14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1905 af 01. oktober 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 3, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, som ændret ved lov nr. 782 af 4. maj 2021, og i medfør af akt nr. 277 af 17. juni 2021 og akt. nr. 367 af 30. september 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. januar 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for virksomheder med en forventet omsætningsnedgang på minimum 45 pct. i virksomhedens kompensationsperiode i henhold til § 3, stk. 2, dog stk. 2 og 3, som følge af det fortsatte udbrud af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Virksomheder, der ved lov eller forskrifter udstedt i medfør af lov har forbud mod at holde åbent, kan kompenseres efter reglerne i § 3, stk. 3 i det tidsrum forbuddet er gældende.

Stk. 3 Virksomheder, hvor én eller flere af virksomhedens produktionsenheder har forbud mod at holde åbent, jf. stk. 2, og ingen omsætning i perioden hvor forbuddet er gældende, samtidig med at virksomheden i øvrigt har én eller flere produktionsenheder, der ikke er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kompenseres efter reglerne i § 3, stk. 4.

Stk. 4 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 5 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021.

Stk. 6 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Kapitel 2

Definitioner

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomhed: En privatretlig juridisk person samt personligt ejede virksomheder, herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, jf. dog nr. 4. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én virksomhed.

 • 2) Produktionsenhed: En geografisk adresse, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvorfra en virksomhed, jf. nr. 1, udøver sin erhvervsaktivitet.

 • 3) Stedbundne faste omkostninger: Dokumenterbare og faktisk afholdte omkostninger til virksomhedens husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.

 • 4) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 5) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden skal medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 6) Omsætningsnedgang: Forskellen mellem virksomhedens omsætning i referenceperioden og kompensationsperioden, der for virksomheder beregnes som: I) samlet omsætning i referenceperioden minus samlet omsætning i kompensationsperioden, divideret med II) samlet omsætning i referenceperioden. For produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 3, beregnes omsætningsnedgangen som: I) samlet omsætning for produktionsenheder i referenceperioden minus samlet omsætning for produktionsenheder i kompensationsperioden, divideret med II) samlet omsætning for produktionsenheder i referenceperioden.

 • 7) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for virksomhedens stedbundne faste omkostninger. Der kan søges om kompensation for følgende perioder:

  • a) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. august 2021.

  • b) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021.

  • c) Fra og med den 1. august 2021 til og med den 30. september 2021.

  • d) Fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 30. november 2021.

  • e) Fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 31. december 2021.

  • f) Fra og med den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021.

  • g) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021, dog ikke for virksomheder omfattet af § 1, stk. 2-3.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, virksomhedens nedgang i omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden kan ikke slutte senere end den 30. november 2020, og opgøres som følgende:

  • a) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 eller fra og med den 1. juli 2019 til og med den 30. september 2019 for virksomheder der vælger en kompensationsperiode efter nr. 7, litra a-c. Virksomheder der vælger en kompensationsperiode efter nr. 7, litra c, kan tillige anvende perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den 30. september 2019. Virksomheder, der vælger en kompensationsperiode efter nr. 7, litra d-g skal anvende den tilsvarende periode i 2019, jf. dog litra b-e.

  • b) For virksomheder, der ikke har haft omsætning i en af de hele perioder omtalt i litra a, danner perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c-e.

  • c) For virksomheder, der ikke er omfattet af litra a eller b, danner perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. november 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra d-e.

  • d) For virksomheder, hvor referenceperioden omtalt i litra a-c ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden grundet særlige omstændigheder, kan der søges om at anvende en anden periode på tre sammenhængende måneder, jf. dog litra e. Denne referenceperiode skal starte den 1. marts 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

  • e) For virksomheder, der ikke har haft omsætningen i hele perioden omtalt i litra a-c, danner perioden fra registreringstidspunktet frem til og med den 30. november 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum være på 30 dage.

Kapitel 3

Kompensationens størrelse og kompensationsberettigede omkostninger

§3 Der ydes kompensation for stedbundne faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

Stk. 2 Virksomheder, som har en samlet omsætningsnedgang på minimum 45 pct., jf. § 1, stk. 1 kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

Stk. 3 Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent i henhold til § 1, stk. 2, kompenseres med 100 pct. af virksomhedens stedbundne faste omkostninger i det tidsrum, forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode. Hvis virksomheden har omsætning i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende, kompenseres den med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

Stk. 4 Produktionsenheder omfattet § 1, stk. 3, som ikke har haft omsætning i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende, kompenseres med 100 pct. af produktionsenhedens stedbundne faste omkostninger.

Stk. 5 Den samlede kompensation efter stk. 2-4, kan maksimalt være på 150.000 kr. pr. måned pr. virksomhed omfattet af § 1, stk. 1 og 2 eller pr. produktionsenhed omfattet af § 1, stk. 3.

§4 Kompensationen for stedbundne faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 2 For at modtage en samlet kompensation på mere end 60 mio. kr. efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelse nr. 571 af 16. marts 2021 om kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 825 af 26. april 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1123 af 27. maj 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1124 af 27. maj 2021 om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med den 1. marts 2021 til juni 2021 til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 115 af 29. januar 2021 om kompensation for stedbundne faste omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 754 af 28. april 2021 om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra og med den 1. marts 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1411 af 21. juni 2021 om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til september 2021 til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer samt denne bekendtgørelse, er det en betingelse, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 7, stk. 4, medmindre aktietilbagekøbet sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i virksomheden eller virksomhedens datterselskab eller virksomhedens bestyrelsesmedlemmer indgået før den 9. marts 2020.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation til virksomheder, hvis stedbundne faste omkostninger udgør mindre end 4.000 kr. pr. måned, for en given kompensationsperiode.

