14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn

I medfør af § 18, stk. 5, og § 18 g, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017, som ændret ved lov nr. 660 af 8. juni 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Regnskaber for private tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn samt for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service som nævnt i § 18 a i lov om socialtilsyn, skal revideres af en godkendt revisor, jf. lovens § 18, stk. 1, og § 18 g, stk. 2.

Stk. 2 I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§2 Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-5.

Stk. 2 Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter og med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de tilbud, der er omfattet af regnskabet.

§3 Revisionens omfang afhænger af tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§4 Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser.

Stk. 2 Ved den afsluttende revision af regnskaber for private tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn påses det blandt andet:

 • 1) at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende regler,

 • 2) at regnskabet ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed,

 • 3) at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler,

 • 4) at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

 • Henvisningen til litra a-l i § 17, stk. 2, nr. 1, i socialtilsynsbekendtgørelsen er forkert, da de bestemmelser ikke længere findes. Derfor har vi lavet vores henvisning til den gældende § 17, stk. 2, nr. 1, i socialtilsynsbekendtgørelsen.

  5) at de økonomiske nøgletal oplyst af tilbuddet i tilbuddets årsrapport, jf. § 17, stk. 2, nr. 1, litra a-l, i bekendtgørelse om socialtilsyn, er i overensstemmelse med tilbuddets regnskab,

 • 6) at udgifter til leje af fast ejendom ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål (markedslejen),

 • 7) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang,

 • 8) at der ikke i regnskabet er medregnet goodwill, og

 • 9) at afregninger mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår.

Stk. 3 Ved den afsluttende revision af regnskaber for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service som nævnt i § 18 a i lov om socialtilsyn, påses det blandt andet:

 • 1) at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende regler,

 • 2) at regnskabet ikke indeholder poster uvedkommende for foreningens eller den private virksomheds virksomhed i forhold til varetagelsen af arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service,

 • 3) at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler,

 • 4) at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

 • 5) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og

 • 6) at der ikke i regnskabet er medregnet goodwill.

Stk. 4 Revisionen udføres med udgangspunkt i gældende lovgivning samt for så vidt angår tilbud, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn i oplysningerne om tilbuddet på Tilbudsportalen.

§5 Hvis et tilbud, en forening eller en privat virksomhed administreres af en ekstern administrator, herunder for så vidt angår tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds økonomiske forhold, skal revisor vurdere, om administrationen sker under betryggende forhold.

§6 Tilbuddet, foreningen eller den private virksomhed skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder oplysninger om socialtilsynets vurdering af tilbuddets evne til at opnå mål og resultater. Tilbuddet, foreningen eller den private virksomhed skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§7 Revisor skal straks foretage indberetning til tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds bestyrelse og socialtilsynet, hvis revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds økonomiske drift, eller hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning.

Stk. 2 Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§8 Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

§9 Revisor skal føre en revisionsprotokol. I protokollen skal der indføres oplysninger om følgende:

 • 1) Hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf.

 • 2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

 • 3) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

 • 4) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

 • 5) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statslige og kommunale betalinger og tilskud er anvendt og opgjort i overensstemmelse med det godkendte budget samt de givne vilkår og regler.

 • 6) Særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Stk. 2 Revisor skal endvidere i revisionsprotokollen redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds formål.

Stk. 3 Revisionsprotokollen forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§10 Revisor sender det reviderede regnskab med revisionspåtegning, jf. § 8, samt revisionsprotokol, jf. § 9, til socialtilsynet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn, umiddelbart efter færdiggørelsen af revisionen.

§11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1676 af 16. december 2016 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse for regnskaber fra og med regnskabsåret 2017 for private tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Stk. 4 Bekendtgørelsen finder anvendelse for regnskaber fra og med regnskabsåret 2018 for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service som nævnt i § 18 a i lov om socialtilsyn.

profile photo
Profilside