14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

I medfør af § 15 d, stk. 10, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 665 af 8. juni 2016, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse for kommunalbestyrelsens tilbud om helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 15 d.

§2 Formål
Formålet med en helbredsmæssig vurdering er at sikre, at der så tidligt som muligt sker en afdækning af fysiske og psykiske helbredsproblemer hos nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med henblik på, at relevante oplysninger om helbredsforhold kan indgå i planlægningen af den kommunale integrationsindsats og den videre sundhedsmæssige behandling.

§3 Personkreds
Kommunalbestyrelsen skal efter en konkret vurdering af behovet give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge, der visiteres til kommunen efter integrationslovens § 10.

Stk. 2 Tilbud om en helbredsmæssig vurdering skal gives til nyankomne flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering beslutte at give tilbud om en helbredsmæssig vurdering til nyankomne familiesammenførte udlændinge til en flygtning som nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 4 Tilbud efter stk. 1-3 omfatter både udlændinge under og over 18 år.

Kapitel 2

Samarbejde mellem kommuner og læger om helbredsmæssige vurderinger

§4 Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres af en læge, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 6.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at indgå et samarbejde med læger med de nødvendige kompetencer om gennemførelse af helbredsmæssige vurderinger og honorere lægerne herfor. De nærmere retningslinjer for samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og de undersøgende læger fastlægges i regi af det sociallægelige samarbejde mellem KL og Lægeforeningen.

Kapitel 3

Kommunalbestyrelsens afgivelse af tilbud og vejledning

§5 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde en helbredsmæssig vurdering til en nyankommen flygtning, omfattet af § 3, stk. 1, ud fra en konkret vurdering af behovet for en nærmere afdækning af den pågældende flygtnings fysiske eller psykiske helbredsforhold. Ved vurdering af behovet for tilbuddet skal kommunalbestyrelsen inddrage allerede foreliggende helbredsmæssige oplysninger om flygtningen, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 1, 2. pkt., og vurdere behovet for med udlændingens samtykke at indhente relevante sundhedsmæssige oplysninger fra asylindkvarteringssystemet.

§6 Kommunalbestyrelsens tilbud om en helbredsmæssig vurdering, jf. § 3, skal gives snarest muligt og inden 6 måneder efter overtagelse af integrationsansvaret for udlændingen, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 4.

Stk. 2 I forbindelse med tilbuddet skal kommunalbestyrelsen vejlede udlændingen om formålet med den helbredsmæssige vurdering hos en læge og om muligheden for med udlændingens samtykke at indhente og videregive relevante helbredsoplysninger til den undersøgende læge.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal desuden vejlede om, at tilbuddet om en helbredsmæssig vurdering er frivilligt, og at udlændingen, hvis denne i første omgang afslår tilbuddet, efterfølgende kan anmode herom inden for den femårige introduktionsperiode, jf. integrationslovens § 16, stk. 7.

§7 Et barn på 15 år eller derover træffer som udgangspunkt selv beslutning om at tage imod et tilbud om en helbredsmæssig vurdering hos en læge. Kommunalbestyrelsen skal dog informere forældremyndighedsindehaveren, således at denne kan inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Stk. 2 For et barn under 15 år træffes beslutning om at tage imod et tilbud om en helbredsmæssig vurdering af forældremyndighedsindehaveren.

Stk. 3 Er der tale om en uledsaget mindreårig udlænding, er det den midlertidige forældremyndighedsindehaver, som efter forældreansvarslovens § 28 er udpeget til at drage omsorg for barnet, der henholdsvis skal inddrages eller træffe beslutning om tilbuddet.

§8 Hvis udlændingen tager imod tilbuddet, skal kommunalbestyrelsen vejlede om, hvilke læger der tilbyder en helbredsmæssig vurdering, og om tidsbestilling og i fornødent omfang være udlændingen behjælpelig hermed.

§9 Kommunalbestyrelsens videregivelse af oplysninger til den undersøgende læge
Kommunalbestyrelsen skal med udlændingens samtykke videregive de oplysninger, som er relevante for gennemførelse af den helbredsmæssige vurdering, til den undersøgende læge, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 7. Det gælder også oplysninger om udlændingens rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, herunder læge- og sygehusjournaler samt oplysninger fra asylindkvarteringsoperatøren.

Kapitel 4

Indhold af den helbredsmæssige vurdering

§10 Lægens funktioner
I forbindelse med en helbredsmæssig vurdering skal den undersøgende læge inddrage de helbredsmæssige oplysninger om udlændingen, som er modtaget fra kommunen. Lægen skal samtidig vurdere behovet for med udlændingens samtykke at indhente yderligere helbredsmæssige oplysninger, herunder oplysninger fra asylindkvarteringsoperatøren eller sundhedsvæsenet. Lægens adgang til med udlændingens samtykke at indhente og få videregivet helbredsmæssige oplysninger fra andre sundhedspersoner følger reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

§11 Den undersøgende læges helbredsmæssige vurdering af udlændingen skal omfatte en samtale med og en helbredsundersøgelse af udlændingen med henblik på en lægefaglig vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand og en lægefaglig vurdering af, om der er behov for yderligere helbredsmæssig udredning eller behandling, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 5.

Stk. 2 Samtalen skal omfatte en gennemgang af udlændingens sygehistorie, eventuelle symptomer på aktuel fysisk og psykisk sygdom samt psykosociale belastninger.

Stk. 3 Helbredsundersøgelsen skal omfatte en objektiv undersøgelse, herunder en primær afdækning af relevante somatiske og psykiske sygdomme.

Stk. 4 Den lægefaglige vurdering skal indeholde en konklusion og ved behov en plan for yderligere udredning og behandling.

Stk. 5 Samtaler og undersøgelser skal gennemføres med den fornødne kvalificerede tolkebistand. Tolkeopgaven kan ikke overlades til udlændingens nærmeste familiemedlemmer.

§12 Den undersøgende læge videregiver med udlændingens samtykke resultatet af de foretagne undersøgelser og den lægefaglige vurdering af udlændingens helbredstilstand samt oplysninger om iværksættelse af yderligere udredning eller behandling i sundhedsvæsenet til den koordineringsansvarlige forvaltning i kommunen, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 8.

§13 Det påhviler den undersøgende læge at igangsætte nødvendige behandlende tiltag og ved behov at henvise til yderligere udredning, behandling eller opfølgning i sundhedsvæsenet. Lægen skal ved behov desuden komme med forslag til forebyggende tiltag i kommunalt regi i forhold til den enkelte udlænding eller familien.

Stk. 2 Hvis den helbredsmæssige vurdering ikke er gennemført af udlændingens egen læge, skal den undersøgende læge med udlændingens samtykke videregive resultatet heraf til udlændingens egen læge, jf. integrationslovens § 15 d, stk. 9. Ved egen læge forstås den alment praktiserende læge, som udlændingen er tilmeldt som gruppe 1-sikret, jf. sundhedslovens § 59.

§14 Særligt om delegation til andet sundhedspersonale
Den undersøgende læge kan i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp foretage delegation til en medhjælper i forbindelse med udførelsen af den helbredsmæssige undersøgelse, jf. § 11, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lægen kan ikke delegere den lægefaglige vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand samt vurderingen af behov for yderligere udredning, behandling eller opfølgning i sundhedsvæsenet til en medhjælper.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§15 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1441 af 12. december 2013 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ophæves.

profile photo
Profilside