14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene

Bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene

I medfør af § 21, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Børn og unge-udvalget
Børn og unge-udvalget består, jf. lovens § 19, stk. 1, af

  • 1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,

  • 2) 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og

  • 3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer og Familieretshusets udpegning af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige følger den kommunale valgperiode.

Stk. 3 Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, jf. dog stk. 5, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage, jf. lovens § 19, stk. 2. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, vælges af de grupper i kommunalbestyrelsen, der har udpeget medlemmerne.

Stk. 4 Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 20, stk. 1.

Stk. 5 Social- og indenrigsministeren kan efter ansøgning godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget.

§2 Kommunalbestyrelsen stiller den fornødne sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

§3 Sagens forberedelse
Kommunalbestyrelsen sørger for, at sager, der skal afgøres af børn og unge-udvalget, forelægges for udvalget sammen med sagens akter samt en indstilling om sagens afgørelse. For så vidt angår sager om anbringelse uden for hjemmet efter § 58 i lov om social service, skal indstillingen indeholde den redegørelse, der er nævnt i § 59 i lov om social service. For så vidt angår sager om adoption uden samtykke efter § 9, stk. 3 og 4, i adoptionsloven, jf. § 68 e i lov om social service, skal indstillingen indeholde den redegørelse, der er nævnt i § 68 e, stk. 2 og 3, i lov om social service.

Stk. 2 Forvaltningen har ret til at fremføre uddybende oplysninger under sagens behandling ved børn og unge-udvalget.

Stk. 3 Formanden fastsætter tid og sted for børn og unge-udvalgets møder. I sager, hvor formanden har truffet en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 1, i lov om social service, skal afgørelsen dog snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 3, i lov om social service. Formanden sørger for, at dagsorden og sagsmateriale til et møde udsendes med rimeligt varsel.

§4 Om medlemmernes habilitet til at deltage i afgørelsen af de enkelte sager gælder forvaltningslovens regler herom.

Stk. 2 Hvis en af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige har afgivet udtalelser eller på anden måde deltaget i sagens behandling i forvaltningen forud for forelæggelsen for udvalget, kan vedkommende ikke deltage i børn og unge-udvalgets afgørelse eller afgivelse af indstilling. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder dog ikke, hvis børn og unge-udvalget af denne grund mister sin beslutningsdygtighed, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 3 De pædagogisk-psykologisk sagkyndige kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i Familieretshuset eller Ungdomskriminalitetsnævnet, klagesager eller sager, som Ankestyrelsen tager op af egen drift, jf. § 65 i lov om social service.

§5 Sagens afgørelse
Børn og unge-udvalgets møder er ikke offentlige.

§6 Dommeren påser, at sagen er tilstrækkeligt oplyst og kan beslutte, at andre end de personer, der er nævnt i § 68 f, stk. 2, og § 74, stk. 2 og 3, i lov om social service, skal have lejlighed til at udtale sig over for udvalget. Dommeren kan ligeledes, jf. § 20, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, beslutte, at der skal indhentes yderligere oplysninger eller foretages yderligere undersøgelser, herunder at der optages retsligt forhør efter reglerne i retsplejelovens § 1018.

Stk. 2 Dommeren påser endvidere, at indehaveren af forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 12 år, samt deres advokat har fået tilbud om at se sagens akter samt er gjort bekendt med retten til at udtale sig, forinden der træffes afgørelse eller afgives indstilling. Denne forpligtelse omfatter tillige plejeforældrene i en sag efter § 78, stk. 4, i lov om social service, samt den af forældrene der ikke har del i forældremyndigheden, for så vidt angår afgørelser efter § 71, stk. 3, i lov om social service og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, der angår denne.

Stk. 3 Dommeren leder møderne i børn og unge-udvalget og kan herunder træffe beslutning om at begrænse antallet af bisiddere for de personer, der efter § 68 f, stk. 2, og § 74, stk. 2 og 3, i lov om social service, skal have lejlighed til at udtale sig om sagen, forinden der træffes afgørelse eller afgives indstilling.

§7 Dommeren, en af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige eller disses stedfortrædere, samt et af medlemmerne valgt af kommunalbestyrelsens medlemmer eller disses stedfortrædere skal være til stede, for at udvalget er beslutningsdygtigt.

Stk. 2 Til vedtagelse af en afgørelse eller indstilling, som efter loven kræver kvalificeret flertal, skal dog mindst 4 medlemmer være til stede og stemme for afgørelsen eller indstillingen.

Stk. 3 Ingen udover udvalgets medlemmer og protokolføreren må deltage i mødet under voteringen.

§8 Der føres en protokol, og børn og unge-udvalgets afgørelse eller indstilling og begrundelsen herfor indføres umiddelbart efter voteringen i protokollen. Et medlem kan kræve tilført protokollen en kort begrundelse for sit standpunkt.

Stk. 2 Hvis dommeren ikke er enig i den trufne afgørelse eller den afgivne indstilling, skal dette tilføjes protokollen, og meddelelsen om afgørelsen eller indstillingen skal indeholde oplysning herom, jf. § 68 f, stk. 3, og § 74, stk. 5, i lov om social service.

§9 Dommeren fastsætter efter § 72, stk. 4, i lov om social service eller § 15 a, stk. 4, i adoptionsloven, salær og godtgørelse for udlæg til advokater efter samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 212 af 5. marts 2019 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene ophæves.

profile photo
Profilside