14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1291 af 03. december 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

I medfør af § 6, stk. 2, § 7, stk. 3, §§ 13-15, § 15 a, stk. 1 og 2, § 15 b, § 15 c, stk. 2, § 17 og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 8, nr. 2, 4, 7-10, 12 og 16, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Afsnit I Jordbrugsbedrifter

Kapitel 1

Anvendelse og definitioner

§1 Jordbrugsprodukter produceret i Danmark, der er eller skal forsynes med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2007/834/EU af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, som senest ændret ved Rådets Forordning 2013/517/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, transeuropæiske net, retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, miljø, toldunionen, eksterne forbindelser, udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik samt institutioner på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse (i det følgende kaldet »rådsforordningen«) og Kommissionens forordning 2008/889/EF af 5. september 2008 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2017/838/EU af 17. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår foder til visse økologiske akvakulturdyr (i det følgende kaldet »kommissionsforordningen«) skal på en jordbrugsbedrift, der er autoriseret af Landbrugsstyrelsen, være produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i forordningerne.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Jordbrugsbedrift: En driftsenhed, som anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole og lignende jordbrugsvirksomhed.

 • 2) Hjortedyr: Krondyr (Cervus elaphus) og dådyr (Dama dama).

 • 3) Tomgangsperiode: En periode, hvor der ikke må være fjerkræ i folden.

 • 4) Levekylling: Kyllinger indtil 18. leveuge, der skal indgå i en æglæggende produktion.

 • 5) Langsomt voksende slagtekyllingeracer: Kyllinger med en væksthastighed, der gennemsnitligt over 3 på hinanden følgende hold ikke overstiger 38 gram pr. dyr pr. dag.

 • 6) Langsomt voksende kalkunracer: Kalkunkyllinger med en væksthastighed, der gennemsnitligt over 3 på hinanden følgende hold ikke overstiger 90 gram pr. dyr pr. dag.

 • 7) Formeringsdyr: Høns, avlshaner og -høner bestemt til produktion af økologiske rugeæg.

 • 8) Rugeæg: Æg til rugning med henblik på produktion af økologiske kyllinger.

 • 9) Centralopdræt: Kyllinger på mindst 3 dage bestemt til produktion af økologiske formeringsdyr.

 • 10) Græsningssæson: I Danmark er perioden fra 15. april til 1. november. For kalve over 6 måneder er perioden fra 1. maj til 1. november. For kalve mellem 4 og 6 måneder er perioden fra 1. maj til 1. september.

§3 Autorisation
Ansøgning om autorisation til økologisk drift af en jordbrugsbedrift kan indgives af både en fysisk og en juridisk person og skal sendes til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, som findes på www.lbst.dk.

Stk. 3 Den del af ansøgningen, der vedrører omlægningsplanen, skal være attesteret af en konsulent, der er godkendt til dette af SEGES. Det skal fremgå af planen, at bestemmelserne i § 9 og § 10 overholdes.

§4 Ansøger skal ved ansøgning om autorisation oplyse, om ansøgeren og lederen af den daglige drift inden for de seneste 5 år før ansøgningens indgivelse er blevet fundet skyldig i overtrædelse af

 • 1) den til enhver tid gældende dyreværnslov med tilhørende bekendtgørelser,

 • 2) den til enhver tid gældende lov om hold af dyr med tilhørende bekendtgørelser,

 • 3) den til enhver tid gældende lov om dyrlæger med tilhørende bekendtgørelser,

 • 4) den til enhver tid gældende lov om afgift af bekæmpelsesmidler med tilhørende bekendtgørelser,

 • 5) den til enhver tid gældende lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække med tilhørende bekendtgørelser, eller

 • 6) den til enhver tid gældende lov om foderstoffer med tilhørende bekendtgørelser.

§5 Ansøger skal ved ansøgning om autorisation oplyse følgende:

 • 1) Om forekomst af forurenede jordarealer på jordbrugsbedriften.

 • 2) Om ansøger ejer andre konventionelle eller økologiske jordbrugsproduktionsenheder, hvad enten disse er personligt ejet eller delvist ejet i selskabsform.

§6 Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at en økologisk og en ikke-økologisk produktionsenhed på en jordbrugsbedrift kan drives på samme tid, hvis enhederne er klart adskilte fra hinanden. Landbrugsstyrelsen fastsætter betingelserne herfor.

§7 Landbrugsstyrelsen meddeler ansøgeren autorisation til økologisk drift af jordbrugsbedriften, når styrelsen har konstateret, at jordbrugsbedriftens produktion er tilrettelagt og gennemføres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen, jf. dog den til enhver tid gældende økologilovs § 8. Ansøgeren tildeles et autorisationsnummer til den autoriserede jordbrugsbedrift.

Stk. 2 Ved overtagelse af en økologisk jordbrugsbedrift i form af producentskifte meddeler Landbrugsstyrelsen ansøgeren autorisation, jf. dog den til enhver tid gældende økologilovs § 8, og tildeler ansøgeren et autorisationsnummer til den autoriserede jordbrugsbedrift.

§8 Skifte af ejer, bruger eller driftsleder
Hvis en økologisk jordbrugsbedrift skifter ejer, bruger eller ansvarlig driftsleder, eller hvis produktion og salg af økologiske produkter ophører, skal Landbrugsstyrelsen straks underrettes skriftligt herom.

Stk. 2 Ved et skifte, hvor en erhverver ønsker at drive økologisk jordbrugsproduktion, skal producentskifteerklæring, som findes på www.lbst.dk udfyldes og indsendes.

