14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen

Bekendtgørelse nr. 1004 af 26. oktober 2009

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen

I medfør af § 188, stk. 5, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009, og efter forhandling med undervisningsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Henvisningen til § 188 i lov om social service er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 1, nr. 7 i LOV nr 201 af 13/03/2011.

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen gælder for

 • 1) kommunalbestyrelsens og regionsrådets årlige redegørelse til udviklingsrådet i regionen om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet i regionen, jf. servicelovens § 188, stk. 3,

 • 2) udviklingsrådets årlige redegørelse til Indenrigs- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redegørelser, jf. servicelovens § 188, stk. 4,

 • 3) et centralt informations- og analysesystem til brug for udviklingsrådenes arbejde på det sociale område, jf. servicelovens § 188, stk. 5, nr. 2, og

 • 4) udviklingsrådets virksomhed, jf. servicelovens § 188, stk. 5, nr. 3.

Stk. 2 Bekendtgørelsen medfører ingen indskrænkning eller begrænsning i andre statistik- eller undersøgelsessystemer.

Henvisningen til § 188 i lov om social service er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 1, nr. 7 i LOV nr 201 af 13/03/2011.

§2 Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes redegørelser til udviklingsrådet
Kommunalbestyrelsens og regionsrådets redegørelser efter lovens § 188, stk. 3, om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet for det forudgående år indsendes til udviklingsrådet i regionen inden den 1. marts i årene 2008 til og med 2010.

Stk. 2 Udviklingsrådet kan anmode såvel kommunalbestyrelser som regionsråd om at supplere redegørelserne efter stk. 1, hvis udviklingsrådet finder, at der er behov for belysning af særlige problemstillinger på områderne.

Stk. 3 Kommunalbestyrelserne skal sende deres redegørelser til handicaprådet og brugerorganisationerne i kommunen. Samtidig skal kommunalbestyrelsen offentliggøre redegørelsen på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelserne skal sende høringssvarene fra handicaprådet og brugerorganisationerne til udviklingsrådene. En liste over hørte organisationer medsendes som bilag til redegørelsen.

Stk. 4 Regionsrådet offentliggør sin redegørelse på regionens hjemmeside. Eventuelle udtalelser fra brugerorganisationer eller handicapråd til redegørelsen skal regionsrådet sende til udviklingsrådet.

§3 Kommunalbestyrelsens redegørelse efter § 2, stk. 1, skal omfatte følgende:

 • 1) en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på det sociale område, opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område,

 • 2) en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne,

 • 3) en vurdering af udviklingen, som beskrevet i nr. 1 og 2, sammenholdt med kommunalbestyrelsens overordnede politiske målsætninger for områderne,

 • 4) en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og mellem kommunalbestyrelserne indbyrdes, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

 • 5) en beskrivelse af og dokumentation for særlige, lokale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

 • 6) en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

 • 7) en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens redegørelse efter § 2, stk. 1, på det sociale område, skal endvidere omfatte følgende:

 • 1) kommunalbestyrelsens overvejelser og beslutninger om at overtage og drive tilbud beliggende i kommunen, og

 • 2) kommunalbestyrelsens politisk fastsatte målsætninger for udvikling og forsyning med tilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, herunder oplysninger om kommunens forventede og faktiske brug af pladser i egne og andre kommuners tilbud.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens redegørelse efter § 2, stk. 1, på specialundervisningsområdet skal endvidere omfatte følgende:

 • 1) de politisk fastsatte målsætninger for specialundervisningsområdet, herunder principper for kommunens brug af eller samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivning i andre kommuner, region eller VISO,

 • 2) oplysninger om forventet og faktisk brug af pladser i andre kommuners undervisningstilbud, herunder en vurdering af udviklingen og forsyningen på området, og

 • 3) oplysninger om deltagerantal, indhold og omfang af kommunens eller regionens ungdomstilbud efter lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 4 Kommunalbestyrelser, der indgår i et forpligtende samarbejde, skal i deres redegørelser beskrive og vurdere det forpligtende samarbejde i henhold til § 1, stk. 2, nr. 4 og 5, i lov om forpligtende samarbejde.

Stk. 5 Regionsrådets redegørelse efter § 2, stk. 1, skal omfatte følgende:

 • 1) en sammenfattende beskrivelse og vurdering af udviklingen i regionens forsyningspligt i forhold til kommunerne, opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område,

 • 2) en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne,

 • 3) en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

 • 4) en beskrivelse af og dokumentation for særlige regionale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

 • 5) en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

 • 6) en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang.

