14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse nr. 1702 af 19. august 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

I medfør af § 41, stk. 6 og 7, § 42, stk. 4, § 44, stk. 6, § 68, stk. 4, § 86, stk. 9, § 87, stk. 7, § 95 og § 100 b, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Ret til optagelse i en a-kasse og overflytning mellem a-kasser

§1 En person kan optages i en a-kasse, hvis pågældende opfylder betingelserne i lovens § 41, herunder om bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Bopæls- og opholdskravet gælder ikke for personer, der kan blive optaget i en a-kasse i medfør af reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Stk. 3 Personer, der driver selvstændig virksomhed på Færøerne eller i Grønland, kan blive optaget, hvis

  • 1) pågældende umiddelbart før udrejsen havde bopæl i Danmark, og

  • 2) ansøgningen om optagelse er modtaget i a-kassen senest 12 måneder efter udrejsen.

§2 En person kan tidligst blive optaget fra den dato, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse, jf. dog § 10 stk. 2.

§3 En person, som er udmeldt af a-kassen med virkning fra og med den 1. marts 2020 frem til og med den 27. marts 2020, fordi pågældendes dagpengeret i denne periode blev opbrugt, kan fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020, genoptages som medlem med virkning fra udmeldelsestidspunktet. Der er en betingelse, at medlemmet betaler medlemsbidrag i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 723 af 20. juni 2013. Betalingen skal ske for perioden fra og med udmeldelsestidspunktet til og med genoptagelsestidspunktet, jf. 1. pkt.

§4 En person, som er udmeldt af a-kassen med virkning fra og med den 1. november 2020 frem til og med den 20. november 2020, fordi pågældendes dagpengeret i denne periode blev opbrugt, kan fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, genoptages som medlem med virkning fra udmeldelsestidspunktet. Der er en betingelse, at medlemmet betaler medlemsbidrag i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 723 af 20. juni 2013. Betalingen skal ske for perioden fra og med udmeldelsestidspunktet til og med genoptagelsestidspunktet, jf. 1. pkt.

§5 En person, som er udmeldt af a-kassen med virkning fra og med den 1. januar 2021 frem til og med den 19. januar 2021, fordi pågældendes dagpengeret i denne periode blev opbrugt, kan fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, genoptages som medlem med virkning fra udmeldelsestidspunktet. Der er en betingelse, at medlemmet betaler medlemsbidrag i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 723 af 20. juni 2013. Betalingen skal ske for perioden fra og med udmeldelsestidspunktet til og med genoptagelsestidspunktet, jf. 1. pkt.

§6 En person, som er udmeldt af a-kassen med virkning fra og med den 1. marts 2021 frem til og med den 22. marts 2021, fordi pågældendes dagpengeret i denne periode blev opbrugt, kan fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. april 2021, genoptages som medlem med virkning fra udmeldelsestidspunktet. Der er en betingelse, at medlemmet betaler medlemsbidrag i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 723 af 20. juni 2013. Betalingen skal ske for perioden fra og med udmeldelsestidspunktet til og med genoptagelsestidspunktet, jf. 1. pkt.

§7 En person, som er udmeldt af a-kassen med virkning fra og med den 1. maj 2021 frem til og med den 14. maj 2021, fordi pågældendes dagpengeret i denne periode blev opbrugt, kan fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021 genoptages som medlem med virkning fra udmeldelsestidspunktet. Der er en betingelse, at medlemmet betaler medlemsbidrag i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 723 af 20. juni 2013. Betalingen skal ske for perioden fra og med udmeldelsestidspunktet til og med genoptagelsestidspunktet, jf. 1. pkt.

§8 Optagelse skal ske i en tværfaglig a-kasse eller i en fagligt afgrænset a-kasse, hvis faglige område personen ifølge kassens vedtægt har tilknytning til, jf. lovens § 32.

Stk. 2 Personer, der har tilknytning til flere fagligt afgrænsede a-kassers faglige områder, kan vælge mellem disse.

§9 Et medlem kan overflyttes til en anden a-kasse, hvis betingelserne for at blive optaget i kassen ifølge dennes vedtægt er opfyldt.

§10 Et medlem, der har gennemført en uddannelse som nævnt i lovens § 54, kan vælge

  • 1) at blive nyoptaget med dagpengeret efter lovens § 54, jf. § 49, stk. 5, 1. pkt., i en a-kasse, som efter sin vedtægt optager personer med den afsluttede uddannelse, eller

  • 2) at blive overflyttet til a-kassen med sine hidtidige rettigheder.

Stk. 2 Hvis medlemmet ønsker nyoptagelse, jf. stk. 1, nr. 1, skal a-kassen have modtaget ansøgningen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Nyoptagelsen sker med virkning fra den 1. i måneden, hvor uddannelsen er afsluttet, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

§11 Seniormedlemskab
En person, som ikke er medlem af en a-kasse, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, kan optages som seniormedlem.

Stk. 2 En person, som er medlem af en a-kasse, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, kan overgå til et særligt seniormedlemskab, når den måned, hvori medlemmet har nået folkepensionsalderen, er udløbet. Overgangen sker automatisk, hvis medlemmet over for a-kassen har tilkendegivet, at medlemmet ønsker seniormedlemskab.

Stk. 3 Ved optagelse efter stk. 1 finder § 41, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og §§ 1-2 og 8 i denne bekendtgørelse anvendelse.

Stk. 4 § 41, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og §§ 9 og 12, § 13, stk. 1, 2, 4 og 5, og §§ 15-18 i denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer med et særligt seniormedlemskab.

Kapitel 2

Pligt til overflytning til en anden a-kasse

§12 Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for a-kassens faglige område, skal lade sig overflytte til en anden kasse eller udtræde af kassen, medmindre medlemmet fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i sin hidtidige a-kasse ifølge dennes vedtægt.

Stk. 2 Ved overflytning efter stk. 1 finder § 9 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Øvrige regler om overflytning mellem a-kasser

§13 Ansøgning om overflytning skal stiles til den a-kasse, som medlemmet ønsker at blive medlem af.

Stk. 2 Overflytning sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at en a-kasse modtager ansøgningen herom, jf. dog stk. 3. For medlemmer, som skal overflyttes efter § 12, sker overflytning tidligst fra den 1. i måneden efter, at arbejdet, der danner grundlag for overflytningen, er påbegyndt.

Stk. 3 For medlemmer, som ikke har erhvervsarbejde, sker overflytningen med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Varslet regnes fra modtagelse af ansøgningen. Overflytningen sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at varslet udløber. For medlemmer, der skal overflyttes på grund af gennemførelse af en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, sker overflytningen dog med virkning fra den 1. i måneden, hvor uddannelsen er afsluttet.

Stk. 4 A-kasserne kan aftale et andet tidspunkt for overflytningen, hvis medlemmet er enigt i dette. Varslet i stk. 3 skal dog overholdes.

Stk. 5 Medlemmet skal betale medlemsbidrag til sin hidtidige a-kasse, indtil overflytning sker. Indbetalt bidrag, der dækker en periode efter overflytningen, skal betales tilbage til medlemmet.

Stk. 6 Fra overflytningsdatoen skal medlemmet betale medlemsbidrag til den nye a-kasse.

§14 Et medlem, som bliver overflyttet, bevarer sine hidtidige rettigheder.

§15 Medlemmet skal medvirke til overflytningen, herunder give de nødvendige oplysninger om sin tilknytning til den nye a-kasses faglige område.

Stk. 2 Hvis et medlem, som skal overflyttes efter § 12, ikke medvirker hertil, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal udtræde af a-kassen.

Stk. 3 Hvis medlemmet klager over afgørelsen, bevares medlemskabet, så længe klagen behandles administrativt.

§16 Den nye a-kasse skal sikre, at betingelserne for overflytning til a-kassen er opfyldt.

Stk. 2 Den nye a-kasse skal hurtigst muligt og senest 2 uger efter modtagelsen af ansøgningen underrette den hidtidige a-kasse herom samt anmode denne om de oplysninger, der er nødvendige for effektuering af overflytningen. Den hidtidige a-kasse skal hurtigst muligt og senest 2 uger herefter sende de nødvendige oplysninger til den nye a-kasse.

Stk. 3 Har et medlem sendt ansøgningen til den hidtidige a-kasse, skal denne hurtigst muligt og senest 2 uger efter modtagelsen sende ansøgningen samt de oplysninger, der er nødvendige for effektuering af overflytningen, til den nye a-kasse.

Stk. 4 Den hidtidige a-kasse skal foretage elektronisk registrering af oplysninger som fastsat i bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse, og sende oplysningerne elektronisk til den nye a-kasse inden 2 uger efter modtagelsen af ansøgningen om overflytning.

Stk. 5 Den hidtidige a-kasse har pligt til snarest muligt at give yderligere oplysninger om medlemmet til den nye a-kasse, hvis den bliver bedt om det.

Stk. 6 Den nye a-kasse skal effektuere overflytningen senest 2 uger efter modtagelse af de nødvendige oplysninger fra den hidtidige a-kasse.

§17 Hvis de involverede a-kasser ikke er enige om, at betingelserne for overflytning er opfyldt, skal den nye a-kasse træffe afgørelse om, at overflytning kan finde sted. A-kassen skal samtidig sende kopi med ankevejledning til den hidtidige a-kasse.

Stk. 2 Hvis det efterfølgende viser sig, at medlemmet ikke opfyldte betingelserne for overflytningen, annulleres overflytningen, og medlemsbidrag, der er indbetalt til den nye a-kasse, betales tilbage til medlemmet.

§18 Enhver a-kasse skal give adgang til, at et medlem af en anden a-kasse elektronisk kan sende en ansøgning om overflytning til a-kassen.

Stk. 2 A-kassens tekniske løsning skal være i overensstemmelse med kravene til elektronisk optagelse i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.

Kapitel 4

Genoptagelse efter slettelse som medlem på grund af svig eller gæld

§19 Personkreds
Et tidligere medlem af en a-kasse (medlem), der er slettet på grund af svig, jf. lovens § 87, stk. 1, og som ønsker at blive genoptaget, er omfattet af §§ 20-23 i denne bekendtgørelse. §§ 20-23 gælder også for et medlem, der er slettet på grund af misligholdelse af betalingspligt over for en a-kasse, jf. § 10 i bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld (opkrævningsbekendtgørelsen).

§20 Generelle betingelser for genoptagelse
Betingelserne for optagelse, jf. § 41 i loven, skal være opfyldt, før der kan gives tilladelse til genoptagelse.

Stk. 2 Ingen kan genoptages, før hele gælden til a-kassen er indfriet, eller der er indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen om afvikling af gælden. Forliget skal omfatte de uberettigede ydelser, påløbne renter og omkostninger ved opkrævning. Gælden skal være afviklet, inden medlemmet bliver folkepensionist.

Stk. 3 Giver gælden mulighed for at få skat tilbage, er det et krav for genoptagelse, at a-kassen får fuldmagt til at søge skatteansættelsen for de berørte år ændret og får transport i overskydende skat.

§21 Tilladelse til genoptagelse
A-kassen kan give tilladelse til genoptagelse, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 A-kassen kan give tilladelse til genoptagelse, hvis medlemmet fuldt ud har betalt gælden til a-kassen.

Stk. 3 Hvis medlemmet fortsat har gæld til a-kassen, er det en betingelse, at medlemmet har indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen. Videre er det en betingelse, at gælden kan afvikles inden for de tidsrammer, der er nævnt i stk. 4-6.

Stk. 4 Hvis gælden på optagelsestidspunktet højst er 2 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 3 år.

Stk. 5 Hvis gælden på optagelsestidspunktet højst er 3 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 4 år.

Stk. 6 Hvis gælden på optagelsestidspunktet er mere end 3 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 5 år.

Stk. 7 Hvis medlemmet ikke kan afvikle gælden inden for de tidsrammer, der fremgår af stk. 4-6, kan a-kassen, hvis særlige forhold taler for det, tillade genoptagelse.

Stk. 8 Afviklingsperioden efter stk. 4-6 regnes fra det tidspunkt, hvor medlemmet genoptages.

§22 Tidspunkt for genoptagelse
Genoptagelse kan tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige ansøgning om genoptagelse.

Stk. 2 Hvis medlemmet har indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen, kan genoptagelsen tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen både har modtaget medlemmets ansøgning, og medlemmet har underskrevet forliget.

§23 Misligholdelse af forlig
Hvis medlemmet ikke overholder det indgåede forlig, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal slettes som medlem af a-kassen, jf. reglerne i § 10 i bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemmer på grund af gæld.

Kapitel 5

Omforsikring mellem deltids- og fuldtidsforsikring

§24 Omforsikring til deltidsforsikring
Et fuldtidsforsikret medlem, som har deltidsarbejde, skal efter anmodning omforsikres til deltidsforsikring. Omforsikringen kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om omforsikring.

Stk. 2 Et fuldtidsforsikret medlem, der overgår til delpension, skal omforsikres til deltidsforsikring.

Stk. 3 Et fuldtidsforsikret, ledigt medlem, der alene ønsker at påtage sig deltidsarbejde, kan efter skriftlig anmodning omforsikres til deltidsforsikring med virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget anmodningen.

Stk. 4 Omforsikring til deltidsforsikring forudsætter, at a-kassen ifølge sine vedtægter optager deltidsforsikrede.

§25 Omforsikring til fuldtidsforsikring
Et deltidsforsikret medlem skal omforsikres til fuldtidsforsikring, hvis medlemmet opfylder et af følgende forhold:

  • 1) Medlemmet som lønmodtager har haft mere end 390 løntimer i en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger, eller mere end 360 løntimer, i en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger.

  • 2) Medlemmet driver selvstændig virksomhed, jf. bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, og i 3 sammenhængende måneder har samlede aktiviteter som lønmodtager og ved selvstændig virksomhed, der overstiger 390 timer på baggrund af omregnet B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed og løntimer indberettet til indkomstregisteret.

Stk. 2 For medlemmer, der i indberetningsperioderne, jf. stk. 1, nr. 1, både har fået indberettet løn månedsvis og uge- eller 14-dagesvis, tages der ved opgørelsen af løntimerne udgangspunkt i den seneste lønindberetning i opgørelsesperioden.

Stk. 3 Opgørelse af beskæftigelse efter stk. 1, nr. 1 og 2, sker efter reglerne om opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indberettede løntimer og på baggrund af andre forhold samt om omregning af B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

§26 A-kassen skal omforsikre et deltidsforsikret medlem til fuldtidsforsikring, når a-kassen konstaterer, at kravet til arbejdets omfang i § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, er opfyldt. For et medlem, der opfylder kravet i § 25, stk. 1, nr. 2, kan omforsikringen til fuldtidsforsikring tidligst finde sted, når der foreligger et afsluttet årsregnskab.

Stk. 2 A-kassen skal månedligt undersøge, om et medlem skal omforsikres til fuldtidsforsikring på baggrund af indberettede løntimer efter § 25, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 A-kassen skal årligt undersøge, om et medlem skal omforsikres til fuldtidsforsikring på baggrund af samlede aktiviteter som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende efter § 25, stk. 1, nr. 2, på baggrund af medlemmets årsopgørelse.

Stk. 4 Omforsikringen får virkning fra den 1. i måneden efter, at a-kassen har konstateret, at kravet er opfyldt, jf. dog §§ 27-28.

§27 Et deltidsforsikret medlem, som har lønarbejde, skal efter anmodning omforsikres til fuldtidsforsikring, når medlemmets arbejdstid øges, og medlemmet som følge af den øgede arbejdstid efterfølgende opfylder kravet til arbejdets omfang i § 25, stk. 1, nr. 1.

§28 Omforsikringen efter § 27 kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om omforsikring.

Stk. 2 Omforsikring efter stk. 1 kan ikke finde sted efterfølgende, hvis medlemmet ikke på ansøgnings- eller konstateringstidspunktet opfylder kravet til arbejdets omfang.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§29 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1180 af 26. september 2018 om medlemskab af en a-kasse ophæves.

profile photo
Profilside