§9 Omlægning til økologisk produktion
Omlægningen af jordbrugsbedriften til økologisk produktion skal senest påbegyndes 6 måneder efter, at autorisationsansøgningen er modtaget i Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2 Producenten skal allerede fra tidspunktet for påbegyndelse af omlægningen tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen.

§10 Omlægningstidspunktet angiver omlægningens påbegyndelse.

Stk. 2 Tidspunktet for omlægning af arealer fastsættes til tidspunktet for oplysning om omlægning.

Stk. 3 Tidspunktet for påbegyndt omlægning og ændringer af dette tidspunkt skal meddeles skriftligt til Landbrugsstyrelsen, før omlægningen påbegyndes. Ændringer skal endvidere meddeles før den dato for omlægning, der tidligere er meddelt styrelsen.

Stk. 4 Producenten skal, inden omlægning af dyr eller arealer påbegyndes, have den fulde råderet over disse.

§11 Jordbrugsbedriftens samlede produktion skal være påbegyndt omlægning inden udgangen af det 4. kalenderår efter, at bedriften har påbegyndt omlægning, jf. dog § 12.

Stk. 2 Arealer eller husdyr, der tilkøbes eller forpagtes efter det 4. kalenderår, skal omlægges straks, jf. dog § 12.

Stk. 3 Ikke-økologiske dyr af en art, der ikke er påbegyndt omlægning, kan indkøbes til jordbrugsbedriften. Dog skal dette ske inden udgangen af det 4. kalenderår, jf. stk. 1.

Stk. 4 Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglen i stk. 3, 2. pkt.

§12 Uanset bestemmelsen i § 11, stk. 1 og 2, kan omlægning af dyr undlades, hvis

 • 1) dyrene og produkterne fra dyrene kun er til eget forbrug,

 • 2) der ikke er økologiske dyr, herunder dyr under omlægning, af samme art på jordbrugsbedriften, og

 • 3) dyrene opdrættes i en enhed, der er klart adskilt fra de enheder, der producerer efter reglerne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen.

Stk. 2 Arealer med skov skal kun omlægges, hvis der sælges produkter fra arealerne med henvisning til den økologiske produktionsmetode, eller hvis arealerne på anden vis indgår i produktionen.

§13 Samtidig omlægning
Der kan kun ske samtidig omlægning af dyr og arealer efter reglerne i rådsforordningen og kommissionsforordningen, hvis der er ansøgt herom i forbindelse med ansøgningen om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

§14 Indberetning
Producenten skal hvert år indberette oplysninger om

 • 1) jordbrugsbedriftens planteproduktion i den løbende vækstsæson, herunder om arealer, afgrødesam mensætning og omlægningstidspunkt,

 • 2) jordbrugsbedriftens husdyrproduktion i det løbende kalenderår, herunder om husdyrholdets størrelse, sammensætning og omlægningstidspunkt,

 • 3) græsningsrettigheder,

 • 4) bedriftens biavl, herunder antal bi-familier, nøjagtig placering af bigården og omlægningstidspunkt. Landbrugsstyrelsen skal godkende placeringen af bigården. Hvis placeringen ikke kan godkendes, skal producenten inden for 5 hverdage fra modtagelsen af afslaget omplacere de berørte stader til en placering, som ligger inden for det godkendte areal, jf. § 68 og indberette dette til Landbrugsstyrelsen.

 • 5) ændringer i ejerskab af andre konventionelle eller økologiske jordbrugsproduktionsenheder, hvad enten disse er personligt ejet eller delvist ejet i selskabsform.

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 1-5, nævnte oplysninger skal indgives til Landbrugsstyrelsen via Tast-Selv-Service i henholdsvis Fællesskemaet, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema, og det selvstændige bi-skema.

§15 Producenten skal indberette, hvilke ikke-økologiske dyr tilhørende producenten, der er på jordbrugsbedriften, jf. § 12.

§16 Gødning
Producenten skal føre logbog over modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning.

Stk. 2 Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes i henhold til den til enhver tid gældende lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække med gældende bekendtgørelser.

§17 Ved overførsel af gødning mellem samme fysiske eller juridiske persons økologiske produktionsenhed og ikke-økologiske produktionsenhed, jf. § 6, finder § 16 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Ved samtidig drift af en økologisk og ikke-økologisk produktionsenhed, jf. § 6, skal der for den økologiske produktionsenhed hvert år udarbejdes en særlig gødningsopgørelse for den afsluttede planperiode. Gødningsopgørelsen skal udarbejdes på et skema, der er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen, og skal kunne fremvises ved kontrollen.

§18 Særlige bestemmelser vedrørende dyrehold
Ved fornyet omlægning af dyr skal den nye omlægningsdato tillige med en entydig identifikation af dyrene anføres i en logbog.

§19 Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at kvæg over 6 måneder kan opstaldes i bindestald, hvis

 • 1) der på jordbrugsbedriften er mindre end 70 opbundne dyr,

 • 2) bygningerne er taget i brug før 1. juli 2010,

 • 3) det er nødvendigt at binde dyrene på grund af strukturelle, herunder økonomiske forhold, og

 • 4) dyrene uden for græsningssæsonen har adgang til daglig motion på passende motionsarealer, der skal være så store, at belægningsgraden ikke er til gene for dyrene, og desuden mindst to gange om ugen har mulighed for adgang til udearealer, der overholder minimumsarealkravene. Udearealet kan udgøre det daglige motionsareal, hvis der er daglig adgang dertil.

