på www.organicxseeds.dk, for at fastslå om anmodningen er berettiget.

§32 Anmeldelse som leverandør skal ske i databasen på www.seeds4organic. eu eller via blanket på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsdrivende kan registrere økologisk planteformeringsmateriale og omlægningsplanteformeringsmateriale til salg i databasen.

Stk. 2 Hvis den erhvervsdrivende vælger at registrere planteformeringsmateriale til salg i databasen, skal følgende beskrives:

 • 1) Sortens egenskaber.

 • 2) Forsøgsdata, hvis de findes.

§33 Registrering i database for økologiske dyr
Erhvervsdrivende, der ønsker at søge om tilladelse til, at indsætte ikke-økologiske dyr, skal konsultere databasen som Landbrugsstyrelsen stiller til rådighed på www.organicxlivestock.dk, for at fastslå om anmodningen er berettiget.

§34 Anmeldelse som leverandør skal ske i databasen eller via blanket på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsdrivende kan registrere økologiske dyr til salg i databasen.

Stk. 2 Hvis den erhvervsdrivende vælger at registrere økologiske dyr til salg i databasen, skal følgende oplyses:

 • 1) Opstaldningsadresse.

 • 2) Om dyret er af en bevaringsværdig race.

 • 3) Sundhedsstatus.

 • 4) Vaccinationsstatus.

 • 5) Produktionsformål.

 • 6) Produktionsdata.

 • 7) Hidtidigt opstaldningssystem.

 • 8) Relevante karakteristika.

 • 9) Håndteringshistorik.

Kapitel 8

Dokumentation og regnskab

§35 Oplysninger og registreringer, der er påkrævede efter rådsforordningen og denne bekendtgørelse, skal til enhver tid kunne forevises ved kontrolbesøg. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.

§36 En certificeret virksomhed omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, skal føre kontrol med og regnskab over køb, lager og salg af økologiske produkter med angivelse af art og mængde, dato for køb og salg samt navn og adresse og certificeringsnummer på køber og sælger af ind- og udgående partier.

§37 Anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter samt mærkning og salg
Produkter omfattet af denne bekendtgørelse, der pakkes og mærkes som økologiske, skal ved salg fra en certificeret jordbrugsbedrift eller virksomhed være mærket med Landbrugsstyrelsens økologikontrolkode: »DK-ØKO-050«. Kontrolkoden, produktets økologiske status og en henvisning til den økologiske produktionsmetode skal anføres på mærkningsseddel, faktura og følgeseddel. Henvisning til den økologiske produktionsmetode på mærkningen kan være suppleret af Ø-mærket i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

§38 Produkter må kun mærkes med Ø-mærket af erhvervsdrivende, som er certificeret efter rådsforordningens artikel 34, stk. 1.

Stk. 2 Ø-mærket skal udformes og gengives i overensstemmelse med retningslinjerne herfor fastsat i den bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., som til enhver tid er gældende.

§39 Bestemmelser om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder annoncering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand med eller uden vederlag. Bestemmelserne om salg gælder tillige besiddelse med henblik på salg.

§40 En certificeret erhvervsdrivende omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, kan mærke uforarbejdede fødevarer, der er produceret på egen jordbrugsbedrift, efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. og sælge dem direkte til den endelige forbruger. Henvisning til den økologiske produktionsmetode på mærkningen kan være suppleret af Ø-mærket i henhold til samme bekendtgørelse.

§41 For forarbejdede produkter skal mærkningen være ledsaget af oplysninger om, hvilke ingredienser af landbrugsoprindelse, der indgår i produkterne, og deres vægtandel af tørstof heraf.

§42 Økologisk husdyrgødning og organiske stoffer fra økologisk produktion kan mærkes med Ø-mærket og sælges som økologisk.

§43 Eksport
Foreligger der dokumentation for et partis økologiske status, afgiver Landbrugsstyrelsen, hvis partiet skal føres ud af landet, efter anmodning erklæring om, at producenten er omfattet af Landbrugsstyrelsens økologikontrol.

§44 Import fra tredjelande
Importøren af økologiske produkter fra ikke-godkendte tredjelande skal, før importen finder sted, have opnået Landbrugsstyrelsens tilladelse til markedsføring og anvendelse af disse produkter i den økologiske jordbrugsproduktion.

Stk. 2 Importen skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen inden ankomsten til Danmark på et skema, som findes på www.lbst.dk. Anmeldelsen skal ske mindst 24 timer og mindst en fuld arbejdsdag før, produkterne fremlægges til frigivelse.

Stk. 3 Importdokumenter verificeres af Landbrugsstyrelsen, inden produkterne frigives.

§45 Kontrol og offentliggørelse
Producenter og virksomheder, som ikke er certificeret i henhold til bestemmelser om certificering i rådsforordningen og denne bekendtgørelse, skal på forlangende udlevere dokumentation om køb og salg af produkter til og fra producenter og virksomheder, der er underlagt økologikontrol.

§46 Landbrugsstyrelsen kan offentliggøre resultater på grundlag af kontrollen. Offentliggørelsen kan omfatte navne og adresser på virksomheder og jordbrugsbedrifter, certificeret efter § 5, og kan ske, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforlæg er vedtaget, eller der er faldet endelig dom. Offentliggørelse kan ske løbende i elektronisk form.

§47 Digital kommunikation
Landbrugsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, alene med angivelse af Landbrugsstyrelsen som afsender.

Stk. 2 Landbrugsstyrelsen kan ved henvendelser til jordbrugsbedrifter eller virksomheder om forhold, der er omfattet af § 11, stk. 1, anvende digital kommunikation. Styrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med den indberetning, der er nævnt i § 11, stk. 1, uden underskrift. Afgørelser eller dokumenter skal da være forsynet med maskinel eller på tilsvarende måde gengivet underskrift. Alternativt skal der anvendes en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, der har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

§48 Ved skriftlig henvendelse til erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende om forhold, der er omfattet af bestemmelserne i rådsforordningen, økologiloven eller denne bekendtgørelse, kan Landbrugsstyrelsen anvende digital kommunikation, herunder Landbrugsstyrelsens Tast selv, som erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende kan tilgå via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 9

Straf

§49 Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 4, §§ 6-7, § 8, § 9, stk. 2-3, § 10, stk. 2, § 11, stk. 1, §§ 12–20, § 22, stk. 1-2, §§ 25-29, § 30, stk. 1, §§ 35-38 eller §§ 44-45.

Stk. 2 Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 artikel 9, stk. 1, artikel 10, stk. 4, artikel 11, artikel 12, stk. 1, artikel 14, stk. 1, artikel 17, stk. 1, artikel 19, stk. 1, artikel 23, stk. 1, artikel 26, stk. 4, artikel 27, artikel 28, artikel 30, stk. 2-4, artikel 34, stk. 1, 3 og 5, artikel 35, stk. 2, artikel 39, stk. 1 eller artikel 45.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§50 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1291 af 3. december 2019 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. ophæves.

profile photo
Profilside