Stk. 4 Der kan ikke ydes kompensation for stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 5 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning må anses at være forårsaget af, at virksomheden uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden.

Stk. 6 En virksomhed, der modtager kompensationen efter reglerne i denne bekendtgørelse kan maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 2,3 mio. EUR indtil den 30. juni 2022. Beregningen af om loftet på 2,3 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22 (a). Virksomheder, der den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget til kompensation. Virksomheder, der er mikro eller små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation ikke er under konkursbehandling, og virksomheden ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

§5 Virksomheden kan ikke modtage kompensation efter denne bekendtgørelse for samme periode, hvor virksomheden på ansøgningstidspunktet efter denne bekendtgørelse, har modtaget kompensation efter bekendtgørelse nr. 1411 af 21. juni 2021 om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til september 2021 til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer.

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres virksomheden på anden vis, herunder ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 3 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at virksomheden for indkomståret 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 4 Såfremt virksomheden indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem virksomheden og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Kapitel 4

Ansøgning og dokumentation

§6 Ansøgning om kompensation efter denne bekendtgørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virk.dk senest den 31. januar 2022.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via Virk.dk. Skemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, jf. § 7.

Stk. 3 Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioderne, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 2. Virksomhedens omsætningsnedgang vil skulle opgøres særskilt for denne periode.

§7 Virksomhedens ansøgning om kompensation, jf. § 6, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Kompensationsperioden, som virksomheden ansøger om kompensation inden for.

 • 2) En begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19, som dog for virksomheder omfattet af § 1, stk. 2 skal være en begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes forbud mod at holde åbent.

 • 3) Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden.

 • 4) Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden. Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder, jf. § 2, nr. 8, litra d, ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode end angivet i § 2, nr. 8, litra a-c. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode.

 • 5) Stedbundne faste omkostninger, der ansøges om kompensation for, herunder dokumentation for betalingsforpligtelsen.

 • 6) Tilsvarende stedbundne faste omkostninger som omfattet af nr. 5, opgjort for referenceperioden.

Stk. 2 Hvis virksomheden ansøger for produktionsenheder, skal oplysninger efter stk. 1, opgøres for den eller de ansøgte produktionsenheder.

Stk. 3 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 15, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 eller 2 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virk.dk.

Stk. 4 Virksomheder, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelserne omtalt i § 4, stk. 2, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 3 om, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 5 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for indkomståret 2021 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 3, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 3, jf. § 5, stk. 4, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§8 Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 5, stk. 3 og 4 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan ved ansøgninger om kompensation for 1 mio. kr. eller mere akkumuleret pr. virksomhed, stille krav om, at ansøgningen påtegnes af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen kan bl.a. omfatte opgørelsen over virksomhedens realiserede omsætning og realiserede stedbundne faste omkostninger i de efter § 7, stk. 1, nr. 4 og 6, angivne perioder.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 2, og 4-6 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 8 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 7.

§9 Udbetaling af kompensation
Udbetaling af kompensation vil ske direkte til virksomheden, når virksomhedens fremsendte oplysninger, jf. §§ 7 og 8, er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af virksomhedens samlede nedgang i omsætning fra referenceperioden til den valgte kompensationsperiode efter § 2, nr. 7. Erhvervsstyrelsen omregner omsætning for referenceperioden, så den modsvarer længden for kompensationsperioden.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 4, stk. 4.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Kapitel 5

Kontrol, tilsyn og sanktioner

§10 Slutafregning og tilbagebetaling af kompensation
Virksomheden skal senest den 30. juni 2022 indsende en opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning og virksomhedens faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Hvis virksomhedens faktiske omsætning i kompensationsperioden eller øvrige oplysninger angivet efter § 7, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om virksomhedens oplysninger, jf. §§ 7 og 10, stk. 1, har resulteret i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 Virksomheden kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1, ændre kompensationsperioden til en kortere periode fastlagt i § 2, nr. 7.

Stk. 4 Hvis efterreguleringen af virksomhedens samlede kompensation efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelserne omtalt i § 4, stk. 2, resulterer i en opjustering, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling af mere end 60 mio. kr., jf. § 4, stk. 2, at virksomheden indsender en erklæring efter § 7, stk. 4.

Stk. 5 Virksomheder der, jf. stk. 4, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 4, stk. 2, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 4, stk. 2.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist eller hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig.

Stk. 7 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel fra samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over.

Stk. 8 Viser resultatet af efterreguleringen efter stk. 2-6, at virksomheden skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§11 Retten til kompensation bortfalder, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

§12 Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden eller dens ledelse forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Erhvervsstyrelsen kan endvidere stille krav om, at de i medfør af § 10 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 1, dog maksimalt 16.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode efterreguleringen efter § 10, stk. 1, omfatter.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 5, stk. 3 og 4, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

§13 Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i udgangspunktet op til et år, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Virksomheden har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse virksomheden om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6

Klage, straf og ikrafttræden

§14 Klageadgang
Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§15 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§16 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. oktober 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1410 af 21. juni 2021 om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til september 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 ophæves.

profile photo
Profilside