Stk. 2 Som led i opretholdelsen af tilladelse givet efter stk. 1 skal producenten sikre, at dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov tilgodeses, herunder

 • 1) at alle dyr har adgang til drikkevand og tørt og velstrøet lejeareal,

 • 2) at alle dyr har adgang til afgræsning i græsningssæsonen, og

 • 3) at vilkårene nævnt i stk. 1 overholdes.

Stk. 3 Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis betingelserne i stk. 2 ikke er overholdt.

Stk. 4 Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis der foretages ombygning, nybygning eller anden væsentlig ændring af de eksisterende bygninger.

Kapitel 2

Fællesbestemmelser for slagtekyllinger, levekyllinger og æglæggende høner til konsum

§20 Døde fjerkræ skal fjernes dagligt, og antallet noteres i en logbog med angivelse af den formodede dødsårsag.

§21 I fjerkræhuse skal mindst en tredjedel af gulvarealet være fast, dvs. ikke være en spalte- eller tremmegulvskonstruktion, og være dækket med sand, jord, tørv eller lignende, så det kan anvendes som støvbadningsareal.

§22 For udearealer til fjerkræ bortset fra slagtekyllinger gælder det, at 70 % af udearealet skal være dækket af vegetation, heraf mindst 50 procentpoint beplantning med buske og/eller træer og mindst 20 procentpoint med bunddække. Der må højst være 25 m fra huset til den første beplantning af buske og/ eller træer. For den beplantede del af arealet må der højst være 20 m mellem buske og/eller træer.

Stk. 2 For slagtekyllinger gælder dog, at 25 % af udearealet skal være dækket af vegetation, heraf mindst 18 procentpoint beplantning med buske og/eller træer og mindst 7 procentpoint med bunddække. Der må højst være 15 m fra huset til den første beplantning af buske og/eller træer. For den beplantede del af arealet må der højst være 15 m mellem buske og/eller træer. Vegetationskravet skal opfyldes i den del af udearealet, der ligger tættest på udgangshullerne.

Stk. 3 Udearealer til fjerkræ i mobile huse er undtaget fra kravet om, at beplantningen skal udgøres af mindst 50 procentpoint buske og/eller træer af de 70 % vegetation, jf. stk. 1, hvis

 • 1) 70 % af udearealet til enhver tid er dækket af vegetation, og

 • 2) udearealerne eller de mobile huse giver fjerkræene ly.

Stk. 4 For udearealer til fjerkræ gælder det, at tomgangsperioden skal være mindst 2 uger mellem hvert hold fjerkræ. Tomgangsperioden kan gennemføres som et glidende foldskifte ved, at den gamle fold gradvis lukkes af, og dyrene samtidig får adgang til en tilsvarende ny fold, hvis

 • 1) det samlede udeareal, der anvendes til foldskiftet, mindst udgør 1,5 gange minimumsudearealet pr. fjerkræ,

 • 2) fjerkræ til stadighed har adgang til minimumsudearealet, og

 • 3) foldreguleringen noteres i logbogen.

Stk. 5 Kravet om en tomgangsperiode gælder ikke, hvis det samlede udeareal er mindst 1,5 gange så stort som minimumsarealet. Kravet til vegetationsdække, jf. stk. 1, beregnes dog alene efter minimumsarealet.

Kapitel 3

Produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

§23 Levekyllinger produceret i Danmark, der er eller skal forsynes med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, skal være produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen.

§24 Velfærd
Levekyllinger skal have let adgang til foder og frisk drikkevand.

§25 Det enkelte fjerkræhus må højst rumme 4.800 levekyllinger.

§26 I fjerkræhuse må belægningsgraden for levekyllinger ikke overstige 15 dyr pr. m2 eller 21 kg levende vægt pr. m2.

Stk. 2 Fjerkræhuse til levekyllinger skal være forsynet med siddepinde til alle levekyllinger. Siddepindene skal være på mindst 12 cm pr. levekylling.

Stk. 3 I fjerkræhuse skal en tilstrækkelig stor del af det areal, levekyllingerne har adgang til, være beregnet til opsamling af deres ekskrementer.

§27 Levekyllinger skal have uhindret adgang til et tilstrækkeligt stort og trækfrit areal.

§28 I fjerkræhuse til levekyllinger må ammoniakkoncentrationen ikke overstige 25 ppm.

§29 I fjerkræhuse skal der være så meget naturligt lys, at det er muligt at læse en almindelig tekst i mindst halvdelen af fjerkræhuset.

Stk. 2 Dagslyset i fjerkræhuse kan suppleres med kunstigt lys, så der dagligt er lys i indtil 16 timer med en sammenhængende natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer.

Stk. 3 Landbrugsstyrelsen kan i enkeltstående tilfælde for en begrænset periode dispensere fra reglen i stk. 1, hvis producenten konstaterer konkrete problemer med dyrevelfærden i besætningen, såsom

 • 1) at dyrene går i for tidlig lægning,

 • 2) fjerpilning, eller

 • 3) kannibalisme.

Stk. 4 Dispensationsansøgningen skal være vedlagt en plan for afhjælpning af velfærdsproblemerne.

§30 Fjerkræhuse til levekyllinger skal have indgangs- og udgangshuller af en størrelse, som passer til levekyllingerne, og disse huller skal tilsammen være mindst 4 m pr. 100 m2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for levekyllingerne.

Stk. 2 Ind- og udgangshullerne skal være jævnt fordelt mod udearealet, således at hele flokken har uhindret adgang til at komme ud.

