14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 1593 af 22. december 2010, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. maj 2022

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Betingelser for og opgørelse af jobpræmie m.v.

§1 I en 2-årig forsøgsperiode fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012 udbetales jobpræmie efter reglerne i denne lov til personer, der den 2. august 2010 som enlige forsørgere var berettiget til og modtog ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og som i perioden fra den 3. august 2009 til og med den 2. august 2010 i mindst 47 uger helt eller delvis har modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.:

 • 1) Dagpenge eller feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 2) Aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 3) Uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 4) Kontant- eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

 • 5) Revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

 • 6) Ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

 • 7) Særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

 • 8) Introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark.

 • 9) Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

 • 10) Løn til personer ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog ikke personer, som samtidig modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2 Ved opgørelse af perioden på 47 uger efter stk. 1 medregnes de uger, hvor personen har modtaget en eller flere af de i stk. 1, nr. 1-10, nævnte ydelser m.v., uanset om ydelserne er udbetalt for hele ugen eller for enkelte dage eller timer i den pågældende uge. Udbetales ydelserne ikke ugevis, medregnes ved opgørelsen de uger, som udbetalingsperioden vedrører.

§2 Kommunen udbetaler jobpræmie uden ansøgning til personer, der har indtægter som nævnt i § 3.

Stk. 2 Kommunen udbetaler jobpræmie til personer, der er registreret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og som ikke samtidig får udbetalt offentlige forsørgelsesydelser som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-9, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. Jobpræmie til disse personer udbetales efter ansøgning, for perioden efter at kommunen har modtaget ansøgningen.

Stk. 3 Jobpræmien udbetales for de perioder fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012, hvor betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

§3 Jobpræmien for personer som nævnt i § 2, stk. 1, udgør 4 pct. af den månedlige indkomst opgjort efter stk. 2. Præmien kan dog højst udgøre 600 kr. pr. måned.

Stk. 2 Indkomsten efter stk. 1 opgøres ud fra oplysninger om

 • 1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og

 • 2) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret.

§4 Jobpræmien udgør 600 kr. pr. måned for personer som nævnt i § 2, stk. 2.

Stk. 2 Personen har pligt til at give kommunen oplysning om ophør af virksomheden og andre oplysninger, der har betydning for udbetaling af jobpræmien.

§5 Jobpræmie efter § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, kan sammenlagt ikke overstige 600 kr. pr. måned.

§6 Kommunen beregner jobpræmien efter § 3. Ved udbetalingen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Beløb under 5 kr. udbetales ikke.

Stk. 2 Jobpræmie efter §§ 3 og 4 udbetales kvartalsvis bagud senest 45 dage efter kvartalets udløb.

Stk. 3 Er der fejl i udbetalingen af jobpræmien på grund af uoverensstemmelser mellem personens indkomst og de indberettede oplysninger til indkomstregisteret, jf. § 3, stk. 2, skal der ske regulering i den følgende udbetalingsperiode.

§7 Jobpræmien er skattefri. Præmien medregnes ikke ved beregning af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter §§ 81-83 og 85 i lov om aktiv socialpolitik, introduktionsydelse, engangshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter §§ 35-37 og 39 i lov om integration af udlændinge i Danmark og af tilskud efter lov om individuel boligstøtte, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Administration

§8 Kommunen skal orientere de personer, der efter § 1, stk. 1, kan være berettiget til at få udbetalt jobpræmie. Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder et standardbrev, som kommunen skal anvende.

Stk. 2 Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for forvaltningen af jobpræmieordningen, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører.

§9 Flytter en person, som er omfattet af forsøgsordningen, til en anden kommune, skal fraflytningskommunen orientere tilflytningskommunen om, at den overtager forpligtelsen til at udbetale jobpræmie for personen.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Indberetning og udveksling af data

§10 Til brug for fastlæggelse af den personkreds, som kan være berettiget til en jobpræmie, jf. § 1, stk. 1, identificerer Arbejdsmarkedsstyrelsen ved hjælp af data i det fælles datagrundlag, jf. kapitel 11 og 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, personer, som har modtaget mindst 47 ugers ydelser m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, i perioden fra den 3. august 2009 til og med den 2. august 2010. Arbejdsmarkedsstyrelsen videregiver cpr-numre for identificerede personer uden samtykke fra borgeren til kommunen eller dennes databehandler.

Stk. 2 Til forvaltning af jobpræmieordningen, herunder til fastlæggelse af den berettigede personkreds, jf. § 1 og § 2, og jobpræmiens størrelse, jf. § 3, sammenstiller kommunen eller dennes databehandler uden samtykke fra borgeren individdata om offentlig forsørgelse, jf. stk. 1, med data om modtagere af ekstra børnetilskud til enlige forsørgere og indkomstdata i indkomstregisteret.

Stk. 3 For personer, som er registreret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, anvender kommunen indkomstregisteret til at kontrollere, at ansøgeren om jobpræmie ikke i udbetalingsperioden har modtaget offentlige forsørgelsesydelser som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-9, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og SU efter lov om statens uddannelsesstøtte.

Stk. 4 Til brug for en statistisk evaluering af effekten af ordningen er kommunen forpligtet til at indberette individdata om enlige forsørgere berettiget til ekstra børnetilskud og om jobpræmieordningen, herunder deltagere, beløbsstørrelse m.v., til Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske datavarehus, jf. § 59, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Finansiering

§11 Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobpræmie og yder forskudsrefusion til kommunen.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling, administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. for den i stk. 1 omhandlende refusion og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Klageadgang

§12 Kommunens afgørelser efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§13 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside