14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse nr. 202 af 08. februar 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

I medfør af § 21 a, stk. 1, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. februar 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 10. februar 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Resultatopgørelses- og balanceskemaer

Kapitel 1

Årsrapport og regnskab

§1 Udbetaling Danmark skal aflægge årsregnskab, jf. § 20 i lov om Udbetaling Danmark (loven), for sin administrationsvirksomhed og for sin ordningsvirksomhed. Årsregnskaberne skal indgå i en årsrapport.

Stk. 2 Årsregnskabet for administrationsvirksomheden skal omfatte Udbetaling Danmarks opgaver, der er omfattet af lovens §§ 1, 1 a og 1 b.

Stk. 3 Årsregnskabet for ordningsvirksomheden omfatter:

§2 Udbetaling Danmark skal for opgaver, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og skal mindst følge reglerne for store aktieselskaber efter regnskabsklasse C, samt de tillægskrav til aflæggelse af årsrapporten, der fremgår af denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Årsregnskabslovens kapitel 2 a samt kapitel 13-25, §§ 83 a, 99 a, 99 b og 101 samt bilag 2 finder ikke anvendelse.

Stk. 3 Udbetaling Danmark skal bogføre m.v. efter bogføringslovens regler.

§3 Udbetaling Danmark skal for opgaver, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, aflægge særskilt regnskab i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Økonomistyrelsen samt de tillægskrav, som fremgår af denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Værdiansættelser

§4 Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender til den værdi som forventes modtaget. For tilgodehavender, som overdraget til inddrivelse hos inddrivelsesmyndigheden, svarer denne værdi til den af Økonomistyrelsen udsendte værdi, jf. bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. For tilgodehavender som ikke er overdraget til inddrivelse hos inddrivelsesmyndigheden opgøres værdien som forventes modtaget i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Økonomistyrelsen.

Kapitel 3

Udarbejdelse, klassifikation og opstilling

§5 Resultatopgørelse og balance for årsregnskabet, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, skal opstilles i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 1. I resultatopgørelse og balance kan der tilføjes nye poster, hvis beløbet for posten er væsentligt, og hvis arten eller funktionen af den nye post er forskellig fra de øvrige poster.

Stk. 2 Resultatopgørelse og balance for årsregnskabet, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, skal opstilles i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Økonomistyrelsen.

§6 Femårsoversigt i ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen for årsregnskabet, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, skal vise en oversigt for de seneste fem år med hoved- og nøgletal for de typer af ordninger, som følger af bilag 1, Arbejdsmarkedets Tillægspensions administrationsomkostninger efter lovens § 15, samt henholdsvis kommunernes og statens administrationsbidrag efter lovens kapitel 10 samt relevante nøgletal.

§7 Resultatopgørelsen og balancen
Resultatopgørelsen og balance jf. § 5, stk. 1, skal opdeles i Udbetaling Danmarks ordningsvirksomhed og Udbetaling Danmarks administrationsvirksomhed, jf. bilag 1.

Stk. 2 I ordningsvirksomheden, jf. stk. 1, indgår poster på de ydelser, som Udbetaling Danmark har myndighedsansvaret for at udbetale, hvor der opføres de beløb, der i regnskabsåret er afholdt til borgerne. Yderligere indgår posterne Finansiering fra staten og Finansiering fra kommuner, hvor der opføres de beløb, som er indtægtsført fra henholdsvis staten og kommunerne. I resultatopgørelse og balance indgår endvidere tilgodehavender og gæld, herunder periodiseret finansiering m.v. og forskydninger heri, samt statens og kommunernes andel heraf.

Stk. 3 I ordningsvirksomheden, jf. stk. 1, indgår indtægter, som Udbetaling Danmark modtager fra borgere som led i Udbetaling Danmarks varetagelse af myndighedsopgaver.

Stk. 4 I administrationsvirksomheden, jf. stk. 1, indgår posten Administrationsomkostninger, hvor de omkostninger, som er forbundet med at administrere Udbetaling Danmark, er opført. Yderligere indgår posten Administrationsbidrag fra kommunerne og fra staten m.v., hvor der opføres indtægter fra kommunerne og fra staten til dækning af administrationsvirksomheden.

Kapitel 4

Noteoplysninger

§8 Der skal i noterne til resultatopgørelsen, jf. § 5, stk. 1, være oplysninger om henholdsvis det enkelte ressortministerierums og de enkelte kommuners finansiering af ordningsvirksomhed, jf. § 7, stk. 2. Ressortministeriernes finansiering skal i noterne specificeres på bevillingsniveau, svarende til underkontoniveau på finansloven.

Stk. 2 Der skal i noterne til resultatopgørelsen, jf. stk. 1, være oplysninger om antal sager om international begravelseshjælp.

Stk. 3 Der skal i noterne til administrationsomkostninger, jf. § 7, stk. 4, være oplysninger om administrationsomkostningerne fordelt på kategorierne, jf. bilag 1, pkt. 1.1-1.5, samt administrationsomkostninger fordelt på de enkelte ordninger, der er nævnt i pkt. 1.6.