§4 Udviklingsrådenes redegørelser til Indenrigs- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet
Udviklingsrådet sender inden den 1. maj i årene 2008 til og med 2010 en redegørelse til Indenrigs- og Socialministeriet og til Undervisningsministeriet om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

Stk. 2 De årlige redegørelser fra udviklingsrådene danner grundlag for, at indenrigs- og socialministeren og undervisningsministeren kan foretage en løbende vurdering af, hvordan kommunalbestyrelserne og regionsrådene varetager deres opgaver efter den 1. januar 2007.

Stk. 3 Udviklingsrådenes redegørelser efter stk. 1 skal omfatte følgende:

 • 1) en overordnet beskrivelse og vurdering af udviklingen i regionen på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Beskrivelsen skal ske med udgangspunkt i kommunalbestyrelsers og regionsråds redegørelser efter §§ 2 og 3 og brugerorganisationernes udtalelser herom, jf. § 2, stk. 3 og 4, og oplysninger fra rapporten fra Klagenævnet for vidtgående specialundervisning,

 • 2) en beskrivelse og vurdering af kommunernes behov for tilbud på det sociale område og på specialundervisningsområdet og dækningen heraf, og

 • 3) en særlig analyse og vurdering af problemstillinger som følge af kommunalreformen, og udviklingsrådets forslag til løsning på disse problemstillinger.

Stk. 4 Redegørelserne efter stk. 1 skal indeholde oplysninger, som gør det muligt at identificere eventuelle problemer i forhold til den ansvarlige myndighed.

§5 Særlige temaer
Indenrigs- og socialministeren og undervisningsministeren kan senest 15. januar i årene 2008 – 2010 udmelde særlige temaer, som skal indgå i kommunalbestyrelsernes, regionsrådenes og udviklingsrådenes redegørelser.

Stk. 2 Det enkelte udviklingsråd kan i redegørelsen selv tage initiativ til at sætte fokus på særlige temaer.

Stk. 3 Som led i opfyldelsen af stk. 1 og stk. 2 kan udviklingsrådet gennemføre særlige undersøgelser, herunder kvantitative eller kvalitative analyser.

Henvisningen til § 188 i lov om social service er forkert, da den bestemmelse er ophævet, jf. § 1, nr. 7 i LOV nr 201 af 13/03/2011.

§6 Indberetninger til et centralt informations- og analysesystem m.v.
Kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal kvartalsvis indberette statistiske oplysninger om udviklingen på det sociale område til det centrale informations- og analysesystem under Indenrigs- og Socialministeriet, jf. servicelovens § 188, stk. 5, nr. 2.

Stk. 2 Kommunalbestyrelserne og regionsrådene har pligt til at medvirke i spørgeskemaundersøgelser mv., der udsendes af Indenrigs- og Socialministeriet.

Stk. 3 Indenrigs- og Socialministeriet supplerer efter drøftelse med KL og regionerne i forening datagrundlaget efter stk. 1 med andre relevante statistiske oplysninger m.v., der vil kunne bidrage til belysning af udviklingen på det sociale område.

Stk. 4 Indberetningerne efter stk. 1-3 indgår i grundlaget for redegørelserne efter §§ 3 og 4.

Stk. 5 Indberetningerne efter stk. 1 skal ske elektronisk via Internettet til den dertil indrettede database. Indberetningen kan undtagelsesvis ske på anden måde. Fristen for indberetningen er den 15. i første måned efter det kvartal, indberetningen vedrører. Fristen for den første indberetning er den 15. april 2007 for det første kvartal af 2007. Indberetningerne efter stk. 1 foretages sidste gang for fjerde kvartal af 2009.

Stk. 6 Indenrigs- og Socialministeriet kan revidere databasen for indberetninger efter stk. 1. Eventuelle ændringer skal fremgå af databasen senest 15 dage forud for det indberetningskvartal, hvor der skal ske registreringer på grundlag af ændringen.

Stk. 7 Indenrigs- og Socialministeriet offentliggør de afsluttede kvartalvise indberetninger og den samlede statistiske dokumentation for udviklingen på det sociale område på Internettet.

Stk. 8 Kommunalbestyrelser og regionsråd skal påse, at de offentliggjorte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Eventuelle korrektioner af de offentliggjorte oplysninger skal indberettes senest 15 dage efter offentliggørelsen.

§7 Udgifter ved udviklingsrådets virksomhed, vederlag og udgiftsgodtgørelse
Statsforvaltningen afholder udgifterne ved udviklingsrådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

Stk. 2 Statsforvaltningen yder vederlag og udgiftsgodtgørelse til medlemmerne af udviklingsrådet efter statens regler.

§8 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2009 og gælder indtil den 1. januar 2011.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006 om udviklingsråd som led i kommunalreformen.

profile photo
Profilside