Stk. 3 Hvis fjerkræhuset er udstyret med en solid tilbygning af fast konstruktion med en mindste bredde på 1 m, som fuglene har uhindret adgang til hele døgnet, skal størrelsen af ind- og udgangshullerne mellem den indre stald og tilbygningen være mindst 1,5 m pr. 100 m2 af det husareal, der til enhver tid er til rådighed for levekyllingerne. Tilbygningen skal kunne lukkes af mod udearealet.

§31 Det tilgængelige udendørsareal for levekyllinger skal udgøre mindst 1 m2 pr. dyr.

§32 Levekyllinger skal, når de er fuldfjerede ved ca. 6-7 ugers alderen, have adgang til et attraktivt udeareal, når vejrforholdene tillader det, og skal, når det er muligt, have en sådan adgang i mindst en tredjedel af deres liv.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan levekyllinger under 9 uger holdes inde i perioden mellem den 1. oktober og 15. april.

§33 Udearealet skal være indrettet, så afstanden til nærmeste indgangshul til fjerkræhuset intet sted overstiger 150 m.

Stk. 2 Afstandskravet i stk. 1 kan dog fraviges og forlænges op til 350 m, hvis der er tilstrækkeligt vand og foder til rådighed på hele udearealet.

Kapitel 4

Produktion af økologiske formeringsdyr til høns og deres centralopdræt

§34 Anvendelse
Kapitel 4 finder anvendelse på økologiske formeringsdyr og centralopdræt af økologiske formeringsdyr og produktion af økologiske rugeæg for formeringsvirksomheder, der er omfattet af den til en hver tid gældende bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ.

§35 Formeringsdyr, centralopdræt og rugeæg produceret her i landet, der er eller skal forsynes med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, skal være produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen.

§36 Dyrenes oprindelse
Der kan anvendes ikke-økologiske kyllinger, forudsat at kyllingerne indsættes i den økologiske produktion, inden de er 3 dage gamle.

Stk. 2 Som led i produktionen må der indsættes ikke-økologiske haner, som er mere end tre dage gamle.

Stk. 3 Indsættes ikke-økologiske kyllinger, jf. stk. 1, eller ikke-økologiske haner, jf. stk. 2, skal producenten allerede fra indsættelsestidspunktet tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen.

§37 Produktionsforhold og velfærd
Døde fjerkræ skal fjernes dagligt, og antallet noteres i en logbog med angivelse af den formodede dødsårsag.

§38 Fjerkræhuse til centralopdræt og formeringsdyr skal være forsynet med siddepinde til alle dyr, som tilgodeser dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov. Siddepindene skal være ca. 18 cm pr. dyr.

Stk. 2 I fjerkræhuse skal mindst en tredjedel af gulvarealet være fast, dvs. ikke være en spalte- eller tremmegulvskonstruktion, og være dækket med sand, jord, tørv eller lignende, så det kan anvendes som støvbadningsareal.

Stk. 3 Ved beregning af nettoareal for centralopdræt og formeringsdyr medregnes alene arealer, som dyrene til enhver tid har adgang til og har en mindstebredde på 30 cm, en hældning på højst 14 % og en frihøjde på mindst 45 cm.

Stk. 4 I fjerkræhuse skal en tilstrækkelig stor del af nettoarealet være beregnet til opsamling af deres ekskrementer.

§39 For formeringsdyr efter ca. 18. leveuge må belægningsgraden i fjerkræhuset ikke overstige 6 dyr pr. m2 nettoareal.

Stk. 2 For centralopdræt indtil ca. 18. leveuge må belægningsgraden i fjerkræhuset ikke overstige 15 dyr pr. m2 nettoareal.

§40 For centralopdræt indtil ca. 18. leveuge må der i et fjerkræhus ikke være mere end 4.800 dyr.

§41 For formeringsdyr efter ca. 18. leveuge må der i et fjerkræhus ikke være mere end 3.000 dyr.

§42 Dyrene skal i dagtimerne, når klimaet og dyrenes fysiske kondition tillader det, have uhindret adgang til en løbegård. Hvis de klimatiske forhold gør det umuligt at overholde en passende temperatur i fjerkræhuset, er det tilladt, at fjerkræhuset i en kortere periode lukkes af mod løbegården.

Stk. 2 Løbegården skal være sikret mod indtrængning af gnavere og fugle. Løbegården skal have fast gulv og tag, være mindst 1,6 m høj og 2,5 m bred og med en nethøjde på over halvdelen af ydervæggens højde.

Stk. 3 Gulvet i løbegården skal være dækket med sand, jord, tørv eller lignende, så det kan anvendes som skrabe- og støvbadningsareal.

§43 I løbegården må belægningsgraden for formeringsdyr ikke overstige 12 dyr pr. m2.

§44 I løbegården må belægningsgraden for centralopdræt ikke overstige 30 dyr pr. m2.

§45 Der skal være ind- og udgangshuller mellem fjerkræhus og løbegård af en størrelse, der passer til fuglene, og disse huller skal tilsammen være mindst 1,5 m pr. 100 m2 af nettoarealet i fjerkræhuset.

Stk. 2 Ind- og udgangshullerne skal være jævnt fordelt mod løbegården, så hele flokken har uhindret adgang til at komme ud.

§46 Der skal være adgang til reder for formeringsdyr fra 19. leveuge.

Stk. 2 Der skal være mindst én rede pr. 7 avlshøner eller mindst 120 cm2 pr. avlshøne. Ved anvendelse af fællesreder skal der være mindst 1 m2 redeplads pr. 83 høner.

