14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder

Bekendtgørelse nr. 1455 af 24. juni 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. juni 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse regulerer Erhvervsministeriets og Erhvervsstyrelsens adgang til at videregive fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark med henblik på screening af udenlandske investeringer efter investeringsscreeningsloven.

Stk. 2 Videregivelse efter bestemmelserne i bekendtgørelsen sker i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen.

Stk. 3 Adgangen til at videregive oplysninger efter § 2, stk. 3, omfatter alle fortrolige oplysninger, som Erhvervsstyrelsen får kendskab til gennem varetagelse af myndighedsopgaver efter investeringsscreeningsloven. Adgangen til at videregive oplysninger efter § 2, stk. 3, omfatter dog ikke oplysninger, som er klassificerede i henhold til sikkerhedscirkulæret.

§2 Tavshedspligt og udveksling af oplysninger
Erhvervsstyrelsens og Erhvervsministeriets ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem varetagelse af myndighedsopgaver efter investeringsscreeningsloven, jf. dog lovens § 30. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Erhvervsstyrelsens drift, og eksperter, der handler på Erhvervsstyrelsens vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2 Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke personer som nævnt i stk. 1 til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:

 • 1) Statsministeriet.

 • 2) Rigsombudsmanden i Grønland.

 • 3) Rigsombudsmanden på Færøerne.

 • 4) Udenrigsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 5) Finansministeriet og underliggende myndigheder.

 • 6) Justitsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 7) Social- og Ældreministeriet og underliggende myndigheder.

 • 8) Skatteministeriet og underliggende myndigheder.

 • 9) Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 10) Sundhedsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 11) Transportministeriet og underliggende myndigheder.

 • 12) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og underliggende myndigheder.

 • 13) Børne- og Undervisningsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 14) Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 15) Uddannelses- og Forskningsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 16) Erhvervsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 17) Udlændinge- og Integrationsministeriet og underliggende myndigheder.

 • 18) Beskæftigelsesministeriet og underliggende myndigheder.

 • 19) Indenrigs- og Boligministeriet og underliggende myndigheder.

 • 20) Miljøministeriet og underliggende myndigheder.

 • 21) Kulturministeriet og underliggende myndigheder.

 • 22) Kirkeministeriet.

 • 23) Danmarks Nationalbank.

 • 24) Finansiel Stabilitet.

 • 25) Tilsynsmyndigheder for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen i andre EU-lande, EØS-lande eller i lande, med hvilke EU har indgået aftale, og som har ansvaret for tilsyn med udstedelse af tilladelser, godkendelser, registrering, undersøgelser og regeloverholdelse, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne alene anvender disse til varetagelsen af deres opgaver.

 • 26) Europa-Kommissionens generaldirektorat for handel.

 • 27) Det Udenrigspolitiske Nævn.

 • 28) Udvalget Vedrørende Efterretningstjenesternes Arbejde.

Stk. 4 Alle, der i henhold til stk. 3, nr. 1-28, modtager fortrolige oplysninger fra Erhvervsstyrelsen eller Erhvervsministeriet, er med hensyn til disse oplysninger undergivet tavshedspligten som nævnt i stk. 1.

§3 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

profile photo
Profilside