14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 718 af 19. juni 2013, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig

I medfør af § 163 a i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formål og anvendelsesområde
Refusionsbeløbet til en lejer, som kommunalbestyrelsen har anvist til en udslusningsbolig, udgør månedligt forskellen mellem lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser, jf. § 3, stk. 1 og 2, med fradrag af støtte efter lov om individuel boligstøtte og det beløb, som lejeren skulle have betalt i et botilbud omfattet af §§ 107 eller 110 i lov om social service.

Stk. 2 Refusionsbeløbet kan kun udbetales, hvis der er ansøgt om boligstøtte til udslusningsboligen.

§2 Beløbet, som lejeren skulle have betalt i botilbud omfattet af lovens §§ 107 og 110, er det beløb, som lejeren skulle have betalt under hensyn til de aktuelle indkomstforhold, såfremt lejeren fortsat havde ophold i botilbuddet. Det er dog alene den logibetaling, kommunalbestyrelsen har fastsat, der indgår.

§3 Ved opgørelsen af lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser indgår:

Stk. 2 Betaling af rykkergebyr for betalingspåkrav opgjort efter reglerne i § 90, stk. 2, i lov om leje af almene boliger, refunderes ikke.

Stk. 3 Fradraget for støtte efter lov om individuel boligstøtte udgør den beregnede boligstøtte efter kapitel 1-9 i lov om individuel boligstøtte. Det påvirker ikke fradragets størrelse, at den beregnede boligstøtte udbetales med et reduceret beløb, jf. boligstøttelovens § 42 a.

Stk. 4 Består husstanden af mere end en person, der er fyldt 18 år, indgår alene den forholdsmæssige andel af lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser med fradrag af den forholdsmæssige andel af den beregnede støtte efter lov om individuel boligstøtte.

§4 Udbetaling
Kommunen udbetaler uden ansøgning det beregnede refusionsbeløb månedsvis forud, jf. dog § 1, stk. 2.

§5 Oplysningspligt
Personer, der modtager refusionsbeløb, har pligt til at oplyse om ændringer af betydning for beløbets størrelse.

§6 Omberegning og tilbagebetaling
Kommunen skal foretage en ny beregning af refusionsbeløbet, hvis de forhold, herunder ydelser, der har betydning for beregningen, ændres. Beregningen ændres med virkning for den følgende måned.

Stk. 2 Kommunen skal foretage en omberegning af refusionsbeløbet, hvis beregningen er foretaget på et fejlagtigt grundlag, eller hvis boligstøtten er ændret efter en omberegning, jf. § 46 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 3 Kommunen skal foretage en omberegning af refusionsbeløbet, hvis der sker en efterregulering af boligstøtte efter § 47 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 4 Omberegningen af refusionsbeløbet opgøres månedsvis. Hvis dette ikke er muligt, foretages omberegningen for den samlede periode fra måneden efter det tidspunkt, hvor ændringen indtræder.

§7 Kommunen kan kræve for meget udbetalt refusionsbeløb tilbagebetalt fra lejeren. Tilbagebetalingskravet gennemføres efter §§ 164 og 165 i lov om social service.

§8 Ophør
Udbetalingen af refusionsbeløbet ophører, når lejeren ikke længere betaler leje for udslusningsboligen. Der kan dog efterfølgende udbetales refusionsbeløb ved opgørelse af andre pligtige pengeydelser, jf. § 3, stk. 1 og 2, der vedrører lejeperioden.

§9 Klageregler
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. § 166 i lov om social service.

§10 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1652 af 13. december 2006 om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig ophæves.

profile photo
Profilside