14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Studievalg Danmark

Denne konsoliderede version af lov om Studievalg Danmark bygger på lovbekendtgørelse nr. 1690 af 13. august 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Studievalg Danmark

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Opgaver

§1 Studievalg Danmark er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som yder vejledning om valg af erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, og om forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

§2 Vejledningen skal bidrage til, at valg af erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Stk. 2 Vejledningen skal være landsdækkende og dække hele erhvervsuddannelsessystemet og hele det videregående uddannelsessystem, herunder videreuddannelsessystemet, og de erhverv, som uddannelserne giver kvalifikationer til.

Stk. 3 Vejledningen skal tilbydes elever på ungdomsuddannelser og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse.

Stk. 4 Vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

§3 Vejledningen skal inddrage den enkeltes faglige interesser og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov for kompetencer.

Stk. 2 Vejledningen skal basere sig på et metodisk velfunderet grundlag, evidens og nyeste viden om vejledningsmetoder og vejledningsværktøjer.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vejledningen, herunder om mål med vejledningen og vejledningens indhold samt kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af vejledningen.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v.

§4 Studievalg Danmark samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner og vejledningsorganisationer og inddrager andre offentlige og private interessenter i forbindelse med vejledningen.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Studievalg Danmarks tilrettelæggelse af samarbejde efter stk. 1.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Organisering m.v.

§5 Studievalg Danmark består af et antal afdelinger og et sekretariat.

Stk. 2 Hver afdeling skal dække behovet for vejledning i det område, som afdelingen hører til.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren træffer beslutning om antallet af afdelinger og opdelingen mellem afdelingernes områder samt afdelingernes og sekretariatets placering.

§6 Studievalg Danmark ledes af en direktør, der ansættes og afskediges af uddannelses- og forskningsministeren.

§7 Studievalg Danmark afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til uddannelses- og forskningsministeren. Redegørelsen offentliggøres.

§8 Studievalg Danmark kan drive indtægtsdækket virksomhed.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Kompetencekrav til vejledere

§9 Vejledningen skal varetages af personer, der har en vejlederuddannelse eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til uddannelse og kompetencer efter stk. 1.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§10 Loven træder i kraft den 1. maj 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 2-5, 7-9 og 11-17 træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 3 Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Studievalg Danmark efter denne lov, og som ikke er afgjort eller afsluttet inden den 1. august 2018, behandles færdige i Studievalg Danmark.

Stk. 4 Regler fastsat i medfør af § 1, stk. 1-4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 5 Regler fastsat i medfør af § 9, stk. 3, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1565 af 19. december 2017 forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Ændringer i anden lovgivning

Kapitel 7
1
Forarbejder

Territorial gyldighed

§18 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside