14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v.  - ophæves den 16. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 646 af 13. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v.

I medfør af § 32, § 56 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, § 10, stk. 1, § 21, § 51, § 65, § 81 og § 89 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 525 af 27. april 2020, § 13, stk. 15, og § 44 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, § 62, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, efter forhandling med sundhedsministeren, udlændinge- og integrationsministeren og Beskæftigelsesrådet og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. maj 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Fravigelser i forhold til love og bekendtgørelser

§1 Fravigelser angående lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer og tilhørende regler fastsat i medfør af loven:

 • 1) § 25 om, at cv-samtaler for dagpengemodtagere skal holdes ved personligt fremmøde hos arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskasserne kan vælge, om samtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

 • 2) § 33, stk. 1 og stk. 6, om, at jobsamtaler holdes ved personligt fremmøde, og at arbejdsløshedskassen skal deltage i de fælles jobsamtaler ved personligt fremmøde, hvis personen anmoder herom. Jobcenteret kan vælge, om jobsamtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

 • 3) § 52, stk. 1, nr. 3 og 4, om mulighed for tilbud om nytteindsats og om vejledning og opkvalificering for så vidt angår øvrig vejledning og opkvalificering, kapitel 13 om tilbud om nytteindsats og § 91 om tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, jf. dog stk. 2-3.

 • 4) § 102 og § 105 om ret- og pligttilbud.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 3, kan tilbud om nytteindsats efter kapitel 13 bevilges og påbegyndes, hvis borgeren efter en konkret og individuel vurdering er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Et nytteindsatsforløb, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførelse den 20. december 2020, jf. bekendtgørelse nr. 2050 af 18. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19, kan fra og med den 15. april 2021 genbevilges hos den arbejdsgiver, hvor borgeren var i samme nytteindsatsforløb umiddelbart før restriktionernes indførelse. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige varighedsbegrænsningen i lovens § 85. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 13 skal være opfyldt.

Stk. 3 Uanset stk. 1, nr. 3, kan tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering efter § 91 bevilges, påbegyndes og videreføres, hvis det borgeren efter en konkret og individuel vurdering er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller der er en arbejdsgivererklæring om, at borgeren ansættes ordinært efter opkvalificeringen, eller tilbuddet gennemføres digitalt.

Stk. 4 Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter lovens kapitel 11 og 12, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførelse den 20. december 2020, jf. bekendtgørelse nr. 2050 af 18. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19, kan fra og med den 15. april 2021 genbevilges hos en arbejdsgiver, hvor borgeren var i samme praktikforløb eller løntilskudsjob umiddelbart før restriktionernes indførelse. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige de varighedsbegrænsninger, der gælder efter lovens § 61 og § 68. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 11 og 12 skal være opfyldt.

Stk. 5 § 164, stk. 3, om frister for, hvornår et tilbud inden for varslingspuljen senest skal være påbegyndt og afsluttet, fraviges, så perioden fra og med den 20. december 2020 til og med den 16. maj 2021, ikke tæller med, ved beregning af fristerne.

Stk. 6 Forsøg, der er iværksat med hjemmel i lovens kapitel 32, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1-5.

§2 Fravigelser angående lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. med senere ændringer og regler fastsat i medfør heraf:

 • 1) § 9, stk. 1, om afholdelse af møder i rehabiliteringsteamet med henblik på at afgive indstilling i sager, inden kommunen træffer afgørelser. Kommunen kan vælge, om møder i rehabiliteringsteamet skal være møder, hvor deltagerne er fysisk tilstede eller virtuelle møder.

 • 2) § 10, stk. 2, 1. pkt., for så vidt angår kravet om, at borgeren skal deltage i rehabiliteringsteamets møder i de sager, hvor kommunen, jf. nr. 1, vælger, at sagen skal behandles i et virtuelt møde. Borgeren skal give samtykke til, at sagen behandles uden borgerens deltagelse. Ønsker borgeren at deltage, skal kommunen sikre, at dette kan ske.