§47 I produktionssystemer, hvor høns kan bevæge sig frit mellem forskellige etager, gælder endvidere følgende:

 • 1) Der må højst være tre etager inkl. gulvarealet.

 • 2) Frihøjden mellem etagerne skal være mindst 45 cm.

 • 3) Drikke- og fodringsanlæg skal være fordelt, så alle hønsene har lige adgang til foder og vand.

 • 4) Etagerne skal være indrettet således, at ekskrementer ikke kan falde igennem til underliggende etager.

Kapitel 5

Økologisk kaninavl

§48 Økologiske kaniners oprindelse og indsættelse
Økologiske kaniner skal være født og opdrættet på økologiske jordbrugsbedrifter, jf. dog § 49.

Stk. 2 Ved valg af stamdyr skal der tages hensyn til kaninernes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres levedygtighed og deres modstandsdygtighed over for sygdomme.

§49 Ikke-økologiske kaniners oprindelse og indsættelse
Ikke-økologiske dyr kan kun indsættes på en økologisk jordbrugsbedrift til avlsformål, hvis der ikke er økologiske dyr til rådighed i tilstrækkeligt antal og på betingelse af de i stk. 2 anførte forudsætninger.

Stk. 2 Når en besætning eller flok etableres for første gang, opdrættes ikke-økologiske kaninunger efter de samme regler som for økologiske kaniner, så snart de er vænnet fra, jf. § 54. På datoen for dyrenes indsætning i flokken gælder endvidere, at kaninerne skal være under 3 måneder gamle.

Stk. 3 Til fornyelse af den naturlige vækst i en økologisk besætning, er det muligt at indsætte ikke-økologiske hundyr, der endnu ikke har født. Hundyrene opdrættes derefter efter samme regler som for økologiske kaniner. Antallet af hundyr er underkastet følgende begrænsninger pr. år:

 • 1) Der må højst indsættes 20 % af de voksne kaniner.

 • 2) For jordbrugsbedrifter med mindre end 5 kaniner, kan der til fornyelse af besætningen højst indsættes 1 kanin per år.

Stk. 4 Efter godkendelse fra Landbrugsstyrelsen kan procentsatserne i stk. 3 forhøjes op til 40 % i følgende særlige tilfælde:

 • 1) Ved en betydelig udvidelse af jordbrugsbedriften.

 • 2) Ved udskiftning af kaninrace.

 • 3) Ved udvikling af ny husdyrproduktionsgren.

 • 4) Hvis de pågældende racer er i fare for at forsvinde fra landbruget, skal hundyrene af de pågældende racer ikke nødvendigvis være dyr, der endnu ikke har født.

§50 Hvis der er indsat ikke-økologiske kaniner på en jordbrugsbedrift, jf. § 49, eller et eksisterende kaninhold omlægges, og hvis animalske produkter skal sælges som økologiske produkter, skal produktionsreglerne i artikel 14 i rådsforordningen have været anvendt i mindst 6 måneder for kaniner, der er bestemt til kødproduktion.

Stk. 2 Er der behov for en fornyet omlægning af kaniner, er omlægningsperioden 6 måneder.

§51 Opstaldningsforhold og udeforhold
Kaniner skal holdes i grupper.

Stk. 2 Det er muligt at holde kaniner enkeltvis, såfremt det kun berører enkelte dyr og er begrundet i sikkerheds-, velfærds- eller veterinærhensyn. I dette tilfælde skal dyret som minimum have se- og rørekontakt med en artsfælle. Såfremt kaniner holdes enkeltvis skal årsag og periode logbogføres.

§52 Kaniner skal have adgang til et indendørsareal inklusiv mørkt gemmested, hvor den enkelte kanin kan ligge fuldt udstrakt. Der skal være en minimumshøjde på 45 cm. Arealet skal minimum være

 • 1) 0,4 m2 for voksne kaniner, herunder hanner, drægtige og diegivende hunkaniner, og

 • 2) 0,15 m2 for slagtekaniner op til 6 måneder.

Stk. 2 Arealkravene i stk. 1 gælder også, hvis der anvendes mobile huse.

Stk. 3 Indendørsarealet skal være forsynet med et bekvemt, rent og tørt hvileområde af tilstrækkelig størrelse. Strøelse kan være halm eller andet egnet naturmateriale.

Stk. 4 Alle kaniner skal have adgang til en hævet platform, hvor de kan sidde. Platformen kan både være indendørs og udendørs.

Stk. 5 Drægtige og diegivende kaniner skal have adgang til redebygningsmateriale, hvilket kan være halm, hø eller andet egnet naturmateriale.

§53 Kaniner skal have permanent adgang til et udeareal. Arealet skal minimum være

 • 1) 5 m2 for voksne kaniner, herunder hanner, drægtige og diegivende hunkaniner, og

 • 2) 5 m2 for slagtekaniner op til 6 måneder.

Stk. 2 Hvis der anvendes mobile huse, afhænger størrelsen af udearealet af kaninernes alder og størrelse på kaninen. Arealet skal minimum være

 • 1) 2,5 m2 for voksne kaniner under 4 kg,

 • 2) 3,0 m2 for voksne kaniner over 4 kg, og

 • 3) 0,4 m2 for slagtekaniner op til 6 måneder.

Stk. 3 Uanset arealkravene i stk. 2 skal udearealet i mobile huse minimum have en længde på 1,8 meter og et minimumsareal på 2,5 m2.

Stk. 4 Udearealet kan være delvist overdækket, og dyrene skal i øvrigt have adgang til læ og skygge.

Stk. 5 Kaninen skal kunne stå oprejst på udearealet uden at ørerne rører toppen af overdækningen.

§54 Foder
Kaniner skal have modermælk indtil fravænning, men minimum i 8 uger.

§55 Kaniner skal have daglig adgang til gnave- og beskæftigelsesmateriale, hvilket kan være grene med bark og andet egnet gnave- og beskæftigelsesmateriale.

§56 Kaniner skal altid have adgang til arealer med mulighed for afgræsning, når forholdene tillader det. Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration, skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret foder.

Stk. 2 Mindst 60 % af foderet skal komme fra egen jordbrugsbedrift, eller hvis dette ikke er muligt, kan der anvendes foder, der er produceret i samme region.

Kapitel 6

Hjorte

§57 Økologiske hjortedyrs oprindelse
Økologiske hjortedyr skal være født og opdrættet på økologiske jordbrugsbedrifter, jf. dog § 58.

Stk. 2 Ved valg af stamdyr skal der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres levedygtighed og deres modstandsdygtighed over for sygdomme.

§58 Ikke-økologiske hjortedyrs oprindelse og indsættelse
Ikke-økologiske hjortedyr kan kun indsættes på en økologisk jordbrugsbedrift til avlsformål, hvis der ikke er økologiske dyr til rådighed i tilstrækkeligt antal og på betingelse af de i stk. 2 anførte forudsætninger.

Stk. 2 Når en besætning eller flok etableres for første gang, opdrættes ikke-økologiske kalve efter reglerne for økologisk produktion, så snart de er vænnet fra. På datoen for dyrenes indsætning i flokken gælder endvidere, at kalve skal være under 6 måneder gamle.

Stk. 3 Til fornyelse af den naturlige vækst i en økologisk besætning, er det muligt at indsætte ikke-økologiske hundyr, der endnu ikke har født. Hundyrene opdrættes derefter efter reglerne for økologisk produktion. Antallet af hundyr er underkastet følgende begrænsninger pr. år:

 • 1) Der må højst indsættes 10 % af de voksne hjortedyr.

 • 2) For jordbrugsbedrifter med mindre end 10 hjortedyr, kan der til fornyelse af besætningen højst indsættes 1 dyr per år.

Stk. 4 Efter godkendelse fra Landbrugsstyrelsen kan procentsatserne i stk. 3 forhøjes op til 40 % i følgende særlige tilfælde:

 • 1) Ved en betydelig udvidelse af jordbrugsbedriften.

 • 2) Ved udskiftning af hjorteart.

 • 3) Ved udvikling af en ny husdyrproduktionsgren.

§59 Hvis der er indsat ikke-økologiske hjortedyr på en jordbrugsbedrift, jf. § 58, eller et eksisterende hjortehold omlægges, og hvis animalske produkter skal sælges som økologiske produkter, skal produktionsreglerne i artikel 14 i rådsforordningen have været anvendt i mindst 6 måneder for dådyr og mindst 12 måneder for krondyr, der er bestemt til kødproduktion, og altid mindst ¾ af deres levetid.

Stk. 2 Er der behov for en fornyet omlægning af hjortedyr, er omlægningsperioden 6 måneder for dådyr og 12 måneder for krondyr.

§60 Ikke-økologiske hjortedyr kan kun indsættes efter § 58 eller omlægges, hvis de er født og opdrættet i indhegninger, der er omfattet af reglerne i § 1, stk. 1 eller 3, i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr og ikke er helt eller delvist undtaget reglerne i § 2, stk. 1 og bilag 1 i samme bekendtgørelse.

§61 Af hensyn til hjortedyrenes adfærdsmæssige behov er den mindste mulige flok, der kan omlægges til økologisk produktion og holdes som økologisk, 1 hjort med 4 hinder eller dåer.

§62 Opstaldningsforhold og udeforhold
Hjortedyr må ikke holdes på stald, men skal have permanent adgang til græsningsarealer.

Stk. 2 Under forudsætning af, at antallet af hjortedyr ikke giver anledning til ødelæggelse af græsningsarealerne på grund af overgræsning eller optræd, må belægningsgraden højst være

 • 1) 10 dådyr med tilhørende 1- og 2-års afkom per hektar, og

 • 2) 5 krondyr med tilhørende 1- og 2-års afkom per hektar.

Stk. 3 Indhegningen skal være på minimum 2 hektar uanset belægningsgraden.

Stk. 4 I forbindelse med en indhegning med hjortedyr skal der være mulighed for at håndtere dyrene enkeltvis.

§63 Indhegningen skal i øvrigt indeholde følgende:

 • 1) Adgang til sølehul i frostfrie perioder.

 • 2) Tilstrækkeligt antal træer, hvor hjortene kan feje bast af deres gevir, eller egnede erstatninger.

 • 3) Minimum ét kalveskjul per kælvende hjortedyr i kælvningssæsonen.

 • 4) Ly og læ.

Stk. 2 Foldskifte i en kalvs første leveuge er forbudt.

Stk. 3 Tråde i indhegningen må ikke være strømførende fra jorden og 10 cm op.

§64 Foder
Alle kalve skal fodres med modermælk i en periode på minimum 6 måneder.

§65 Foder skal være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer. Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration, skal bestå af grovfoder.

Kapitel 7

Biavl

§66 Bistader til økologisk biavl skal bestå af mindst 50 % naturlige materialer.

§67 Økologiske bigårde skal placeres, så bierne har adgang til at trække på 95 % godkendte nektar- og pollenkilder inden for en radius af bigården på 3 km.