Stk. 4 Der skal i noterne, jf. § 7, stk. 4, være oplysninger om administrationsomkostninger vedrørende

 • 1) international sygesikring,

 • 2) administration af udbetaling af særlig støtte og beregning af kontanthjælpsloftet,

 • 3) helhedsorienteret kontrol på Udbetaling Danmarks sagsområder samt kontrol efter kapitel 3 a i lov om Udbetaling Danmark, og

 • 4) omkostninger til ordninger, der er afholdt af Udbetaling Danmark til varetagelse af opgaver efter §§ 1 a og b i lov om Udbetaling Danmark, grupperet med udgangspunkt i finansieringsansvarligt ressortministerium.

Stk. 5 Der skal i noterne til regnskabet for ordningsvirksomheden være oplysninger om det enkelte ressortministeriums finansiering fordelt på underkontoniveau på finansloven. Finansieringen skal være opgjort efter principperne i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 6 Der skal i noterne til regnskabet for ordningsvirksomheden være en oversigt over de registrerede tilgodehavender hos borgerne for ydelser omfattet af § 1, stk. 3, nr. 1. Oversigten specificeres på underkontoniveau på finansloven og opgøres efter principperne i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v.

§9 Noterne til regnskabets resultatopgørelse, jf. § 5, stk. 1, skal indeholde en specifikation af de beløb, som Udbetaling Danmark opkræver som følge af modregning og krav på tilbagebetaling af ydelser som følge af kontrol med ydelser, der er modtaget med urette og mod bedre vidende af borgeren.

§10 Noterne til resultatopgørelsen, jf. § 5, stk. 1, skal indeholde en specifikation af statens og den enkelte kommunes administrationsbidrag samt gebyrindtægter m.v. vedrørende administrationsvirksomheden.

§11 Noterne til balancen, jf. § 5, stk. 1, skal indeholde oplysning om årets indeholdt og refunderet moms. Momsrefusionen skal fordeles mellem stat og kommune.

§12 Noterne til balancen, jf. § 5, stk. 1, skal specificere boligstøttelån og andre lignende mellemværender, som er udbetalt af Udbetaling Danmark.

§13 Noterne vedrørende betalinger og mellemværender mellem Udbetaling Danmark og staten i forhold til ordningsvirksomhed og administrationsvirksomhed, jf. §§ 8, 10 og 12 skal specificeres i forhold til relevante ressortministerier, der har overført statslige opgaver til Udbetaling Danmark.

§14 Noterne til regnskabet, jf. § 2, skal vedrørende administration af ordninger omfattet af lov om Udbetaling Danmark §§ 1 a og b, og hvor gebyrindtægter er omfattet af gebyrbekendtgørelsen og balancere over en 4-årig periode, indeholde en specificeret opgørelse pr. ressortministerium for alle gebyrområder, med et provenu på mindst 5 mio. kr. Er der gebyrer eller gebyrområder, hvor provenuet er under 5 mio. kr., kan disse mindre gebyrer/gebyrområder lægges sammen til et område, uanset at gebyrerne ikke er beslægtede. Opgørelsen skal vise resultatet for de seneste fem år.

Kapitel 5

Revisorerklæring vedr. eksterne it-leverandører

§15 Hvis Udbetaling Danmark ved registrering af en sag og ved administration af opgaver, der er omfattet af lovens §§ 1, 1 a og 1 b, anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvis foretages af andre end Udbetaling Danmark, skal bestyrelsen for Udbetaling Danmark sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring med høj grad af sikkerhed for,

 • 1) at den samlede system-, data- og driftssikkerhed er og fungerer betryggende,

 • 2) at de interne kontroller i de konkrete fag- og støttesystemer, herunder opkrævnings- og udbetalingssystemer, sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner,

 • 3) at forretningsgange og interne kontrolprocedurer hos Arbejdsmarkedets Tillægspension og eventuelle databehandlere er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis, og

 • 4) at revisionen hos databehandleren ikke er blevet bekendt med forhold, der er i strid med kravene i lovgivningen vedrørende Udbetaling Danmark, de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige regler eller anden offentligretlig lovgivning.

Stk. 2 Udbetaling Danmark skal ikke sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring, jf. stk. 1, når de anvendte it-systemer eller databehandlingen varetages af Statens It eller andre myndigheder, der revideres af Rigsrevisionen.

Stk. 3 For de overtagne systemer, hvor der ved overtagelsen ikke foreligger revisionserklæringer, er kravene jf. stk. 1 ikke gældende. I stedet fastsættes retningslinjerne af Økonomistyrelsen.

Kapitel 6

Offentliggørelse

§16 Årsrapporterne, jf. § 2, skal offentliggøres senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Offentliggørelse skal som minimum ske på Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemmeside.

Kapitel 7

Budget

§17 Udbetaling Danmark skal for opgaver, jf. lovens §§ 1, 1 a og 1 b, udarbejde budgetter for statens og kommunernes samlede og enkeltvise administrationsbidrag, der omfatter en periode på mindst 2 år. Budgetterne skal godkendes af bestyrelsen for Udbetaling Danmark inden 1. august året før budgetåret. Budgettering af ydelserne skal ske på grundlag af gældende finanslov eller det fremsatte forslag til finanslov.

Stk. 2 Opstillingen af budgetter, jf. stk. 1, skal følge posterne i bekendtgørelsens bilag 1 for de opgaver som vedrører § 1 stk. 2 og stk. 3, nr. 1.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§18 Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 2022 og har virkning fra regnskabsåret 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 85 af 26. januar 2021 om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark ophæves.

profile photo
Profilside