 • 3) § 11, stk. 2, om, at kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling i de tilfælde, hvor kommunen har valgt at afholde rehabiliteringsteamets møde virtuelt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 3, træffer kommunen afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling eller har anmodet om, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension, og hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet.

Stk. 3 Forsøg, der er iværksat med hjemmel i lovens § 55, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1-2.

§3 Justeringer angående lov om aktiv socialpolitik
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 anses personer, der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate, samt personer, der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate, for at have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed for så vidt angår rettigheder og pligter, der er suspenderet i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 1 og § 2, samt § 1 i Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og for personer, der ansøger om eller modtager ledighedsydelse.

Stk. 3 Kommunen har pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen efter § 35, § 69 a, § 69 l og § 75 a i lov om aktiv socialpolitik. Dog har kommunen ikke pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp, når ansøgeren eller modtageren er omfattet af stk. 1 eller 2.

§4 Fravigelser angående bekendtgørelse om rådighed
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelsen for arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer i § 12, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed, hvorefter samtaler holdes ved personligt fremmøde. Arbejdsløshedskasserne kan vælge, om samtaler med medlemmerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

Stk. 2 Et medlem kan få dagpenge, uanset medlemmet ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, jf. §§ 7-12 i bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed, hvis det skyldes, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn.

§5 Fravigelser angående sygedagpengeloven
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i § 13 b, stk. 1, 6. pkt., i lov om sygedagpenge, hvorefter opfølgningen sker ved en individuel samtale med personligt fremmøde. Jobcentret kan vælge, om opfølgningssamtaler skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

Stk. 2 Forsøg, der er iværksat med hjemmel i lovens § 80, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1.

§6 Fravigelser angående lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i § 15, stk. 1, i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 3. februar 2020, for så vidt angår kravet om, at personen, ikke har opnået ansættelse op til 2 år efter uddannelsens afslutning. Fravigelsen gælder alene i de tilfælde, hvor perioden på de 2 år er udløbet umiddelbart op til eller efter den 20. december 2020.

Stk. 2 Tilbud om ansættelse med løntilskud efter lovens kapitel 5, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførelse den 20. december 2020, jf. bekendtgørelse nr. 2050 af 18. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19, kan fra og med den 15. april 2021 genbevilges hos en arbejdsgiver, hvor borgeren var ansat med løntilskud umiddelbart før restriktionernes indførelse. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige varighedsbegrænsningen i lovens § 15 b, stk. 3. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 5 skal være opfyldt.

§7 Fravigelse angående lov om social pension
Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder til møde mellem den person, som en afgørelse vedrører og den eller de personer, der skal træffe afgørelsen, jf. § 20, stk. 3, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019. Kommunen skal med udgangspunkt i den konkrete sag vælge, om mødet skal være et møde, hvor deltagerne er fysisk tilstede, et telefonisk eller et virtuelt møde.

§8 Fravigelser angående bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Følgende regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. bekendtgørelse nr. 2006 af 11. december 2020 med senere ændringer, fraviges:

 • 1) § 7, stk. 1, om opgørelse af tidsperioder, så timer i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. april 2021, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud, ikke medregnes i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, 6 og 9 måneders perioderne for afslutning af jobrettet uddannelse og tidspunkt for ret og pligt til tilbud.

 • 2) § 18, stk. 1, og § 22, stk. 3, om tilmelding som arbejdssøgende, så kravene om personlig fremmøde på jobcenteret i forbindelse med tilmeldingen hos jobcenteret fraviges. Jobcenteret kan vælge, om tilmeldingen og den indledende vurdering efter bekendtgørelsens § 4 for personer, der har ansøgt om kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk.

 • 3) § 61, stk. 2 – 4, om virksomhedspraktik, hvor borgeren senest har været ansat, så en borger ud over de i § 61, stk. 3 og 4, nævnte tilfælde kan genoptage et tilbud om virksomhedspraktik hos den arbejdsgiver, hvor borgeren var i virksomhedspraktik kombineret med ordinære løntimer umiddelbart før den 20. december 2020. Virksomhedspraktikken og ansættelsen skal være afbrudt eller ophørt som følge af restriktionernes indførelse 20. december 202 ved bekendtgørelse nr. 2050 af 18. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19. Det er en betingelse, at tilbuddet er det samme som før afbrydelsen. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige de varighedsbegrænsninger, der gælder efter lovens § 61. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 11 skal være opfyldt.