Stk. 2 Nektar- og pollenkilder betragtes som godkendte, hvis de stammer fra økologiske arealer, miljøvenligt drevne arealer eller naturarealer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Arealerne i stk. 2 må ikke være:

 • 1) Behandlet med pesticider eller handelsgødning.

 • 2) Kortlagt efter jordforureningsloven på hverken vidensniveau 1 eller vidensniveau 2.

 • 3) Områder der kan være lettere forurenet i henhold til den til enhver tid gældende jordforureningslovs § 50 a.

§68 Landbrugsstyrelsen udarbejder hvert år efter fristen for den fælles indberetning et kort over de områder hvor kriterierne i § 67 er opfyldt. Godkendelse eller afvisning af de i § 14, stk. 1, nr. 4 indberettede placeringer af bigårde sker på baggrund af dette kort. Kortet opdateres en gang årligt, og det er altid det senest udarbejdede kort, som er gældende. Kortet er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Afsnit II Virksomheder

Kapitel 8

Anvendelse og definitioner

§69 Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, der producerer, tilbereder, emballerer, oplagrer, markedsfører eller fra tredjeland importerer produkter med henblik på markedsføring under henvisning til den økologiske produktionsmetode i rådsforordningen og kommissionsforordningen samt bestemmelser udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 De i stk. 1 angivne produkter omfatter:

 • 1) Levende eller uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter.

 • 2) Foder, foderblandinger og fodermidler.

 • 3) Gødning og jordforbedringsmidler m.m.

 • 4) Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd.

§70 Virksomheder skal være autoriseret af Landbrugsstyrelsen og skal tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen.

Stk. 2 Stk. 1 gælder dog ikke for virksomheder, der alene sælger færdigemballerede og færdigmærkede produkter direkte til den endelige forbruger eller bruger, medmindre produkterne er indført fra et tredjeland.

Stk. 3 Virksomheder, der kun producerer, tilbereder, oplagrer, markedsfører eller fra tredjeland importerer følgende produkter med henblik på markedsføring under henvisning til den økologiske produktionsmetode, omfattes ikke af stk. 1:

 • 1) Produkter bestemt til konsum.

 • 2) Foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.

§71 Autorisation
Ansøgning om autorisation til økologisk drift af en virksomhed skal indgives til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgningen skal indgives på ansøgningsskema udformet af Landbrugsstyrelsen.

Stk. 3 Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed autoriseres særskilt.

§72 Landbrugsstyrelsen meddeler ansøgeren autorisation, når styrelsen på grundlag af en forelagt beskrivelse af virksomheden har konstateret, at produktionen er tilrettelagt og kan gennemføres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen. Den autoriserede virksomhed eller driftsenhed, jf. § 71, stk. 3, tildeles et autorisationsnummer.

Stk. 2 Autorisation meddeles for 1 år af gangen.

Stk. 3 Autorisation skal være meddelt, inden virksomheden modtager, behandler eller markedsfører jordbrugsprodukter som økologiske.

Stk. 4 Landbrugsstyrelsen kan i medfør af den til enhver tid gældende økologilovs § 8 nægte at meddele en ansøgt autorisation.

§73 Virksomheden skal hvert år inden den 15. februar på et skema, som virksomheden får tilsendt af Landbrugsstyrelsen, indberette oplysninger om virksomhedens forventede produktion m.m. i samme kalenderår.

§74 Dokumentation og indberetning
En autoriseret virksomhed skal føre kontrol med og regnskab over køb, lager og salg af økologiske produkter med angivelse af art og mængde, dato for køb og salg samt navn og adresse og autorisationsnummer på køber og sælger af henholdsvis ind- og udgående partier.

Stk. 2 En autoriseret virksomhed, der er registreret efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om planter, skal i en plantefortegnelse angive, hvilke plantepartier der er økologiske.

§75 En autoriseret sædekorns- eller frøvirksomhed, der anmelder et parti økologisk sædekorn eller markfrø til markkontrol efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om sædekorn eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markfrø, skal i anmeldelsen angive navn, adresse og autorisationsnummer på de autoriserede økologiske jordbrugere, der forestår fremavlen.

Stk. 2 Anmeldelsen skal være baseret på en skriftlig kontrakt med avleren og være indsendt rettidigt til Landbrugsstyrelsen.

Afsnit III Fællesbestemmelser

Kapitel 9

Registrering i database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale

§76 Kapitel 9 finder anvendelse på økologiske landbrugsafgrøder, grøntsagsfrø og vegetativt formeringsmateriale, som anmeldes til registrering i database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, jf. kommissionsforordningen.

Stk. 2 Bestemmelserne i artikel 45-53 i kommissionsforordningen finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår andet vegetativt formeringsmateriale end læggekartofler.

§77 Anmeldelse om registrering i den i § 76 nævnte database, skal ske på Landbrugsstyrelsens anmeldelsesblanket. Anmeldelsesblanketten fås hos Landbrugsstyrelsen eller på www.lbst.dk.

§78 Hvis en sort i perioden 15. januar til 15. december ikke længere er til rådighed for markedet, skal leverandøren straks indberette dette til Landbrugsstyrelsen.

Kapitel 10

Anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood

§79 Jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood, kan mærkes med økologikontrolmærket (Ø-mærket), forudsat, at

 • 1) mindst 95 vægtpct. af samtlige bestanddele af produktet er fremstillet efter produktionsbestemmelserne i rådsforordningen, kommissionsforordningen og denne bekendtgørelse,

 • 2) alle bestanddele af anden oprindelse er tilladt anvendt efter rådsforordningen, kommissionsforordningen og denne bekendtgørelse,

 • 3) der til forarbejdning af produkterne ikke anvendes hjælpestoffer eller andet, der ikke må anvendes efter rådsforordningen, kommissionsforordningen og denne bekendtgørelse, og

 • 4) produkterne er fremstillet, forarbejdet, indført eller importeret af indehavere af en autorisation efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Bekendtgørelsen omfatter dog ikke foder med animalsk indhold, beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.

§80 Produkter må kun mærkes med Ø-mærket af indehavere af en autorisation efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Ø-mærket skal udformes og gengives i overensstemmelse med retningslinjerne herfor fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

§81 Mærkningen skal angive Landbrugsstyrelsens økologikontrolkode, som er: »DK-ØKO-050«.

Stk. 2 For forarbejdede produkter skal mærkningen være ledsaget af oplysninger om, hvilke ingredienser af landbrugsoprindelse, der indgår i produkterne, og deres vægtandel af tørstof heraf.

Kapitel 11

Dokumentation

§82 Oplysninger, der er påkrævede efter rådsforordningen, kommissionsforordningen og denne bekendtgørelse, skal til enhver tid kunne forevises ved kontrolbesøg. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.

§83 Mærkning og salg
Bestemmelser om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder annoncering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand med eller uden vederlag. Bestemmelserne om salg gælder tillige besiddelse med henblik på salg.

§84 Produkter omfattet af denne bekendtgørelse, der pakkes og mærkes som økologiske, skal ved salg fra en autoriseret jordbrugsbedrift eller virksomhed være mærket med Landbrugsstyrelsens økologikontrolkode: »DK-ØKO-050«. Kontrolkoden, produktets økologiske status og en henvisning til den økologiske produktionsmetode skal anføres på mærkningsseddel, faktura og følgeseddel. Henvisning til den økologiske produktionsmetode på mærkningen kan være suppleret af Ø-mærket i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

§85 En autoriseret jordbrugsbedrift kan mærke uforarbejdede fødevarer, der er produceret på egen jordbrugsbedrift, efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. og sælge dem direkte til den endelige forbruger. Henvisning til den økologiske produktionsmetode på mærkningen kan være suppleret af Ø-mærket i henhold til samme bekendtgørelse.

§86 Gødning fra økologiske husdyr og vegetabilsk materiale fra økologiske arealer kan mærkes med Ø-mærket og sælges som økologisk.

Stk. 2 Gødninger og jordforbedringsmidler m.m., nævnt i bilag I i kommissionsforordningen, og som er godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet, kan kun sælges med angivelsen: »Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion«, hvis der ønskes en henvisning til den økologiske produktionsmetode.

Stk. 3 Plantebeskyttelsesmidler m.m., der er nævnt i bilag II i kommissionsforordningen, og som er godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet, kan kun sælges med angivelsen: »Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion«, hvis der ønskes en henvisning til den økologiske produktionsmetode.

§87 Eksport
Foreligger der dokumentation for et partis økologiske status, afgiver Landbrugsstyrelsen, hvis partiet skal føres ud af landet, efter anmodning erklæring om, at producenten er omfattet af styrelsens økologikontrol.

§88 Import fra tredjelande
Import fra tredjelande af økologiske produkter, som er beskrevet i denne bekendtgørelse, skal ske i overensstemmelse med rådsforordningen, kommissionsforordningen og Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008.

Stk. 2 Importøren af økologiske produkter fra ikke-godkendte tredjelande skal, før importen finder sted, have opnået Landbrugsstyrelsens tilladelse til markedsføring og anvendelse i den økologiske jordbrugsproduktion.

Stk. 3 Importen skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen inden ankomsten til Danmark via et skema, som findes på www.lbst.dk. Anmeldelsen skal ske mindst 24 timer og mindst en fuld arbejdsdag før, produkterne fremlægges til frigivelse.

Stk. 4 Importdokumenter verificeres af Landbrugsstyrelsen, inden produkterne frigives.

§89 Kontrol og offentliggørelse
Landbrugsstyrelsen fører kontrol med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse, rådsforordningen og kommissionsforordningen overholdes.

Stk. 2 Landbrugsstyrelsen kan offentliggøre resultater på grundlag af kontrollen. Offentliggørelsen kan omfatte navne og adresser på virksomheder og jordbrugsbedrifter, autoriseret efter § 72, stk. 1, og § 7, stk. 1, og kan ske, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforlæg er vedtaget, eller der er faldet endelig dom. Offentliggørelse kan ske løbende i elektronisk form.

§90 Producenter og virksomheder, der ikke er autoriseret, jf. §§ 7 og 72, skal på forlangende af Landbrugsstyrelsen udlevere dokumentation om køb og salg af produkter til og fra producenter og virksomheder, der er underlagt økologikontrol.

§91 Digital kommunikation
Landbrugsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, alene med angivelse af Landbrugsstyrelsen som afsender.

Stk. 2 Landbrugsstyrelsen kan ved henvendelser til jordbrugsbedrifter om forhold, der er omfattet af § 14, stk. 1, anvende digital kommunikation. Styrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med den indberetning, der er nævnt i § 14, stk. 1, uden underskrift. Afgørelser eller dokumenter skal da være forsynet med maskinel eller på tilsvarende måde gengivet underskrift. Alternativt skal der anvendes en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, der har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

§92 Anvendelse
Økologiske produkter, der er lovligt produceret eller markedsført i de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union eller lande i EØS, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 12

Straf

§93 Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 13

Ikrafttræden

§94 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1316 af 19. november 2018 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. ophæves.

profile photo
Profilside