 • 4) § 67, stk. 4, om ansættelse hos seneste arbejdsgiver, så en borger kan genoptage et tilbud om ansættelse med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor borgeren var ansat med løntilskud umiddelbart før den 20. december 2020. Ansættelsen skal være afbrudt eller ophørt som følge af restriktionernes indførelse 20. december 2020 ved bekendtgørelse nr. 2050 af 18. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19. Det er en betingelse, at tilbuddet er det samme som før afbrydelsen. Den samlede varighed af tilbuddet før og efter afbruddet/ophøret kan ikke overstige de varighedsbegrænsninger, der gælder efter lovens § 68. De øvrige betingelser for tilbuddet i lovens kapitel 12 skal være opfyldt.

§9 Fravigelse i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
I bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, jf. bekendtgørelse nr. 1179 af 25. november 2019, fraviges § 2, stk. 4, om kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, så en person kan deltage i disse kurser, selvom de afholdes som digital undervisning. Alle øvrige betingelser for 6 ugers jobrettet uddannelse skal være opfyldt.

§10 Fravigelse i bekendtgørelse om fleksjob m.v.
I bekendtgørelse om fleksjob m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1176 af 25. november 2019, fraviges § 1, stk. 4, om kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, så en person kan deltage i disse kurser, selvom de afholdes som digital undervisning. Alle øvrige betingelser for 6 ugers jobrettet uddannelse skal være opfyldt.

§11 Fravigelse i bekendtgørelse om særlig varslingspulje
I bekendtgørelse nr. 2268 af 29. december 2020 om særlig varslingspulje i 2021 til indsats i forbindelse med afskedigelser m.v. i mindre virksomheder i kriseramte brancher, fraviges § 2, stk. 4, om frister for, hvornår et tilbud senest skal være påbegyndt og afsluttet, så perioden fra og med den 20. december 2020 til og med den 16. maj 2021, ikke tæller med ved beregning af fristerne.

Kapitel 2

Regler om adgangsbegrænsninger, mundbind og visir i jobcentre

§12 Restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af jobcentre
Jobcentrene skal i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, opfylde følgende:

 • 1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 besøgende.

 • 2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende at holde afstand til hinanden.

 • 3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 4) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 5) Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende i jobcentret.

Stk. 2 Gulvarealet nævnt i nr. 1 opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.

§13 Anvendelse af mundbind og visir i jobcentre
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler i jobcentre, herunder kommunens egne lokaler og lejede lokaler, hvor jobcentret afholder samtaler, tilbud, aktiviteter m.v., jf. dog §§ 14 og 15.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 omfatter tillige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende jobcenter og har kontakt til besøgende Kravet omfatter ikke medarbejdere m.v., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere m.v. har adgang.

Stk. 3 Besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1, kan bortvises.

§14 Kravet om mundbind eller visir i § 13, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§15 Uanset § 13, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§16 Ved mundbind forstås i § 13 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 13 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§17 Jobcentrene skal opfylde følgende krav om information om og håndhævelse af krav til mundbind eller visir:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne i jobcentre opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 13, stk. 1, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 13, stk. 3.

 • 2) Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 13, stk. 1, jf. dog §§ 14 og 15.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne omfattet af § 13, stk. 1, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 13, stk. 2.

 • 4) Det skal sikres, at besøgende, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i jobcentret, som har pligt til at møde op i jobcentret, men som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

§18 Med bøde straffes den, der ikke forlader et lokale efter at være blevet bortvist, jf. § 13, stk. 3, i forbindelse med den håndhævelse, som jobcentre foretager af kravet om mundbind eller visir i medfør af § 17, nr. 2.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 16. maj 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 113 af 29. januar 2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 ophæves.

Stk. 4 Vejledning efter § 3, stk. 3, skal gives ved førstkommende samtale efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

profile photo
Profilside